Κορώνα – γράμματα η ασφάλεια των μαθητών μέσα στα εργαστήρια

Εδώ και τρία χρόνια προειδοποιεί ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Πρώτη μέρα στα σχολεία

Της Ελένης Κωνσταντίνου

 

Το ζήτημα της ασφάλειας και υγείας μέσα στα σχολεία απασχολεί έντονα τον τελευταίο καιρό τόσο το Υπουργείο Παιδείας όσο και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Είναι ένα ζήτημα με αρκετές παραμέτρους, οι οποίες, ωστόσο, δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις από τους αρμόδιους φορείς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αφορά τα εργαστηριοποιημένα μαθήματα όπως του Σχεδιασμού, Τεχνολογίας, Χημείας, Πληροφορικής και άλλα, αφού με τις αλλαγές που έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια όχι μόνο υποβαθμίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και συνάμα αναφύονται θέματα ασφάλειας, αλλά παραβιάζεται και η σχετική νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, φαίνεται ότι πλέον δεν θα μείνει στις παρακλήσεις και στην ανταλλαγή επιστολών με τους αρμόδιους, αλλά θα ακολουθήσει τη νομική οδό. Αν και γνωρίζουν οι αρμόδιοι τα προβλήματα -άλλωστε έχει γίνει και σχετική έρευνα από το 2016 από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου- εντούτοις δεν έχουν ληφθεί μέχρι τώρα δραστικά μέτρα. Παράλληλα, και η ίδια η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, στην οποία έγινε παράπονο από τον Αντώνη Λαζάρου, πρόεδρο του Συνδέσμου Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας της ΟΕΛΜΕΚ, τονίζει πως αν και αντιλαμβάνεται πως οι λόγοι που ώθησαν το Υπουργείο Παιδείας σε αλλαγές είναι οικονομικοί, εντούτοις δεν μπορούν να γίνονται εκπτώσεις ή ακόμα και να παίζεται κορώνα-γράμματα η υγεία και ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και καθηγητών.

Όπως σημειώνει ο ίδιος ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, δυστυχώς όποτε συμβεί ένα θλιβερό περιστατικό στα δημόσια σχολεία όλοι θυμούνται τα σοβαρά θέματα ασφάλειας και υγείας και όλοι σπεύδουν να επιρρίψουν ευθύνες. Ωστόσο, υπενθυμίζει πως τα θέματα ασφάλειας και υγείας των μαθητών και εκπαιδευτικών κατά τη διεξαγωγή του εργαστηριακού μαθήματος του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας τίθενται επανειλημμένα στο Υπουργείο Παιδείας από τον Σύνδεσμο τα τελευταία 3 χρόνια. Δυστυχώς, κατά το διάστημα αυτό δεν υπήρξε οποιαδήποτε αποτελεσματική ανταπόκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) για συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.

Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση Επικινδυνότητας και Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας, ο Σύνδεσμος έχει λάβει και νομική γνωμάτευση με την οποία καταδεικνύεται πως το Υπουργείο Παιδείας παραβιάζει τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 και 2002 καθώς και τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002), αφού, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, δεν τηρούνται τα πιο κάτω:

  • Διενέργεια γραπτής εκτίμησης επικινδυνότητας σε κάθε εργαστήριο (όπου θα αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι που πιθανόν να προκύπτουν από τις δραστηριότητες που εκτελούνται στο εργαστήριο και από τις εγκαταστάσεις και την υποδομή του εργαστηρίου για καθορισμό μέτρων προστασίας και πρόληψης).
  • Εγχειρίδιο οδηγιών (όπου καθορίζονται οι ασφαλείς διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για κάθε δραστηριότητα / εργασία / χώρο εργασίας, σύμφωνα με τα ευρήματα της γραπτής εκτίμησης επικινδυνότητας).
  • Εφαρμογή κατάλληλου συστήματος διαχείρισης των κινδύνων προβαίνοντας σε τέτοιες διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο, καθώς και την παρακολούθηση και αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που καθορίστηκαν με βάση την εκτίμηση κινδύνων.

 

Όπως καταγγέλλει ο Σύνδεσμος, το Υπουργείο Παιδείας,

αντιλαμβανόμενο ότι παραβιάζεται η νομοθεσία, αντί να προχωρήσει σε διεξαγωγή έρευνας από εγκεκριμένη από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπηρεσία, προχώρησε με επιστολή του, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2017 και Αριθμό Φακέλου: 5.28.29/3, στην κοινοποίηση εγγράφου με θέμα «Οδηγίες λειτουργίας των Εργαστηρίων Σχεδιασμού και Τεχνολογίας». Ωστόσο, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν πως δεν είναι ειδικοί ούτε έχουν την εμπειρογνωμοσύνη για να ελέγξουν αν όλα όσα αναφέρονται στους κανονισμούς αυτούς πληρούνται. Ο Σύνδεσμος επισημαίνει, δε, ότι από το σχολικό έτος 2015-2016, όταν τέθηκαν σε εφαρμογή τα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα (ΝΩΠ), προειδοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και τους εκάστοτε Υπουργούς με επιστολές αλλά και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ότι η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και των καθηγητών στα εργαστήρια Σχεδιασμού και Τεχνολογίας βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Αποτέλεσμα των ΝΩΠ είναι να προκύπτουν ομάδες 20 μαθητών σε εργαστηριακά μαθήματα.

 

Υπεράριθμες ομάδες μαθητών και επικινδυνότητα

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, για ακόμα μία φορά, προειδοποιεί για τους σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας και υγείας που υπάρχουν στα εργαστήρια με τις υπεράριθμες ομάδες μαθητών. «Το ΥΠΠ έχει αυθαίρετα και χωρίς καθόλου επιστημονική τεκμηρίωση αποφασίσει ότι μπορεί να “στοιβάζονται” στα εργαστήρια του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας μέχρι και 20 μαθητές. Με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί να επιτευχθεί η σωστή επίβλεψη των μαθητών, με αποτέλεσμα η ασφάλειά τους να τίθεται σε κίνδυνο. Ο εκπαιδευτικός στο εργαστήριο εποπτεύει ταυτόχρονα όλους τους μαθητές σε διάφορα μηχανήματα και εργαλεία. Ως εκ τούτου, είναι πρακτικά αδύνατο να εγγυηθεί κάποιος την ασφάλειά τους αν ο αριθμός τους είναι μεγάλος και υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χώρο εργασίας ανά μαθητή. Κάτι που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και αναφέρεται και στη νομοθεσία».

Όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί του Συνδέσμου Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, ο μέγιστος αριθμός μαθητών στα εργαστήρια πριν από την εφαρμογή των ΝΩΠ δεν ξεπερνούσε τους 13. «Από την εμπειρία μας, έχει αποδειχθεί ότι ο αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 13. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών στα εργαστήρια πρέπει να καθοριστεί βάσει της εκτίμησης επικινδυνότητας και σύμφωνα με τα Παραρτήματα που αφορούν τον “συνωστισμό-καθίσματα” στους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 174/2002)». Σημειώνει επίσης, ότι έρευνα του ΚΕΕΑ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η οποία λαμβάνει υπόψη μόνο το διαθέσιμο χώρο των εργαστηρίων (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σωστή επίβλεψη), έχει καταδείξει ότι υπάρχουν εργαστήρια των οποίων ο χώρος είναι πολύ μικρός και άρα ακατάλληλος για να χρησιμοποιηθεί από τον αριθμό των μαθητών που σήμερα τα  χρησιμοποιεί.

Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα, λέει η Λήδα Κουρσουμπά

 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και η Επίτροπος Προστασίας του Παιδιού επισημαίνει ότι το ερώτημά της προς το αρμόδιο Υπουργείο για το πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των μαθητών εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο.

Ειδικότερα, δεν επεξηγείται ποια θεωρεί ως ενδεικνυόμενα για την περίσταση μέτρα το Υπουργείο Παιδείας, ποιες είναι οι πρόσθετες οδηγίες που δίνονται στους καθηγητές, πώς αυτές έχουν καθοριστεί και πώς έχουν αξιολογηθεί. Επίσης δεν δίνονται εξηγήσει πώς το Υπουργείο Παιδείας έχει καταλήξει στο μέγιστο αριθμό 20 μαθητών ανά τμήμα και εάν στην απόφαση αυτή έχει ληφθεί υπόψη, πέραν των οποιονδήποτε άλλων παραμέτρων, το θέμα της ασφάλειας των παιδιών.

H κυρία Κουρσουμπά τονίζει ότι εφόσον ένα τόσο σοβαρό θέμα τίθεται επανειλημμένα από μια οργανωμένη ομάδα εκπαιδευτικών, τότε το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να εγκύψει ουσιαστικά στη διερεύνησή του και να προχωρήσει στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας που η διδασκαλία του μαθήματος εμπεριέχει υιοθετώντας μια έγκυρη μεθοδολογία. Ακόμη, όπως σημειώνει, αν και αντιλαμβάνεται πως το θέμα των μαθητών ανά Τμήμα έχει άμεση σχέση με την ορθολογική και αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, εντούτοις το θέμα ασφάλειας των μαθητών είναι υπέρτερο οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου. Κατά συνέπεια, όπως τονίζει η κυρία Κουρσουμπά, εάν και εφόσον το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια των μαθητών σε όλες τις περιπτώσεις όπου διδάσκεται το μάθημα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, τότε θα πρέπει να προβεί σε δραστικές ενέργειες ώστε όποτε και όπου αυτό διδάσκεται η ασφάλεια και υγεία των παιδιών να διασφαλίζεται στο έπακρον.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.