Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην αγορά εργασίας, αφού για κάθε κενή θέση αντιστοιχούν σχεδόν πέντε άνεργοι, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, το δεύτερο τρίμηνο ο αριθμός των ανέργων ανήλθε στα 28.989 πρόσωπα, ενώ οι κενές θέσεις ανήλθαν στις 6.141 (αναλογία 4.7).

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρατηρείται βελτίωση, αφού ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 2.899 πρόσωπα, ενώ οι κενές θέσεις αυξήθηκαν κατά 993.

Ωστόσο η κατάσταση παραμένει δύσκολη, αφού σε τρεις σημαντικούς τομείς της οικονομίας (διαχείριση ακίνητης περιουσίας, μεταφορά και αποθήκευση και κατασκευές) για κάθε κενή θέση αντιστοιχούν περισσότεροι από οκτώ άνεργοι.

 • Στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας η αναλογία είναι 12.8, αφού υπάρχουν 141 άνεργοι και μόνο 11 κενές θέσεις.
 • Στον τομέα της μεταφοράς και αποθήκευσης η αναλογία είναι 9.5, αφού υπάρχουν 1.264 άνεργοι και μόνο 133 κενές θέσεις.
 • Στις κατασκευές η αναλογία είναι 8.6, αφού υπάρχουν 2.516 άνεργοι και 294 κενές θέσεις.
 • Στις λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών η αναλογία είναι 8.1, αφού υπάρχουν 670 άνεργοι και 83 κενές θέσεις.
 • Στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες η αναλογία είναι 6.2, αφού υπάρχουν 1.506 άνεργοι και 241 κενές θέσεις.
 • Στον τομέα της ενημέρωσης και επικοινωνίας η αναλογία είναι 4.6, αφού υπάρχουν 585 άνεργοι και 126 κενές θέσεις.
 • Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο η αναλογία είναι 7, αφού υπάρχουν 4.833 άνεργοι και 1.151 κενές θέσεις. Στην εκπαίδευση η αναλογία είναι 3.9, αφού υπάρχουν 1.121 άνεργοι και 285 κενές θέσεις.
 • Στην μεταποίηση η αναλογία είναι 3.3, αφού υπάρχουν 1.653 άνεργοι και 497 κενές θέσεις.
 • Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες η αναλογία είναι 3.1, αφού υπάρχουν 1.185 άνεργοι και 378 κενές θέσεις.
 • Στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης η αναλογία είναι 3, αφού υπάρχουν 4.434 άνεργοι και 1.492 κενές θέσεις.
 • Στις δραστηριότητες οι οποίες είναι σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα η αναλογία είναι 2.6, αφού υπάρχουν 423 άνεργοι και 162 κενές θέσεις.
 • Στις τέχνες, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία η αναλογία είναι 2, αφού υπάρχουν 385 άνεργοι και 195 κενές θέσεις.
 • Στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες η αναλογία είναι 1.5, αφού υπάρχουν 805 άνεργοι και 535 κενές θέσεις.
 • Στη δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση η αναλογία είναι 1.3, αφού υπάρχουν 671 άνεργοι και 530 κενές θέσεις.

Τρεις τομείς ψάχνουν εργαζόμενους με το κερί

Σημειώνεται ότι σε τρεις τομείς της οικονομίας (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, και ορυχεία και λατομεία) υπάρχουν συνολικά 28 κενές θέσεις, αλλά δεν υπάρχουν άνεργοι.

Επίσης, υπάρχουν 6.109 άνεργοι, οι οποίοι είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας και δεν ταξινομούνται στα στοιχεία σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα. Ακόμη, υπάρχουν 502 άνεργοι στον τομέα της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας καθώς και 184 στον τομέα των δραστηριοτήτων νοικοκυριών, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά τις κενές θέσεις. Κωνσταντίνος Ζαχαρίου