Μεγαλώνει για να χωρέσει όλους η βιοµηχανική περιοχή Βασιλικού

Εγκρίθηκε από το Τµήµα Περιβάλλοντος το αναθεωρηµένο Χωροταξικό Σχέδιο

Υποδεικνύονται µεταξύ άλλων χώροι για την πιθανή κατασκευή και επέκταση του Σταθµού Υγροποίησης Φυσικού Αερίου και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου

 

Του Τάσου Περδίου

Το Master Plan περιοχής Βασιλικού εκπονήθηκε το 2009 µε στόχο να θέσει σε ορθολογιστική βάση την εγκατάσταση και λειτουργία µεγάλου αριθµού και ποικιλότητας αναπτύξεων που υπήρχαν στην περιοχή, η οποία είναι η µόνη διαθέσιµη παραλιακή ζώνη βαριάς βιοµηχανίας στην Κύπρο, εξ ου και η εγκατάσταση όλων των βαριών βιοµηχανιών στην περιοχή.

Όπως αναφέρεται στην περιβαλλοντική έγκριση, το Βασιλικό επιλέχθηκε λόγω της θέσης και της µορφολογίας της περιοχής ως η καταλληλότερη τοποθεσία για την ανέγερση του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ), του οποίου ο αρχικός σχεδιασµός περιελάµβανε εγκαταστάσεις εισαγωγής, αποθήκευσης, διαχείρισης, διανοµής και εξαγωγής πετρελαιοειδών, καθώς και εγκαταστάσεις εισαγωγής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου.

Με την ανακάλυψη, όµως, του κοιτάσµατος φυσικού αερίου «Αφροδίτη» το 2011, εντός του τεµαχίου 12 της κυπριακής ΑΟΖ, οι αρχικοί σχεδιασµοί της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για το σχεδιασµό του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού αναθεωρήθηκαν. Τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν, η προοπτική ανακάλυψης επιπρόσθετων ποσοτήτων φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, η µεταφορά των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα στο Βασιλικό και η οµαλή συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάµενων επιχειρήσεων, οδήγησαν στην ανάγκη επικαιροποίησης του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Βασιλικού.Vasilikos power Κυπρος1

Ως περιοχή µελέτης του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης καθορίστηκε η ευρύτερη περιοχή του Βασιλικού, η οποία οριοθετείται στα δυτικά από το όριο της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης», στα βόρεια από τον αυτοκινητόδροµο Α1 Λευκωσίας – Λεµεσού και στα νότια από την ακτογραµµή, περιλαµβάνοντας και τη θαλάσσια περιοχή στον κόλπο του Βασιλικού.

Στο Χωροταξικό Σχέδιο υποδεικνύονται χώροι για την πιθανή κατασκευή και επέκταση του Σταθµού Υγροποίησης Φυσικού Αερίου (ΣΥΦΑ), των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου (LPG), καθώς και χώροι για ανάπτυξη βιοµηχανιών που σχετίζονται µε το φυσικό αέριο (π.χ. πετροχηµικές βιοµηχανίες).

Τι περιλαµβάνεται

Το Χωροταξικό Σχέδιο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017 µετά και την έκδοση της Περιβαλλοντικής Γνωµάτευσης για τη σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Στο τελικό σχέδιο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες αναπτύξεις και εισηγήσεις για υιοθέτηση πολεοδοµικών ζωνών για εξειδικευµένες χρήσεις:

– Υφιστάµενες εγκαταστάσεις του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθµού Βασιλικού της ΑΗΚ, του Τσιµεντοποιείου Βασιλικού, του Λιµένα Βασιλικού, της VTTV Ltd και της Petrolina.

– Ζώνη δηµιουργίας του χερσαίου ΣΥΦΑ, η οποία θα αποτελείται από:

LNG Φάση 1 – χώρος για ανάπτυξη µέχρι και τριών µονάδων υγροποίησης φυσικού αερίου (LNG trains), δυναµικότητας 5 MTPA η καθεµία, καθώς και χώρος για εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις απαιτούµενες προσβάσεις,

LNG Φάση 2 – χώρος για ανάπτυξη µέχρι και δύο µονάδων υγροποίησης φυσικού αερίου, δυναµικότητας 5 MTPA η καθεµία, καθώς και χώρος για εγκαταστάσεις αποθήκευσης ΥΦΑ και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις (η LNG Φάση 2 είναι αναγκαία µόνο σε περίπτωση που ανακαλυφθούν ποσότητες φ.α. άνω των 20 – 25 TCF), και

Προβλήτα για το χερσαίο ΣΥΦΑ, σχεδιασµένη για πολλαπλές χρήσεις: εισαγωγή/εξαγωγή ΥΦΑ και πιθανόν για εισαγωγή µαζούτ ή εισαγωγή/εξαγωγή πετρελαιοειδών.

– Ζώνη για δηµιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και βιοµηχανιών που σχετίζονται µε το φυσικό αέριο (πετροχηµική βιοµηχανία), η οποία θα αποτελείται από:

Αποθήκευση πετρελαιοειδών Φάση 1 – περιλαµβανοµένων και των εγκαταστάσεων της VTTV Ltd και της Petrolina,

Αποθήκευση πετρελαιοειδών Φάση 2,

Αποθήκευση υγραερίου σε δεξαµενές προστατευµένες σε ανάχωµα στο βόρειο τµήµα της ζώνης, και

Βιοµηχανίες και εγκαταστάσεις που σχετίζονται µε το φυσικό αέριο, όπως για παράδειγµα εγκαταστάσεις παραγωγής µεθανόλης και συµπίεσης φυσικού αερίου.

– Ζώνη Προστασίας, πλάτους 500 µέτρων περιµετρικά των Ζωνών για το χερσαίο ΣΥΦΑ και 400 µέτρων περιµετρικά των ζωνών για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών και των βιοµηχανιών που σχετίζονται µε το φυσικό αέριο.

– Μελλοντική ζώνη λατόµησης για το Τσιµεντοποιείο Βασιλικού.

– Ζώνες για γραφεία και εργαστήρια.

Το Σχέδιο Ανάπτυξης περιλαµβάνει επίσης πρόνοιες για νέες θέσεις ελλιµενισµού για εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων:

Προβλήτα και θέσεις πρόσδεσης για το χερσαίο ΣΥΦΑ,

Αποκλειστική θέση πρόσδεσης για το υγραέριο,

Θέση πρόσδεσης για πλοία µεταφοράς ασφάλτου (πιθανόν σε συνδυασµό µε τη θέση πρόσδεσης για το υγραέριο), και

Νέα θέση πρόσδεσης µε επέκταση της προβλήτας της VTTV, ώστε να αυξηθεί η ικανότητα εισαγωγής προϊόντων πετρελαίου.

Λόγω όµως των σχεδιασµών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της Αρχής Λιµένων Κύπρου για αναβάθµιση/επέκταση του Λιµανιού Βασιλικού και της µη συµπερίληψης του έργου και των χρήσεων που θα γίνονται σε αυτό, στο Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού (του οποίου η ΣΜΠΕ έλαβε Περιβαλλοντική Γνωµάτευση το 2017), κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου Αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου και της σχετικής ΣΜΠΕ. Η αναθεώρηση ανατέθηκε σε εξειδικευµένους συµβούλους και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2023 µε την έκδοση της Περιβαλλοντικής Γνωµάτευσης της σχετικής ΣΜΠΕ.

ImgSrc 3

Νέο Master Plan

Το βασικότερο µέρος της αδειοδότησης του νέου Χωροταξικού Σχεδίου Βασιλικού διεκπεραιώθηκε µε την έγκριση του master plan από το Τµήµα Περιβάλλοντος. Στις 15 Φεβρουαρίου 2023, η Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε θετική γνωµάτευση επί της Μελέτης Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ανάβοντας το πράσινο φως για εφαρµογή του Αναθεωρηµένου Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού.
Με το νέο Master Plan, ουσιαστικά η βιοµηχανική περιοχή επεκτείνεται ώστε να έχει τη δυνατότητα να χωρέσει όλες τις βιοµηχανικές και κατά κύριο λόγο ενεργειακές εγκαταστάσεις της Κύπρου και κυρίως να καλύψει τις καινούργιες ανάγκες που προέκυψαν από την τελευταία έκδοση του Σχεδίου το 2017. Πρόκειται ουσιαστικά για τη δεύτερη αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου, µε την οποία καλύπτεται µεταξύ άλλων και ο τελικός σχεδιασµός για εισαγωγή υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην Κύπρο.

Στόχος η βέλτιστη βιοµηχανική ανάπτυξη της περιοχής

Στο αναθεωρηµένο Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης συµπεριλαµβάνονται τα έργα και οι χρήσεις/δραστηριότητες που προγραµµατίζονται για την περιοχή και τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο προηγούµενο Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης (2017) ή υπάρχουν αλλαγές στο σχεδιασµό/χωροθέτησή τους.

Τα έργα αυτά, πέραν της επέκτασης του Λιµένα, αφορούν τις υποδοµές για εισαγωγή υγροποιηµένου φυσικού αερίου, την προβλήτα της εταιρείας M.S. (Skyra) Vassas Ltd, νέους ηλεκτροπαραγωγούς σταθµούς, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ασφάλτου, λιµενικές εγκαταστάσεις εισαγωγής υγραερίου κτλ.

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας, σκοπός της αναθεώρησης του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης είναι η βέλτιστη βιοµηχανική ανάπτυξη της περιοχής, εξετάζοντας τη συµβατότητα των υφιστάµενων εγκαταστάσεων σε σχέση µε τις προτεινόµενες µελλοντικές αναπτύξεις, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη θέµατα επικινδυνότητας, ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων και των κατοίκων της περιοχής, καθώς και θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και των εγκαταστάσεων.

«Η ΣΜΠΕ έχει στόχο την έγκαιρη επέµβαση πριν και κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων, προκειµένου να περιοριστούν οι δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και ως εκ τούτου αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των τελικών εισηγήσεων του αναθεωρηµένου Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιοχής», όπως τονίστηκε. Η Περιβαλλοντική Αρχή ενέκρινε την αναθεώρηση του Master Plan κρίνοντας ότι µπορεί να εφαρµοστεί µε περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο υπό όρους που καθορίζονται.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy