Με τις μεγαλύτερες αυξήσεις χρέους η Κύπρος 

Ο δείκτης ακαθάριστου χρέους προς το ΑΕΠ της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στην Κύπρο κατά 24,2% το 2020.

Η αύξηση αυτή είναι κατά 9% μεγαλύτερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ27), η οποία σημείωσε αύξηση κατά 13,2 εκατοστιαίες μονάδες (από 77,5% στα τέλη του 2019 σε 90,7% στο τέλος του 2020). Η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη θέση με τη μεγαλύτερη αύξηση.

Σύμφωνα με την Eurostat, στη ζώνη του ευρώ το χρέος αυξήθηκε κατά 14,1 εκατοστιαίες μονάδες (από 83,9% του ΑΕΠ στα τέλη του 2019 σε 98,0% του ΑΕΠ στα τέλη του 2020).

Ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ μεταξύ του τέλους του 2019 και του τέλους του 2020. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (+25,1), την Ισπανία (+24,5), την Κύπρο (+24,2), την Ιταλία (+21,2) και τη Γαλλία (+18,1).

Το μερίδιο του δημοσίου χρέους που κατέχει ο τομέας των εγχώριων χρηματοοικονομικών εταιρειών στα τέλη του 2020 ήταν το υψηλότερο στη Σουηδία (73%), την Κροατία και τη Δανία (από 67%) και την Τσεχία (64%).

Στο τέλος του 2020, ο λόγος του αρχικού βραχυπρόθεσμου χρέους λήξης προς το συνολικό χρέος για τη γενική κυβέρνηση ήταν αυξημένος στη Σουηδία (29,9%), τη Δανία (21,6%), την Πορτογαλία (16,7%) και τη Φινλανδία (15,6%) καθώς και Νορβηγία (21,3%), ενώ ο βραχυπρόθεσμος δείκτης χρέους υπερέβη επίσης το 10% στις Κάτω Χώρες, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μάλτα και την Ιρλανδία.

Στο τέλος του 2020, τα υψηλότερα μερίδια βραχυπρόθεσμου υπολειπόμενου χρέους λήξης στο σύνολο του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης αναφέρθηκαν από τη Σουηδία (39,7%), ακολουθούμενη από την Εσθονία (28,4%), την Πορτογαλία (26,4%), τη Λετονία (23,8%) και Ιταλία (23,4%), ενώ τα χαμηλότερα μερίδια παρατηρήθηκαν για τη Βουλγαρία (3,1%) και τη Ρουμανία (3,6%).

Από τις χώρες αναφοράς, μόνο τρεις χώρες εξέδωσαν πάνω από το 50% του χρέους τους σε ξένο νόμισμα: Βουλγαρία (82,0%), Κροατία (72,1%) και Ρουμανία (51,1%).

Τέλος, μεταξύ 2019 και 2020 το απόθεμα των εγγυήσεων που χορηγούνται από τις κεντρικές κυβερνήσεις αυξάνεται για όλες τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.