Κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τους επενδυτές της ΕΕ να επικαλούνται τα δικαιώματά τους ενώπιον των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών και δικαστηρίων, καθώς και για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, σε σχέση με τις διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ, εξέδωσε η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν διευκρινίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, των υπηρεσιών, των εμπορευμάτων και των εργαζομένων στην ενιαία αγορά της ΕΕ αποτελούν θεμελιώδεις ελευθερίες για τους πολίτες της ΕΕ και παρέχουν σε επιχειρήσεις και πολίτες το δικαίωμα να ιδρύουν μια επιχείρηση, να επενδύουν σε μια εταιρεία και να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη.

Σημειώνει ότι οι επενδυτές της ΕΕ προστατεύονται επίσης από τις γενικές αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων, της αναλογικότητας, της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Το δίκαιο της ΕΕ αναγνωρίζει επίσης τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και το δικαίωμα σε αποτελεσματική δικαστική προστασία. Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των επενδυτών περιλαμβάνονται στη Συνθήκη της ΕΕ, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, και στην ευρεία τομεακή νομοθεσία·

Σε ό,τι αφορά τη διαιτησία μεταξύ επενδυτών και κρατών στην περίπτωση κράτους μέλους και επενδυτή από άλλο κράτος μέλος είναι ασυμβίβαστη με το δίκαιο της Ένωσης, η Κομισιόν σημειώνει ότι το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι οι ρήτρες διαιτησίας μεταξύ επενδυτών και κράτους στις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες εντός της ΕΕ δεν είναι συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ και ότι δεν έχουν νομική ισχύ. Κατά την Κομισιόν η μια ειδική διμερής συνθήκη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ των επενδυτών της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ. Το δίκαιο της ΕΕ προσφέρει ήδη ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει μέσα ένδικης προστασίας, στους ενδοενωσιακούς επενδυτές όταν επενδύουν σε άλλο κράτος μέλος·

Ταυτόχρονα, το δίκαιο της ΕΕ επιτρέπει τη ρύθμιση των αγορών για την επιδίωξη θεμιτών σκοπών δημόσιου συμφέροντος, όπως η δημόσια ασφάλεια, η δημόσια υγεία, τα κοινωνικά δικαιώματα, η προστασία των καταναλωτών ή η προστασία του περιβάλλοντος, που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τους επενδυτές.

Αναφέρεται δε ότι οι δημόσιες αρχές της ΕΕ και των κρατών μελών της έχουν καθήκον και ευθύνη τόσο για την προστασία των επενδύσεων όσο και για τη ρύθμιση των αγορών. Επομένως, η ΕΕ και τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν νόμιμα μέτρα για την προστασία αυτών των συμφερόντων. Ωστόσο, μπορούν να το πράττουν μόνο υπό ορισμένες περιστάσεις και υπό ορισμένους όρους, και σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η σημερινή ανακοίνωση θα συμβάλει στην αποτροπή της θέσπισης από τα κράτη μέλη μέτρων που παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ και θα βοηθήσει τους επενδυτές να επικαλούνται τα δικαιώματά τους ενώπιον διοικητικών υπηρεσιών και εθνικών δικαστηρίων. Επίσης, θα βοηθήσει τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ.

Οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πακέτο των οδηγιών, στον παρακάτω σύνδεσμό: https://ec.europa.eu/info/publications/180719-communication-capital-movements_en