Κοινός φορτιστής: H δέσµευση του Ευρωκοινοβουλίου για µείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων

Το 2020 στην αγορά της ΕΕ πωλήθηκαν περίπου 420 εκατοµµύρια κινητά τηλέφωνα και άλλες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Κατά µέσο όρο, οι καταναλωτές κατέχουν περίπου τρεις φορτιστές κινητών τηλεφώνων, εκ των οποίων χρησιµοποιούν δύο σε τακτική βάση. Οι καταναλωτές δαπανούν περίπου 2,4 δισ. ευρώ ετησίως για αυτόνοµους φορτιστές που δεν πωλούνται από κοινού µε ηλεκτρονική συσκευή.

 

Έτοιµο να ξεκινήσει τις διαπραγµατεύσεις για έναν κοινό φορτιστή είναι το Ευρωκοινοβούλιο, αποσκοπώντας στη µείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και την πιο εύκολη χρήση των διάφορων φορητών συσκευών.

 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Κοινοβουλίου ενέκρινε τη θέση της σχετικά µε την τροποποιηµένη οδηγία για το ραδιοεξοπλισµό στις 20 Απριλίου. Το πρωί της Τετάρτης (4 Μαΐου) η σχετική ανακοίνωση στην Ολοµέλεια επιβεβαίωσε τη διαπραγµατευτική θέση των ευρωβουλευτών. Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιµο να ξεκινήσει συνοµιλίες µε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την τελική µορφή της νοµοθεσίας.

Οι νέοι κανόνες θα έχουν ως αποτέλεσµα οι καταναλωτές να µη χρειάζονται πλέον διαφορετικό φορτιστή και καλώδιο κάθε φορά που αγοράζουν µια νέα συσκευή, αλλά θα µπορούν να χρησιµοποιούν ένα φορτιστή για όλες τις µικρές και µεσαίες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές τους.

Τα κινητά τηλέφωνα, τα τάµπλετ, οι ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές, τα ακουστικά, οι φορητές κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και τα ηχεία, τα οποία επαναφορτίζονται µέσω καλωδίου, θα πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε θύρα τύπου USB-C, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή τους. Εξαιρέσεις θα ισχύουν µόνο για συσκευές που είναι πολύ µικρές για να διαθέτουν τέτοια θύρα, όπως είναι τα έξυπνα ρολόγια, οι συσκευές παρακολούθησης της υγείας και ορισµένες συσκευές αθλητικού εξοπλισµού.

Η αναθεώρηση αυτή εντάσσεται σε µια ευρύτερη προσπάθεια της Ε.Ε. να καταστήσει τα προϊόντα πιο βιώσιµα, ιδίως τα ηλεκτρονικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά, και να µειώσει τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Ανάγκη για σαφείς πληροφορίες στις συσκευασίες

Οι ευρωβουλευτές ζητούν σαφείς πληροφορίες και σήµανση στις νέες συσκευές σχετικά µε τις επιλογές φόρτισης, καθώς και για το εάν ένα προϊόν περιλαµβάνει φορτιστή. Αυτό θα συµβάλει στην αποφυγή σύγχυσης και στη διευκόλυνση των αποφάσεων των καταναλωτών, οι οποίοι συχνά έχουν ήδη στην κατοχή τους διάφορες συσκευές και δεν χρειάζονται πάντα πρόσθετους φορτιστές.

Καθώς η ασύρµατη φόρτιση χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο, οι ευρωβουλευτές επιθυµούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει µια στρατηγική έως το τέλος του 2026 που θα επιτρέψει τη σύγκλιση µεταξύ των νέων λύσεων φόρτισης. Στόχος είναι να αποφευχθεί ένας νέος κατακερµατισµός της αγοράς, να συνεχιστεί η µείωση των περιβαλλοντικών αποβλήτων, να διασφαλιστεί ότι οι λύσεις φόρτισης είναι εύχρηστες για τους καταναλωτές και να αποφευχθούν τα λεγόµενα φαινόµενα «εγκλωβισµού» που προκαλούνται από την εξάρτηση του καταναλωτή από έναν µόνο κατασκευαστή.

Ο εισηγητής Άλεξ Σαλίµπα (Σοσιαλιστές, Μάλτα) δήλωσε: «Μισό δισεκατοµµύριο φορτιστές για φορητές συσκευές µεταφέρονται στην Ευρώπη κάθε χρόνο, παράγοντας 11.000 έως 13.000 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων. Είναι σαφές ότι όλοι θα επωφελούνταν από την ύπαρξη ενός κοινού φορτιστή.

Αυτή η πραγµατικά ευρεία αλλαγή πολιτικής βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής και ζητά τη διαλειτουργικότητα των τεχνολογιών ασύρµατης φόρτισης έως το 2026, αλλά και τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές µε σαφή σήµανση στα προϊόντα. Επεκτείνουµε επίσης την εφαρµογή της πρότασης µε την προσθήκη περισσότερων προϊόντων που θα πρέπει να συµµορφωθούν µε τον κανονισµό, όπως είναι οι φορητοί υπολογιστές».

Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ζητούν µια κοινή λύση για τη φόρτιση συσκευών την τελευταία δεκαετία, καλώντας συνεχώς την Επιτροπή να αναλάβει δράση. Η νοµοθετική πρόταση υποβλήθηκε στις 23 Σεπτεµβρίου 2021.

Παρεµβάσεις Ευρωκοινοβουλίου πέραν από µια δεκαετία

Κατά την τελευταία δεκαετία το Κοινοβούλιο κάλεσε επανειληµµένα την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την ελάττωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και τη διευκόλυνση της ζωής των καταναλωτών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών επιµένουν εδώ και χρόνια ότι θα πρέπει να υπάρξει κοινός φορτιστής για τις ηλεκτρονικές συσκευές, ζητώντας συνεχώς από την Επιτροπή να αναλάβει δράση µέσω µιας σειράς εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας, ψηφισµάτων και ερωτήσεων.

Το 2014 το Ευρωκοινοβούλιο τάχθηκε σθεναρά υπέρ της ύπαρξης ενός κοινού φορτιστή για όλα τα κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για την οδηγία για το ραδιοεξοπλισµό (RED). Έκτοτε, στο πλαίσιο αρκετών άλλων πρωτοβουλιών του Κοινοβουλίου έχει ζητηθεί άµεσα ή έµµεσα η τυποποίηση των φορτιστών κινητών τηλεφώνων, όπως στο ψήφισµα που εγκρίθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2020, µε το οποίο καλείται η Επιτροπή να θεσπίσει πρότυπο για κοινό φορτιστή «επειγόντως».

Επιπλέον, σε πρόσφατο ψήφισµα της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά µε το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονοµία, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Επιτροπή να θεσπίσει επειγόντως κανόνες για τη χρήση κοινού φορτιστή για τα τηλέφωνα και παρόµοιες συσκευές, ώστε να εξασφαλιστούν µε τον καλύτερο τρόπο τυποποιηµένες, συµβατές και διαλειτουργικές επιλογές φόρτισης, και ζήτησαν από την Επιτροπή να καταρτίσει «στρατηγική αποσύνδεσης», ώστε οι φορτιστές να πωλούνται χωριστά από τις συσκευές αλλά και για εναρµονισµένη εµπορική σήµανση.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Κοινοβουλίου, Anna Cavazzini (Πράσινοι, Γερµανία), είχε δηλώσει τότε χαρακτηριστικά σχετικά µε την πρόταση κοινού φορτιστή που υποβλήθηκε από την Επιτροπή:

«Εδώ και περισσότερο από µία δεκαετία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για κοινό φορτιστή µε σκοπό την αντιµετώπιση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, τη διευκόλυνση της ζωής των καταναλωτών και την ενίσχυση της δυνατότητάς τους να κάνουν βιώσιµες επιλογές.

Η πρωτοβουλία αυτή περιλαµβάνει πολλά στοιχεία που είναι σηµαντικά για την Επιτροπή µας, όπως η εναρµόνιση των θυρών φόρτισης που θα επιτρέψει την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και η µείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Πρέπει επιτέλους να απαλλαγούµε από τις άχρηστες συλλογές καλωδίων στα συρτάρια µας. Αρκετά κουβαλήσαµε καλώδια στις τσάντες µας που δεν χρησιµεύουν για τις συσκευές που κουβαλάµε. Ο κοινός φορτιστής θα βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικονοµήσουν χρήµατα και πρώτες ύλες προς όφελος του πλανήτη.

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός εξακολουθεί να αποτελεί µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες ροές αποβλήτων στην ΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό οι προτεινόµενοι κανόνες να ισχύουν όχι µόνο για τα τηλέφωνα, αλλά και για τις ταµπλέτες και άλλες φορητές συσκευές, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως δεδοµένου ότι η Επιτροπή έχει ήδη σπαταλήσει τόσο χρόνο.

Το Κοινοβούλιο θα επεξεργαστεί τώρα αυτή τη νοµοθετική πρόταση. Θα καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουµε οµαλή συνεργασία µε την Επιτροπή και το Συµβούλιο για την επίτευξη συµφωνίας που θα ωφελήσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές, καθώς και τη βιοµηχανία, µε επίκεντρο τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας».

Οι απορριπτόµενοι και οι αχρησιµοποίητοι φορτιστές εκτιµάται ότι αποτελούν έως και 11.000 τόνους αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού ετησίως. Ο κοινός φορτιστής πρωτίστως θα µειώσει τα ηλεκτρονικά απόβλητα, ενώ θα διευκολύνει και τους χρήστες – καταναλωτές ως προς τη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών.

Επιµέλεια: Κυριάκος Λοΐζου

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.