Η Κεντρική Τράπεζα έστειλε εγκύκλιο προς τις τράπεζες για την «άμεση παραχώρηση» νέων δανείων ύψους 1,4 δισ. ευρώ τουλάχιστον, με στόχο την «αποφυγή πιστωτικής ασφυξίας στην αγορά».

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «ο ρόλος των τραπεζών είναι ζωτικός για τη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας. Συναφώς», προστίθεται, «με γνώμονα την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και με στόχο την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων του COVID-19 στην οικονομία, κρίνεται αναγκαία η ταχεία παροχή νέου τραπεζικού δανεισμού».

Η ΚΤ ζητά από τις τράπεζες να αξιοποιήσουν τις εποπτικές χαλαρώσεις (ύψους 1,4 δισ. ευρώ) και να προχωρήσουν στην «άμεση παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων και την αποφυγή πιστωτικής ασφυξίας στην αγορά». Σημειώνεται επίσης ότι «είναι σημαντικό όπως τα πιστωτικά ιδρύματα θεσπίσουν ταχείες διαδικασίες» για την παραχώρηση των δανείων. Τα κριτήρια τα οποία τίθενται είναι τα εξής:

• Επιλέξιμοι δανειολήπτες: Όλες οι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι ανεξαρτήτου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του COVID-19. Σημειώνεται ωστόσο ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που τίθενται είναι: Ο αιτητής να μην είχε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης του πέραν των τριάντα ημερών, να μην έχει μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα και τα εισοδήματά του, καθώς και η οικονομική του κατάσταση πριν την 31η Δεκεμβρίου 2019 να ήταν τέτοια που να τεκμηριώνουν την ικανότητα αποπληρωμής του νέου δανείου. Επίσης, ως τεκμήριο για αξιολόγηση κατά πόσον ο αιτητής επηρεάστηκε από τον COVID-19 είναι: μείωση του κύκλου εργασιών κατά 25% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοτελώς εργαζομένους και 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, κατά τους τελευταίους τρεις μήνες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ή τον μέσο όρο του 2019, και για τα φυσικά πρόσωπα η μείωση του εισοδήματός τους κατά 25% κατά τους τελευταίους τρεις μήνες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Επιλέξιμα δάνεια: Παρατράβηγμα ή βραχυπρόθεσμες διευκολύνσεις διάρκειας μέχρι 12 μηνών, με σκοπό την κάλυψη τρεχουσών αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου κίνησης (π.χ. για καταβολή μισθών, ενοικίων και οφειλών σε προμηθευτές) και επενδυτικών αναγκών.

• Ανώτατο ποσό: Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης ή του αυτοτελώς εργαζομένου (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιβαρύνσεων και του κόστους υπεργολάβων) για το 2019.

• Επιτόκια και χρεώσεις: Συστήνεται στις τράπεζες να μην επιβαρύνουν τους αιτητές με τραπεζικά έξοδα και η τιμολόγηση (επιτόκιο) των νέων δανείων να γίνει με «ευνοϊκούς όρους» και «λαμβάνοντας υπόψιν την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη διοχέτευσης ρευστότητας στην πραγματική οικονομία». Σημειώνεται επίσης ότι δίνεται ευχέρεια για εξ ολοκλήρου αποπληρωμή του δανείου στη λήξη του.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου