Λ. Κωστρίκης: Το πρόγραμμα διάγνωσης για τον κορωνοϊό που φέρνει στο φως και ο δύσκολος Χειμώνας

Ï Äñ Ëåüíôéïò Êùóôñßêçò åßíáé ÊáèçãçôÞò Âéïëïãéêþí Åðéóôçìþí óôï ÐáíåðéóôÞìéï Êýðñïõ, éäñõôéêü ìÝëïò ôçò ÊõðñéáêÞò Áêáäçìßáò Åðéóôçìþí ÃñáììÜôùí êáé Ôå÷íþí êáé åðéêåöáëÞò ôïõ Åñãáóôçñßïõ Âéïôå÷íïëïãßáò êáé ÌïñéáêÞò Éïëïãßáò, Ëåõêùóßá 31 Éïõëßïõ 2020. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Ένα νέο πρόγραμμα διάγνωσης για τον κορωνοϊό φέρνει στο φως ο δόκτωρ Λεόντιος Κωστρίκκης.

Όπως ανέφερε στον Άστρα, πρόκειται για αναδιαμόρφωση μιας παλαιότερης πατέντας του που κατέθεσε στις ΗΠΑ και αφορούσε την επιδημία του Σαρς 1.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, πρόσθεσε, αποφάσισε να επαναφέρει αυτή την τεχνική στο τεχνικό εργαστήριο και να αναθέσει στον κ. Κωστρίκκη και σε δύο διδακτορικούς του φοιτητές να αναπροσαρμόσουν την πατέντα σε συνεργασία με άλλα τμήματα του πανεπιστημίου. Σημείωσε ότι αυτή η διαδικασία αξιολογήθηκε από τρεις διεθνείς οργανισμούς υγείας.

Ο κ. Κωστρίκης εξήγησε ότι το νέο πρόγραμμα διάγνωσης δίδει ασφαλή αποτελέσματα μέσα σε τρεις ώρες.

Σε ότι αφορά τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Κύπρο ο κ. Κωστρίκκης είπε ότι βρίσκονται σε πολύ καλά επίπεδα, αλλά επισήμανε ότι αυτά τα δεδομένα μπορούν να ανατραπούν πολύ εύκολα μέσα σε μία εβδομάδα κι αυτό φάνηκε όπως είπε με την τελευταία έξαρση του Ιουλίου και Αυγούστου στη Λεμεσό.

Επισήμανε επίσης ότι με την έλευση του χειμώνα η κατάσταση θα επιδεινωθεί εφόσον ο κόσμος θα μαζεύεται σε κλειστούς χώρους και ο κίνδυνος μετάδοσης θα είναι πολύ πιο μεγάλος.