Με δώρα στις τράπεζες και τα ταμεία – γύπες ξεκινά το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα δανειοληπτών και εγγυητών, τόσο στις τράπεζες όσο και στο Κτηµατολόγιο

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Με δώρα στις τράπεζες και τα ταµεία – γύπες που αγοράζουν δάνεια ξεκινά η εφαρµογή του Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Το σχέδιο διαφηµίστηκε από την κυβέρνηση ως το όχηµα το οποίο θα επιφέρει αλλαγές προς όφελος της κοινωνίας. Ενδεικτικό όµως των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης είναι το γεγονός ότι το πρώτο πακέτο νοµοσχεδίων που κατατέθηκε στη Βουλή, και το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για συνέχιση του σχεδίου, αφορά την παραχώρηση νέων διευκολύνσεων προς τις τράπεζες και τα ταµεία-γύπες που αγοράζουν δάνεια, για το θέµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων.

Συγκεκριµένα, το πακέτο προνοεί µεταξύ άλλων την παραχώρηση στις τράπεζες και στα ταµεία απεριόριστης πρόσβασης όλων των δεδοµένων των δανειοληπτών αλλά και των εγγυητών τους, τόσο στις τράπεζες όσο και στο Κτηµατολόγιο.

Ετοιµάζεται επίσης νέο νοµικό πλαίσιο και µηχανισµός ανταλλαγής δεδοµένων των πελατών µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων, αλλά και µητρώο στο οποίο θα καταχωρίζονται όλες οι οφειλές και υποχρεώσεις των πολιτών και των εταιρειών στο κράτος.

Σηµειώνεται ότι οι δράσεις που περιλαµβάνονται στο σχέδιο ετοιµάστηκαν από την κυβέρνηση και εγκρίθηκαν από την Κοµισιόν. Επισηµαίνεται επίσης ότι η εκταµίευση των κονδυλίων που δικαιούται η Κύπρος (1,2 δις ευρώ) θα γίνεται σταδιακά, ενώ θα υπάρχουν συνεχείς αξιολογήσεις και ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα. ∆ηλαδή θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία περίπου που ακολουθήθηκε την εποχή της Τρόικας, µε τη διαφορά ότι αντί µνηµόνιο θα ονοµάζεται Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανταγωνιστικότητας.

Με το πάτημα ενός κουμπιού θα έχουν όλα τα δεδομένα των δανειοληπτών αλλά και των εγγυητών

Με το νέο πακέτο νομοσχεδίων το οποίο προωθεί η κυβέρνηση, οι τράπεζες και τα ταμεία – γύπες που αγοράζουν δάνεια θα μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να πάρουν όλα τα δεδομένα των δανειοληπτών καθώς και των εγγυητών.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, το νέο πλαίσιο «διασφαλίζει την πρόσβαση των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών υπό τη διαχείρισή τους». Οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται είναι πιο συγκεκριμένα οι ακό­λουθες:

 • Παραχώρηση σε όλους τους διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων δικαιώματος για άμεση «πρόσβαση στη βάση δεδομένων Άρ­τεμις, καθώς επίσης στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας».

Σημειώνεται ότι «διαχειριστές πιστωτι­κών διευκολύνσεων» είναι όλες οι τράπεζες, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από αρμόδια Αρχή κρά­τους – μέλους και τα οποία δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες ή να είναι εγκατεστημέ­να με υποκαταστήματα στη Δημοκρατία, και χρηματοδοτικά ιδρύματα τα οποία αποτελούν θυγατρικές εταιρείες των πιο πάνω πιστωτι­κών ιδρυμάτων.

 • Εισαγωγή πρόνοιας ώστε όλες οι πληρο­φορίες που δύναται να παρέχονται από τον διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου στα πιστωτικά ιδρύματα βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας «να παρέχονται στο εξής και σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων καθώς και σε διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων».
 • Εισαγωγή πρόνοιας ώστε σε περίπτωση αποστολής γνωστοποίησης στον ενυπόθηκο δανειολήπτη αναφορικά με τη μεταβίβαση υποθήκης δανείου «να μην αποστέλλεται για δεύτερη φορά η σχετική γνωστοποίηση από τον διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογί­ου».

Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τραπεζών και μητρώου με όλες τις υποχρεώσεις πολιτών και εταιρειών στο κράτος

Η κυβέρνηση ετοιμάζει και άλλα δώρα για τις τράπεζες και τα ταμεία – γύπες τα οποία αγοράζουν δάνεια, τα οποία επίσης έχουν ενταχθεί στο πολυδιαφημισμένο Σχέδιο Ανά­καμψης και Ανθεκτικότητας.

Το νέο πακέτο νομοσχεδίων αποτελεί μέρος του ευρύτερου άξονα του σχεδίου με τίτλο «Διασφάλιση της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας», για το οποίο έχουν δεσμευτεί συνολικά 44,5 εκατ. ευρώ από τα χρήματα τα οποία θα λάβει η Κύπρος από την ΕΕ.

Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει τα ακόλουθα 12 σημεία, τα οποία έχουν πολλα­πλές επιπτώσεις στους δανειολήπτες:

 • Ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για τη Διαχείριση Κρίσεων στα Πιστωτικά Ιδρύματα.
 • Πλαίσιο και Σχέδιο Δράσης για αντιμε­τώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανεί­ων (ΜΕΔ) (σ.σ: πρόκειται για το νέο πακέτο νομοσχεδίων το οποίο κατατέθηκε στη Βου­λή).
 • Βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας.
 • Νέο νομικόπλαίσιο και μηχανισμόανταλλαγής δεδομένων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών απότα πιστωτικάιδρύματα.
 • Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μη­τρώου παρακολούθησης υποχρεώσεων – δημιουργία αρχείου με τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις / οφειλές (π.χ. φόρο εισοδήμα­τος, Φ.Π.Α., τέλη δημοτικών αρχών) οποιασ­δήποτε οντότητας (φορολογούμενοι πολίτες, εταιρείες, αυτοεργοδοτούμενοι, σωματεία κτλ.) προς την Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστι­κών και συνταξιοδοτικών ταμείων.
 • Βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας του Τμήματος Φορολογίας.
 • Στρατηγική για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικούαναλφαβητισμού.
 • Στρατηγική για την αντιμετώπιση ανε­παρκειών του συστήματος τίτλων ιδιοκτη­σίας.
 • Αντιμετώπιση του επιθετικούφορολογι­κούσχεδιασμού.
 • Ενίσχυση της εποπτικής λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 • Εκσυγχρονισμός του συστήματος τελω­νείων και ηλεκτρονικών πληρωμών.

17 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ οι τράπεζες και τα ταμεία – γύπες προτιμούν τις εκποιήσεις

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η παραχώ­ρηση στις τράπεζες και τα ταμεία – γύπες όλων των δεδομένων των δανειοληπτών και των εγγυητών στις τράπεζες και το Κτημα­τολόγιο θα βοηθήσει στην προώθηση των αναδιαρθρώσεων.

Παρά ταύτα, τα στοιχεία τη διαψεύδουν, αφού δείχνουν ότι οι τράπεζες και τα ταμεία – γύπες προτιμούν τις εκποιήσεις.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται συνολικά στα 17 δις ευρώ περίπου, εκ των οποίων ελάχιστα βρίσκονται κάτω από ανα­διάρθρωση.

Αντίθετα, τα ακίνητα τα οποία βγήκαν σε πλειστηριασμό τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας.

Από τα 17 δις ευρώ ΜΕΔ τα 12 δις ευρώ περίπου βρίσκονται στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, ενώ 5,14 δις ευρώ βρίσκονται στις τράπεζες.

Παρά το γεγονός ότι η Κεντρική Τράπε­ζα δεν έχει ανακοινώσει ποτέ πόσα από τα δάνεια τα οποία βρίσκονται στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων είναι κάτω από αναδι­άρθρωση, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό. Αντίθετα, οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων καταχωρί­ζουν καθημερινά νέες ειδοποιήσεις για πλει­στηριασμούς.

Στις τράπεζες από τα 5,14 δις ΜΕΔ μόνο 2,31 δις ευρώ βρίσκονται κάτω από αναδιάρ­θρωση (ή ποσοστό 45%). Μάλιστα στα εγχώ­ρια νοικοκυριά (1,19 δις ευρώ από τα 2,76 δις ευρώ) και τις εγχώριες επιχειρήσεις (0,94 δις ευρώ από τα 2,16 δις ευρώ) το ποσοστό είναι ακόμη πιο χαμηλό (43% περίπου).

Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από τα μισά ΜΕΔ δεν βρίσκονται κάτω από αναδι­άρθρωση (κάποια για σειρά ετών) και κινδυ­νεύουν άμεσα με εκποίηση.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.