Κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων ώστε να αποφευχθούν επιθετικές εξαγορές σε επιχειρήσεις της ΕΕ και κρίσιμα στοιχεία του ενεργητικού, ιδίως σε τομείς όπως η υγεία, η ιατρική έρευνα, η βιοτεχνολογία και οι υποδομές που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, εξέδωσε η Κομισιόν.

Στην πράξη η Κομισιόν καλεί τα Κράτη Μέλη να ενεργοποιήσουν τον υφιστάμενο μηχανισμό ελέγχου και να αξιοποιήσουν πλήρως τα εργαλεία που διαθέτουν βάσει της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για να αποτρέψουν τις ροές κεφαλαίων από τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ασφάλεια της Ευρώπης ή τη δημόσια τάξη .

Η Κομισιόν καλεί τα Κ-Μ να δημιουργήσουν έναν πλήρη μηχανισμό ελέγχου και εν τω μεταξύ να εξετάσουν όλες τις εναλλακτικές λύσεις, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς υποχρεώσεις, για την αντιμετώπιση πιθανών περιπτώσεων όπου η εξαγορά ή ο έλεγχος από ξένο επενδυτή μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, υποδομής ή τεχνολογίας θα δημιουργούσε κίνδυνο για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη στην ΕΕ.

Η Κομισιόν ενθαρρύνει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των Κ-Μ, όσον αφορά τις περιπτώσεις ανίχνευσης άμεσων ξένων επενδύσεων, στις οποίες οι ξένες επενδύσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ενιαία αγορά της ΕΕ. Οι ξένες εξαγορές που πραγματοποιούνται τώρα εμπίπτουν ήδη στον κανονισμό περί ανίχνευσης άμεσων ξένων επενδύσεων της ΕΕ και θα μπορούσαν να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό, ο οποίος θα είναι πλήρως λειτουργικός από τον Οκτώβριο του 2020.

Όσον αφορά τις κινήσεις κεφαλαίων, οι κατευθυντήριες γραμμές υπενθυμίζουν επίσης σε ποιες συγκεκριμένες περιστάσεις μπορεί να περιοριστεί η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, ιδίως από τρίτες χώρες, που συνδέονται με την απόκτηση συμμετοχών.

Η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις επί του εδάφους και είναι έτοιμη να συζητήσει και να εξασφαλίσει τον συντονισμό σε οποιαδήποτε περίπτωση ξένης επένδυσης με μεγαλύτερο ευρωπαϊκό αντίκτυπο. Η προστασία των στρατηγικών πόρων της ΕΕ θα αποτελέσει επίσης το αντικείμενο συζητήσεων κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ, τα Κ-Μ είναι εξουσιοδοτημένα να ελέγχουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) από τρίτες χώρες για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Η προστασία της δημόσιας υγείας αναγνωρίζεται ως επιτακτικός λόγος γενικού συμφέροντος. Τα Κ-Μ μπορούν να επιβάλλουν μέτρα μετριασμού (όπως δεσμεύσεις εφοδιασμού για την κάλυψη ζωτικών αναγκών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) ή να εμποδίζουν έναν ξένο επενδυτή να αποκτήσει ή να πάρει τον έλεγχο μιας εταιρείας. Οι εθνικοί μηχανισμοί ανίχνευσης άμεσων ξένων επενδύσεων εφαρμόζονται επί του παρόντος σε 14 Κ-Μ.

Η Πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε μάλιστα ότι “αν θέλουμε η Ευρώπη να βγει από αυτήν την κρίση τόσο ισχυρή όσο μπήκε, τότε πρέπει να λάβουμε προληπτικά μέτρα τώρα. Όπως σε κάθε κρίση, όταν τα βιομηχανικά και εταιρικά μας περιουσιακά στοιχεία μπορούν να υποστούν πιέσεις, πρέπει να προστατεύσουμε την ασφάλεια και την οικονομική μας κυριαρχία. Διαθέτουμε τα μέσα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και του εθνικού δικαίου και θέλω να παροτρύνω τα Κ-Μ να τα αξιοποιήσουν πλήρως. Η ΕΕ είναι και θα παραμείνει μια ανοικτή αγορά για άμεσες ξένες επενδύσεις. Αλλά αυτό το άνοιγμα δεν είναι άνευ όρων”.