Μειώθηκε το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, χειροτέρευσε η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου

Μειώθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο β΄ τρίμηνο του 2020, αλλά μικρή επιδείνωση σημείωσε η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το β΄ τρίμηνο του 2020, τα οποία δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε βελτίωση, με το έλλειμμα να μειώνεται από €307,9 εκατ. που ήταν το β΄ τρίμηνο του 2019, στα €182,0 εκατ. το 2020 Τ2.

Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €450,7 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2020, έναντι €196,4 εκατ. το περσινό αντίστοιχο τρίμηνο.


Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η μείωση του συγκεκριμένου ελλείμματος αποτελεί απόρροια των μικρότερων ελλειμμάτων στο ισοζύγιο αγαθών (από -€1.282,2 εκατ. σε -€655,5 εκατ.) και στο πρωτογενές εισόδημα (από -€275,9 εκατ. σε -€145,4 εκατ.). Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από το χαμηλότερο πλεόνασμα των υπηρεσιών (από €1.324,6 εκατ. σε €727,5 εκατ.) και από τη μείωση του ελλείμματος στο δευτερογενές εισόδημα (από -€74,4 εκατ. σε -€108,6 εκατ.).

Εξάλλου, η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) σημείωσε μικρή χειροτέρευση στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2020, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €27.015,4 εκατ., έναντι €26.735,4 εκατ. που ήταν το α΄ τρίμηνο του 2020.

Η μικρή αυτή χειροτέρευση, σύμφωνα με την ΚΤΚ, οφείλεται κυρίως στις μειώσεις που παρουσίασαν οι άμεσες επενδύσεις και τα χρηματοοικονομικά παράγωγα. Οι εν λόγω μειώσεις αντισταθμίστηκαν, σε μεγάλο βαθμό, από τη βελτίωση των επενδύσεων χαρτοφυλακίου,των “λοιπών” επενδύσεων και των συναλλαγματικών διαθέσιμων.

Παράλληλα, η ΚΤΚ αναφέρει ότι η μικρή χειροτέρευση της καθαρής ΔΕΘ το β΄ τρίμηνο 2020 προκλήθηκε από αρνητικές μεταβολές των καθαρών συναλλαγών, των συναλλαγματικών ανατιμήσεων και των καθαρών τιμών, οι οποίες αντισταθμίστηκαν,σε μεγάλο βαθμό,από τις θετικές καθαρές λοιπές μεταβολές όγκου.


Η αποτίμηση της ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €8.989,5 εκατ. στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2020, έναντι €8.684,6 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Εξωτερικό χρέος

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα €189.395,9 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2020, έναντι €188.841,8 εκατ. που ήταν στο α΄ τρίμηνο του 2020.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η μικρή βελτίωση που παρατηρήθηκε στο ακαθάριστο εξωτερικό χρέος οφείλεται στηναύξηση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης και, σε μικρότερο βαθμό,του ενδοεταιρικού δανεισμού.Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε, εν μέρει, από τη μείωση των υπόλοιπων τομέων, δηλαδή, τουχρέους της Κεντρικής Τράπεζας, των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (εκτός από την Κεντρική Τράπεζα) και των “λοιπών” τομέων.


Σύμφωνα με την ΚΤΚ, παρόμοια τάση καταγράφηκε και στα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα, τα οποία ανήλθαν στα €110.539,4 εκατ., από €110.411,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020. Το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €426,4 εκατ., σε €78.856,5 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2020.

Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €60.204,1 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2020, έναντι €59.526,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε από -€3.645,0 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020, σε -€2.635,5 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2020.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η βελτίωση των εξωτερικών στοιχείων ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα οφείλεται στην αύξηση των χρεωστικών μέσων που κατέχονται από τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (εκτός από την Κεντρική Τράπεζα), από “λοιπούς” τομείς και τον ενδοεταιρικό δανεισμό. Οι μειώσεις των χρεωστικών μέσων που κατέχουν η Γενική Κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα μετρίασαν, σε μεγάλο βαθμό, την προαναφερθείσα αύξηση.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.