Τέσσερα μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα, προτείνει σήμερα η Κομισιόν στα Κράτη Μέλη και παρουσίασαν στον Τύπο στις Βρυξέλλες, οι Αντιπρόεδροι Κατάινεν και Ντομπρόβσκις. Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν,

Ο στόχος των είναι να ωθήσουν περισσότερες επενδύσεις προς αειφόρες δραστηριότητες, με κριτήρια βάσει των οποίων θα καθορίζεται αν μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Το εν λόγω εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ ( υπό την ονομασία “ταξινομία”) θα βοηθήσει ιδίως τους επενδυτές, οι οποίοι συχνά δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το τι είναι περιβαλλοντικά βιώσιμο και τι όχι.

Προβλέπεται ότι όλες οι χρηματοπιστωτικές οντότητες που διαχειρίζονται επενδύσεις για λογαριασμό των πελατών τους ή δικαιούχων θα πρέπει τώρα να τους ενημερώνουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητές τους επηρεάζουν τον πλανήτη ή το τοπικό περιβάλλον τους. Οι κανόνες αυτοί θα προσφέρουν έτσι περισσότερες επιλογές στους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν στο μέλλον του πλανήτη, αποκομίζοντας συγχρόνως κέρδος.

Συγκεκριμένα οι τέσσερις προτάσεις περιλαμβάνουν ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης, καθήκοντα και υποχρεώσεις των επενδυτών, δείκτες αναφοράς για χαμηλές εκπομπές άνθρακα και καλύτερη παροχή συμβουλών σε πελάτες για την αειφορία. Αναλυτικά τα τέσσερα στοιχεία είναι τα εξής:

1. Ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ («ταξινομία»): Η πρόταση καθορίζει εναρμονισμένα κριτήρια προκειμένου να εκτιμάται κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Βήμα προς βήμα, η Επιτροπή θα προσδιορίσει δραστηριότητες που μπορούν να χαρακτηριστούν «αειφόρες», λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες πρακτικές και πρωτοβουλίες της αγοράς και με βάση τις συμβουλές ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται τώρα. Αυτό θα προσφέρει στους οικονομικούς φορείς και τους επενδυτές σαφήνεια σχετικά με τις δραστηριότητες που θεωρούνται αειφόρες ώστε να μπορούν λαμβάνουν τις αποφάσεις τους όντας περισσότερο ενήμεροι. Μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τον μελλοντικό καθορισμό προτύπων και σημάτων για βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όπως ανακοινώθηκε στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά.

2. Καθήκοντα και υποχρεώσεις γνωστοποίησης των επενδυτών: Ο κανονισμός που προτείνεται θα επιφέρει συνέπεια και σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θεσμικοί επενδυτές, όπως οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, οι ασφαλιστικές εταιρείες ή οι σύμβουλοι επενδύσεων, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες σχετικούς με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) στη διαδικασία λήψης των επενδυτικών τους αποφάσεων. Οι ακριβείς απαιτήσεις θα προσδιοριστούν λεπτομερέστερα με κατ` εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες θα εκδοθούν από την Επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο. Επιπλέον, οι εν λόγω διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να αποδεικνύουν με ποιο τρόπο οι επενδύσεις τους ευθυγραμμίζονται με τους στόχους ΠΚΔ και να δηλώνουν με ποιον τρόπο συμμορφώνονται με αυτά τα καθήκοντα.

3. Δείκτες αναφοράς για χαμηλές εκπομπές άνθρακα: Οι προτεινόμενοι κανόνες θα δημιουργήσουν μια νέα κατηγορία δεικτών αναφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει τον δείκτη αναφοράς για χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ή την «απαλλαγμένη από άνθρακα» εκδοχή των τυποποιημένων δεικτών, και τους δείκτες αναφοράς για θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές άνθρακα. Το νέο αυτό πρότυπο της αγοράς θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το αποτύπωμα άνθρακα των εταιρειών και θα παρέχει στους επενδυτές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα ενός δεδομένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Ενώ ο δείκτης αναφοράς για χαμηλές εκπομπές άνθρακα θα βασίζεται σε ένα τυποποιημένο πρότυπο αναφοράς με κριτήριο την «απαλλαγή από άνθρακα», ο δείκτης αναφοράς για θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές άνθρακα θα επιτρέπει σε ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων να ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2° C.

4. Καλύτερη παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με την αειφορία: Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια διαβούλευση για να κρίνει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να περιληφθούν οι παράμετροι ΠΚΔ στις συμβουλές που παρέχονται από τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων στους επιμέρους πελάτες. Στόχος είναι η τροποποίηση των κατ` εξουσιοδότηση πράξεων στο πλαίσιο της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) και της οδηγίας σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες, όταν οι εταιρείες εκτιμούν κατά πόσον ένα επενδυτικό προϊόν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών τους, θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις προτιμήσεις κάθε πελάτη όσον αφορά την αειφορία. Τούτο θα βοηθήσει ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών να έχουν πρόσβαση σε αειφόρες επενδύσεις.