Κόλαφος η έκθεση της Ελ.Υπηρεσίας για Δήμο Παραλιμνίου – «Υπάρχει διασπάθιση δημοσίου χρήματος»

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα (23/09), η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σχετικά με τον έλεγχο των Αρχών στο Δήμο Παραλιμνίου.

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση, «εξακολουθούν να παρατηρούνται σοβαρές αδυναμίες στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Παραλιμνίου και των αποφάσεων, ενεργειών και πράξεων του Δημάρχου και των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, που οφείλονται κυρίως στη μη πιστή εφαρμογή των Νόμων, των Κανονισμών και των ενδεδειγμένων διαδικασιών, στις αδυναμίες των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και στα προβλήματα που παρουσιάζονται στο σύστημα μηχανογράφησης».

Προστίθεται ότι «κατά κανόνα, η διαχείριση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης πάσχει, είναι ανεπαρκής και σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε στην έναρξη ποινικών ερευνών ή και στην προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης. Προφανώς, υπάρχει επίσης διασπάθιση δημοσίου χρήματος, εις βάρος της ευημερίας των πολιτών».

Αναλυτικά τα κυριότερα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας:

 • Αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή, των διαδικασιών, πρακτικών και πολιτικών που εφαρμόζει ο Δήμος, με ευθύνη της διοίκησης, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για επίτευξη των στόχων του με τον πιο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.
 • Μη διενέργεια φυσικής καταμέτρησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, για επιβεβαίωση της φυσικής ύπαρξής τους και για σκοπούς προστασίας τους από τυχόν υπεξαιρέσεις.
 • Μη τήρηση μητρώου εμβασμάτων, για καταχώριση επιταγών που λαμβάνονται μέσω ταχυδρομείου, για σκοπούς έκδοσης των σχετικών αποδείξεων είσπραξης και καταχώρισης των εισπράξεων στα βιβλία του Δήμου. Ο Δήμος δεν κινεί αγωγές για είσπραξη των καθυστερήσεων φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων και δεν τηρεί μητρώο αγωγών/δικαστικών υποθέσεων.
 • Δεν γίνεται συμφιλίωση των εσόδων, σύμφωνα με το μητρώο αδειών οικοδομής/ διαχωρισμού οικοπέδων και το Γενικό Καθολικό, για την παρακολούθηση και έλεγχο των οικοδομικών εργασιών και των εργασιών διαχωρισμού οικοπέδων, καθώς και των σχετικών εισπράξεων.
 • Ο Δήμος δεν έχει υιοθετήσει μητρώο συμβολαίων, για τον αποτελεσματικό έλεγχο και τη διαχείριση της υλοποίησης των συμβάσεων αγοράς αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων.
 • Μεγάλες ποσότητες ειδών σημαντικής αξίας, όπως πάσσαλοι ηλεκτροδότησης, λαμπτήρες, σωλήνες αμιάντου, εξαρτήματα υδατοπρομήθειας, κρεβατάκια και ομπρέλες θαλάσσης, εξακολουθούν να βρίσκονται σε περιφραγμένο χώρο, χωρίς να είναι καταχωρισμένα σε Καθολικό Αποθήκης.
 • Παραχωρούνται παρεμφερή ωφελήματα στο προσωπικό (Ταμείο ευημερίας υπαλλήλων και εργατών και Ταμείο στήριξης εργατών) και εισφορές σε σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα οποία δεν θα πρέπει πλέον να επιβαρύνουν τον Δήμο.
 • Ο εξυπηρετητής δικτύου του Δήμου είναι εγκατεστημένος σε μη κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα ασφάλειας και ο Δήμος δεν έχει ετοιμάσει επίσημο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο να περιλαμβάνει σχέδιο αποκατάστασης καταστροφής, καθώς και εναλλακτικές λύσεις/ διαδικασίες για τα πληροφοριακά του συστήματα, που να αφορούν στη συνέχιση των εργασιών του μετά από καταστροφή.
 • Ο Δήμος δεν έχει μεριμνήσει για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για όλες τις διαφημιστικές πινακίδες που είναι εγκατεστημένες στα όριά του και να τις καταχωρίσει σε μητρώο διαφημιστικών πινακίδων, ώστε να καταστεί δυνατή η είσπραξη των σχετικών δικαιωμάτων στις περιπτώσεις που μπορούν να εκδοθούν άδειες και η λήψη δικαστικών μέτρων για τις πινακίδες που αναρτήθηκαν παράνομα.
 • Tο Δημοτικό Συμβούλιο δεν εφαρμόζει το άρθρο 85(2)(ια)(iii) του περί Δήμων Νόμου, που προνοεί ότι ο διευθυντής ή υπεύθυνος επιχειρήσεως ξενοδοχείου πρέπει να παρουσιάζει για επιθεώρηση και έλεγχο τα έντυπα και βιβλία που σχετίζονται με την καταβολή τελών διανυκτερεύσεων, σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και σε χρόνο που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Για την επιβολή και είσπραξη τέλους θεάματος, ο Δήμος δεν τηρεί μητρώο, στο οποίο να καταχωρίζονται όλοι οι αδειούχοι χώροι και να επιθεωρεί υποστατικά, ώστε να εντοπίζει χώρους στους οποίους εκτελούνται δημόσια θεάματα χωρίς άδεια.
 • Στον φορολογικό κατάλογο τελών ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2014, δεν περιλαμβάνονται 880 περιπτώσεις τεμαχίων ακίνητης ιδιοκτησίας, για τα οποία εξακολουθεί να οφείλεται δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας ύψους €57.767, που επιβλήθηκε τα έτη 2006-2013, χωρίς οι εν λόγω περιπτώσεις να διερευνηθούν, σε συνεργασία με το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Αμμοχώστου, για να διαπιστωθούν οι λόγοι για τους οποίους οι ιδιοκτήτες δεν παρουσιάζονται στους φορολογικούς καταλόγους του 2014, δεδομένου ότι για την πώληση ή μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας απαιτείται η προηγούμενη εξόφληση όλων των οφειλόμενων δημοτικών τελών ακίνητης ιδιοκτησίας.
 • Για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου της χρήσης των δημοτικών γηπέδων και διασφάλισης των εσόδων του Δήμου, δεν ετοιμάζονται όροι που να διέπουν τη χρήση και λειτουργία τους.
 • Τα ποσά που εισπράχθηκαν από δημότες κατά τα έτη 1994 μέχρι 2015, για την κατασκευή δρόμων, καταχωρίστηκαν στα έσοδα και κατατέθηκαν στον Γενικό Λογαριασμό του Δήμου, αντί σε σχετικό ειδικό ταμείο.
 • Δεν ετοιμάζεται έκθεση απολογισμού και αξιολόγησης των πεπραγμένων, μετά τη λήξη κάθε πολιτιστικής εκδήλωσης την οποία διοργανώνει ο Δήμος.
 • Ποσά χορηγιών προς σωματεία και ιδρύματα, τα οποία μπορεί να αφορούν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καταχωρίζονται στα έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων, αντί στον λογαριασμό του Γενικού Καθολικού «Συνεισφορές–Χορηγίες».
 • Ο Δήμος δεν έχει καθορίσει κριτήρια παραχώρησης χορηγιών σε σωματεία, συνδέσμους και οργανώσεις και δεν διασφαλίζει ότι οι χορηγίες που παραχωρούνται, χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκαν.
 • Για την παρακολούθηση και έλεγχο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει, ο Δήμος δεν έχει υιοθετήσει μητρώο, στο οποίο να καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με τα εν λόγω προγράμματα και εξοπλισμός που εξασφαλίζεται μέσω των προγραμμάτων αυτών, δεν καταχωρίζεται σε κατάλληλο μητρώο περιουσιακών στοιχείων.
 • Τα έγγραφα για κάθε απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας δεν τηρούνται σε ξεχωριστούς φακέλους και δεν καταχωρίζονται σε σχετικό μητρώο. Επίσης, δεν λαμβάνονται έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα για υλοποίηση του σκοπού της απαλλοτρίωσης, μέσα στις καθορισμένες από το Σύνταγμα προθεσμίες.
 • Ο Δήμος δεν λαμβάνει μέτρα για αξιοποίηση του ορόφου κτηρίου που ενοικιάστηκε κατά το 2007, για στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και τερματισμό της συνεχιζόμενης διασπάθισης δημόσιου χρήματος, αφού για την περίοδο 12/2007-2/2016, πληρώθηκαν ενοίκια συνολικού ύψους €139.120.
 • Σύμφωνα με επιστολή του Δημάρχου προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Αμμοχώστου, ημερ. 18.6.2014, περί τα τέλη Μαρτίου του 2014 διαπιστώθηκε έλλειμμα στο ταμείο δημοτικού υπαλλήλου με καθήκοντα εισπράκτορα ύψους €109.502,32. Επισημάναμε ότι παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να καταγγελθεί η υπόθεση στην Αστυνομία.
 • Ο Δήμος δέχεται την είσπραξη οφειλών με αποδοχή μεταχρονολογημένων επιταγών, κατά παράβαση των σχετικών Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών.
 • Αριθμός ξενοδοχείων στα δημοτικά όρια έχει προβεί σε ανακαινίσεις ή/και επεκτάσεις, με ανέγερση πρόσθετων ορόφων, χωρίς να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια οικοδομής και χωρίς ο Δήμος να λάβει οποιαδήποτε μέτρα. Ζητήσαμε από τον Δήμο όπως αποστείλει στην Υπηρεσία μας αναλυτική κατάσταση, με αναφορά στο κατά πόσο η εκτέλεση των εργασιών έγινε/γίνεται χωρίς άδεια, τα μέτρα που έλαβε ο Δήμος ή προτίθεται να λάβει, καθώς και κατά πόσο ο Δήμος έχει εκδώσει στα ξενοδοχεία αυτά άδεια λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού, σύμφωνα με το Άρθρο 103 του περί Δήμων Νόμου, χωρίς όμως οποιαδήποτε ανταπόκριση.

«Επισημαίνουμε ότι, μπορεί, με βάση μεταβατική διάταξη του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου (Ν.34(I)/2019), να παρέχεται περίοδος πέντε ετών για τη λειτουργία ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος άνευ άδειας λειτουργίας, τούτο όμως δεν σημαίνει ότι παύει να συνιστά ποινικά κολάσιμη πράξη η διεξαγωγή οικοδομικών εργασιών, χωρίς άδεια οικοδομής», σημειώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Προσθέτει μάλιστα ότι «η ανέγερση και εκτέλεση πρόσθετων εργασιών ή τροποποιήσεων σε ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύματα, που αφορούν σε μεγάλες αναπτύξεις χωρίς άδεια οικοδομής και η χρήση και λειτουργία τους χωρίς πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, πρέπει να προβληματίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα όσον αφορά σε θέματα ασφάλειας των ενοίκων και του προσωπικού».

 • Ο Δήμος δεν λαμβάνει μέτρα, αναφορικά με τις δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές και τα πρατήρια πετρελαιοειδών που λειτουργούν στην περιοχή του χωρίς άδεια λειτουργίας, λόγω της μη εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, θέμα το οποίο συνδέεται και με τους ελέγχους που θα πρέπει να διεξάγουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου κατά το στάδιο της εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών.
 • Ο Δήμος δεν έχει διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα ευρήματα από τη διερεύνηση καταγγελιών και παραπόνων που υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία από φυσικά και νομικά πρόσωπα:

 • Ο Δήμος, χωρίς τις απαραίτητες άδειες από τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα, προχώρησε σε αυθαίρετες επεμβάσεις επί της ζώνης προστασίας της παραλίας, καθώς και μέσα στη θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα, προχώρησε σε εκβραχισμούς, κατασκευή χωμάτινων πεζόδρομων και ξερολιθιών, καθώς και σε άλλες χωματουργικές εργασίες.
 • Ζητήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες μηχανημάτων για χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες, καθαριότητα δημοσίων χώρων, δημιουργία και βελτίωση χώρων πρασίνου, εκτέλεση διαφόρων οικοδομικών εργασιών και συντηρήσεις, παρόλο που ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας ενημέρωσε το Συμβούλιο Προσφορών (ΣΠ) ότι ο Προϋπολογισμός του Δήμου δεν είχε ακόμη εγκριθεί και ως εκ τούτου οι αναγκαίες πιστώσεις δεν ήταν ακόμα εξασφαλισμένες. Το ΣΠ αποφάσισε όπως προχωρήσει η διαδικασία ενημέρωσης των οικονομικών φορέων και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, απαλλάσσοντας τον Αν. Δημοτικό Γραμματέα από κάθε ευθύνη.
 • Σε αρκετές περιπτώσεις έγινε ανάθεση εργασιών σε εργολάβους, είτε χωρίς να προηγηθεί οποιοσδήποτε διαγωνισμός, είτε με βάση τις τιμές συμβολαίων που είχαν συνάψει προηγουμένως οι συγκεκριμένοι εργολάβοι με τον Δήμο, τα οποία όμως δεν βρίσκονταν πλέον σε ισχύ. Παρατηρήσαμε επίσης την εκ των υστέρων έγκριση πληρωμών από το ΔΣ, μετά από σχετική ενημέρωση που του έγινε από τον Δήμαρχο.
 • Σε συγκεκριμένη ανάπτυξη έχουν ανεγερθεί κατοικίες, οι οποίες δεν καλύπτονται από άδεια οικοδομής. Συγκεκριμένα, ο Δήμος ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα, ότι έχει εκδώσει άδειες οικοδομής για ανέγερση 21 κατοικιών και όχι για 30 κατοικίες που φαίνεται να έχουν ανεγερθεί. Σημειώνουμε ότι ο καταγγέλλων αναφέρει ότι 2 από τις 30 κατοικίες έχουν ανεγερθεί σε χώρο πρασίνου. Ο Δήμος εξέφρασε την άποψη ότι «την ευθύνη για την επίβλεψη του έργου την έχει ο επιβλέπων μηχανικός και όχι ο Δήμος Παραλιμνίου». Ωστόσο, θεωρούμε απαράδεκτο για τον Δήμο να μην λαμβάνει ο ίδιος κατασταλτικά μέτρα κατά των παρανομούντων (ιδιοκτήτη, εργολάβου και επιβλέποντα μηχανικού).
 • Κατά τον οικονομικό έλεγχο του Κοινοτικού Συμβουλίου Άχνας από ιδιώτη ελεγκτή, παρατηρήθηκε πληρωμή ποσού ύψους €4.000 προς την Τουριστική Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Αμμοχώστου (Τ.Ε.Β.Ε.ΑΜ.) Λτδ, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς μετοχικό κεφάλαιο. Η Υπηρεσία μας προέβη σε σχετική διερεύνηση, με αποτέλεσμα να διαπιστώσουμε ότι η εταιρεία σχηματίστηκε το 2014 «με επιθυμία» αριθμού φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και οι Δήμαρχοι Αγίας Νάπας, Δερύνειας, Παραλιμνίου και Σωτήρας και έχει την αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, να λειτουργεί ως συντονιστικός φορέας μεταξύ των τοπικών αρχών της Επαρχίας Αμμοχώστου και της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας–Αμμοχώστου και άλλων προσώπων. Διαπιστώσαμε ότι η εταιρεία, ανεπίτρεπτα, έχει καταστεί δικαιούχος προμήθειας για 63 έργα με εκτιμώμενο κόστος €96,5 εκ., τα οποία εκτελούνται από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δημόσιο χρήμα, κρατικούς ή/και κοινοτικούς πόρους και έχει καθορίσει την καταβολή ετήσιας συνδρομής από τις Τοπικές Αρχές προς την εταιρεία. Η εταιρεία έχει επίσης αναλάβει την εκπόνηση, μέσω ιδιώτη αναδόχου έναντι ποσού €103.000, μελέτης σχετικά με τον προγραμματισμό έργων ανάπτυξης στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου. Πέραν των θεμάτων που προκύπτουν, σχετικά με την υπαγωγή τέτοιων συμβάσεων στη σχετική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων, υποδείξαμε ότι πληροφορίες που δίνονται στον ανάδοχο σχετικά με τον προγραμματισμό έργων θα πρέπει να καθίστανται δημόσιες, αφού αποτελούν σημαντικό βοήθημα για εταιρείες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην περιοχή και δεν θα πρέπει να υπάρχει προνομιακή διάχυση τέτοιων πληροφοριών, ώστε να αποκλείονται φαινόμενα δυσμενούς διάκρισης ή και διαφθοράς.

Δείτε ολόκληρη των έκθεση: 2021 09 23 – Ειδική Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Δήμος Παραλιμνίου

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy