Λάρνακα: Έρχεται το Rex και μένει να φύγει το Ταχυδρομείο – Ένα βήμα πιο κοντά στην ανάπλαση της πλατείας Βασιλέως Παύλου ο Δήμος

Τρεις σκέψεις ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου του πρώην σινεμά ΡΕΞ, το οποίο είναι σήμα κατατεθέν για τους Λαρνακείς

Ένα βήμα πιο κοντά στον με­γαλεπήβολο στόχο της πλήρους ανάπλασης της πλατείας Βασι­λέως Παύλου βρίσκεται ο Δήμος Λάρνακας μετά την εξασφάλιση κατοχής του πρώην σινεμά Rex. Ο θρυλικός κινηματογράφος που βρίσκεται στην πλατεία παρά τις Φοινικούδες, στεγάζεται σε τουρ­κοκυπριακό ακίνητο αλλά πα­ραχωρείται στο Δήμο Λάρνακας από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπρι­ακών Περιουσιών κατόπιν έγκρι­σης του σχετικού αιτήματος της δημοτικής Αρχής.

Η μίσθωση του Rex ανοίγει το δρόμο για αξιοποίηση του χώρου από τον δήμο που εξετάζει διά­φορα σενάρια. Στόχος όμως εί­ναι η οποιαδήποτε απόφαση να συνάδει με τον ευρύτερο στόχο της ριζικής ανάπλασης της πλα­τείας Βασιλέως Παύλου.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να γίνει εφικτός αυτός ο στόχος, πα­ραμένει ακόμα αξεπέραστο το τε­λευταίο και μεγαλύτερο εμπόδιο: Η μετακόμιση του Ταχυδρομείου.

Του Τάσου Περδίου

Όπως επιβεβαίωσε στη «Χ» ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας, ο Υπουρ­γός Εσωτερικών ενημέρωσε γρα­πτώς τον Δήμο Λάρνακας ότι εγκρί­νεται η παραχώρηση του πρώην σινεμά Rex με μίσθωση.

Η απόφαση αυτή επιλύει το βα­σικότερο πρόβλημα που ήταν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο περνά στο στάδιο της οριστικοποίησης του σχεδίου αξιοποίησης του κτιρίου.

Πολιτιστική ή εκπαιδευτική χρήση

Στο τραπέζι της δημοτικής Αρ­χής βρίσκονται τρία βασικά σενάρια.

Το πρώτο αφορά στη στέγαση πολιτιστικού οργανισμού με αυτό­νομη διοίκηση και η αξιοποίηση του χώρου από πολιτιστικά σύνολα για παραστάσεις.

Η δεύτερη εισήγηση είναι να μετατραπεί το Rex σε γκαλερί, κάτι που έπεσε στο τραπέζι μετά την πρόταση ιδιώτη συλλέκτη να παρα­χωρήσει στο Δήμο Λάρνακας συλ­λογή με πίνακες, γκραβούρες και γλυπτά.

Η τρίτη πρόταση αφορά στη στέ­γαση πανεπιστημιακών σχολών σε συνεργασία με το Κυπριακό Ινστι­τούτο Θάλασσας και Ναυτιλίας, το οποίο, ως γνωστό, εδρεύει στη Λάρ­νακα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα κατα­λήξει σε απόφαση τους επόμενους μήνες και ακολούθως θα μπει στο τραπέζι η χρηματοδότηση της ανα­καίνισης και μετατροπής, που το πι­θανότερο είναι να αναζητηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ερωτηθείς σχετικά, ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι δεν έχει φύγει από το τραπέζι η αρχική πρόθεση που ήταν η μετατροπή του Rex σε Συ­νεδριακό Κέντρο, ωστόσο πρόσθε­σε ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν τους επόμενους μήνες.

Στο παρόν στάδιο έχει χαθεί η ευκαιρία χρηματοδότησης από την προγραμματική περίοδο 2021-2027, αφού το κονδύλι που είναι διαθέσιμο στο Δήμο Λάρνακας έχει εξαντληθεί. Ωστόσο ο δήμαρχος ξε­καθάρισε ότι θα επιδιωχθεί ένταξη του έργου σε άλλο ευρωπαϊκό πρό­γραμμα, κάτι που αφήνει χρονικά περιθώρια στο Δήμο Λάρνακας να αποφασίσει ακριβώς τι πρόταση θα παρουσιάσει για χρηματοδότηση.

Κανένα νεότερο για τη μετακίνηση του Ταχυδρομείου

Όπως προαναφέραμε όμως, το Rex είναι το προτελευταίο βήμα πριν να ανοίξει ο δρόμος για πλήρη ανάπλαση της πλατείας Βασιλέως Παύλου. Το τελευταίο είναι και το δυσκολότερο και πρόκειται για τη μετακίνηση του κεντρικού Ταχυ­δρομείου Λάρνακας.

Όπως γράψαμε τον περασμένο Φεβρουάριο, ο δήμαρχος Λάρνα­κας έχει προτείνει την τοποθεσία Παμπούλα για μετακόμιση του Επαρχιακού Γραφείου του Ταχυ­δρομείου Λάρνακας και συγκε­κριμένα στην οδό Δήμητρας όπου υπάρχουν κυβερνητικά τεμάχια γης.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επι­κοινωνιών και Έργων απάντησε στις 3 Φεβρουαρίου 2022 ότι η κυβέρνηση εξετάζει την πρόταση Βύρα, αφού πρόσφατα άρχισε η διε­ρεύνηση σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/Τμήματα, της δυνατότητας αξιοποίησης του χώρου στην περιοχή «Παμπούλας» για ανέγερση ιδιόκτητων κτιρίων για στέγαση των κυβερνητικών υπηρεσιών της επαρχίας Λάρνα­κας, με προοπτική στο ισόγειο των εν λόγω κτιρίων να μεταστεγαστεί το Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λάρνακας.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, εάν ευοδωθεί η πιο πάνω προ­σπάθεια, στο χώρο όπου υφίσταται σήμερα το Επαρχιακό Ταχυδρομείο, στην πλατεία Βασιλέως Παύλου, θα διατηρηθεί ένα μεσαίου μεγέθους Ταχυδρομικό Γραφείο για εξυπηρέ­τηση του κοινού, το οποίο θα παρέ­χει όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσί­ες. Όμως η κεντρική παράδοση των δεμάτων για την επαρχία Λάρνακας -η οποία σήμερα προσελκύει το πε­ρισσότερο κοινό- και η υπηρεσία διανομής της αλληλογραφίας θα μεταφερθούν μαζί με το Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο στη νέα του τοποθεσία.

Παρόλα αυτά, ο δήμαρχος Λάρ­νακας δήλωσε στη «Χ» ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο από πλευράς κυβέρνησης για το θέμα αυτό για το οποίο το δημαρχείο βρίσκεται στην αναμονή, καθώς έχει ξεκα­θαριστεί ότι χωρίς μετακόμιση του Ταχυδρομείου, δεν μπορεί να γίνει ανάπλαση της πλατείας Βασιλέως Παύλου.

Ο Δήμος Λάρνακας έχει μεγάλα σχέδια, τα οποία αφορούν σε πλή­ρη αναμόρφωση της πλατείας Βα­σιλέως Παύλου, του χώρου δηλαδή μεταξύ του Ταχυδρομείου, των Φοι­νικούδων και της οδού Ζήνωνος Κιτιέως, που αποτελεί ίσως το πιο μεγαλεπήβολο σχέδιο του Δήμου Λάρνακας σχετικά με ανακαινίσεις κεντρικών πλατειακών χώρων, επειδή έχει παραμέτρους και ιδιατε­ρότητες που αν γίνει κατορθωτό να συνδυαστούν, θα καταλήξουν σε μια εντυπωσιακή σύνθεση.

Πρόθεση του Δήμου Λάρνακας είναι να εκσυγχρονίσει την πλα­τεία με πλακόστρωτο και αστικό εξοπλισμό και ταυτόχρονα να γίνει ενοποίηση με το παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων από τη μια πλευ­ρά και την εμπορική οδό Ζήνωνος Κιτιέως από την άλλη. Το τελικό προϊόν θα είναι μια σύγχρονη πλα­τεία εφαπτόμενη στις Φοινικούδες και στη μια από τις δύο πιο εμπορι­κές οδούς της πόλης.

Το στοιχείο που κάνει την πλα­τεία αυτή να ξεχωρίζει είναι το γε­γονός ότι σε αυτήν θα μπορεί κά­ποιος να θαυμάσει ορισμένα από τα πιο ιστορικά κτίρια της πόλης τα οποία έχουν αναπαλαιωθεί, όπως η πρώην Οθωμανική Τράπεζα, η Λέ­σχη, το Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο του Δήμου και το Μουσείο Πιερίδη.

Στα τέσσερα κτίρια μπορεί ο επι­σκέπτης να θαυμάσει την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό της πόλης και επαρχίας Λάρνακας ευρι­σκόμενος σε απόσταση αναπνοής από τις Φοινικούδες και τον εμπορι­κό πνεύμονα της πόλης, οπότε γίνε­ται αντιληπτό πόσο μεγάλη σημασία έχει για το Δήμο να προχωρήσει στο στάδιο της υλοποίησης η πρόθεση για ριζική αναβάθμιση της πλατείας Βασιλέως Παύλου.

Σε αυτό το όραμα προστέθηκε και η αξιοποίηση του ΡΕΞ, που μπο­ρεί πλέον να προχωρήσει.

Και επίσημα αίτημα για μετακίνηση των κεντρικών γραφείων του Ταχυδρομείου

Ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέ­ας Βύρας, έχει θέσει γραπτώς το αίτημα του Δήμου Λάρνακας για μετακίνηση των κεντρικών γρα­φείων του Ταχυδρομείου στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινω­νιών και Έργων από τις 7 Φε­βρουαρίου του 2020 με σχετική επιστολή, παραθέτοντας τα σοβα­ρά προβλήματα που προκαλεί η λειτουργία του κεντρικού υποστα­τικού των ταχυδρομικών υπηρεσι­ών στον συγκεκριμένο χώρο.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Βύρα, το θέμα κρίνεται ως πολύ σοβαρό λόγω του ότι η χωροθέτηση του Ταχυδρομείου στο Εμπορικό Κέ­ντρο της πόλης και παρά το παρα­λιακό μέτωπο δημιουργεί σοβαρά κυκλοφοριακά και κατά συνέπεια και περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή λόγω της πολύ αυ­ξημένης κυκλοφορίας.

Επίσης, οι μεγάλες ανάγκες σε χώρους στάθμευσης που έχει το κεντρικό Ταχυδρομείο Λάρνακας καταλαμβάνουν μεγάλο διαθέσιμο δημόσιο χώρο, ο οποίος, σύμφω­να με τον δήμαρχο, θα μπορούσε να αναβαθμιστεί μ’ ένα σύγχρονο σχεδιασμό στη βάση των αρχών αειφόρου ανάπτυξης και κινητι­κότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέ­τη, που έγινε στο πλαίσιο εκπόνη­σης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λάρνακας, ανέδειξε ακριβώς τα μεγάλα προβλήματα που προκαλεί το Ταχυδρομείο.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.