Μείωση €5,6 δισεκατομμύρια παρουσίασε στο τέλος Σεπτεμβρίου το ύψος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) στο τραπεζικό σύστημα σε σύγκριση με το τέλος Ιουνίου, κυρίως λόγω της μεταφοράς των κόκκινων δανείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στον φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων την ΣΕΔΙΠΕΣ, ύστερα από την πώληση του καλού τμήματος της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για τον Σεπτέμβριο του 2018, τα συνολικά ΜΕΧ στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα υποχώρησαν από τα €16,6 δις τον Ιούνιο στα €11,02 δισεκατομμύρια, που αποτελεί το ιστορικά χαμηλότερο σημείο μετά την οικονομική κρίση του 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, από την αρχή του χρόνου οι ΜΕΧ μειώθηκαν κατά €10 δις.

Ως ποσοστό επί των συνολικών δανείων, οι ΜΕΧ υποχώρησαν στο 31,8% από 40,3% στο τέλος Ιουνίου και 43% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2017, ενώ οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν στο 51,9% από 48,3% στο τέλος Ιουνίου.

«H καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων οφείλεται κυρίως στην αφαίρεση από το τραπεζικό σύστημα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας που μεταφέρθηκε στην ΚΕΔΙΠΕΣ», αναφέρει η ΚΤΚ.

Υπενθυμίζεται πως η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα απώλεσε την άδεια τραπεζικών εργασιών στο τέλος Αυγούστου. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2017.

Βουτιά στα ΜΕΧ των νοικοκυριών

Παράλληλα, η μεταφορά των κόκκινων δανείων στη ΣΕΔΙΠΕΣ, επέφερε και αλλαγή στην αναλογία των ΜΕΧ μεταξύ νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Έτσι τα ΜΕΧ των νοικοκυριών από 10,2 δις υποχώρησαν κατά το ήμισυ, φτάνοντας στα €5,32 δις και αντιστοιχούν στο 48,3% των συνολικών ΜΕΧ, ενώ τα επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια ανέρχονταν στο τέλος Σεπτεμβρίου στα €5,35 δις και αντιστοιχούσαν στα €48,5% των συνολικών ΜΕΧ, εκ των οποίων τα €4,5 δις ανήκει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2018 ανέρχονταν στα €7.33 δισ., από τα οποία €4.82 δις εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μερικώς λόγω του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων όπως αυτός επεξηγείται πιο πάνω.

Τα συνολικά δάνεια παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 6,6 δις υποχωρώντας στα €34,6 δις στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 από €41,2 δις στο τέλος Ιουνίου του ιδίου έτους.