Μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και του ρυθμού των αναδιαρθρώσεων, δείχνουν τα νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο του 2017 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις εγχώριες εργασίες μειώθηκαν στα 20,57 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 21,14 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση του συνόλου των δανείων στα 47,08 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 48,33 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση μειώθηκαν στα 20,57 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 21,14 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Εν τω μεταξύ παρά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων οι τράπεζες προχώρησαν σε νέα αύξηση των προβλέψεων τους στα 9,64 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 9,95 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι αναζητούν πιο δραστικές λύσεις για ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Στα νοικοκυριά το σύνολο των δανείων ανήλθε στα 20,36 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10,97 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (ποσοστό 53,9%). Τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση ανήλθαν στα 5,7 δισ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις ανήλθαν στα 4,75 δισ. ευρώ (43,3% επί των μη εξυπηρετούμενων δανείων)

Επίσης στις επιχειρήσεις το σύνολο των δανείων ανήλθε στα 18,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9,14 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια (50,2%). Τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση ανήλθαν στα 5,71 δισ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις ανήλθαν στα 4,67 δισ. ευρώ (51,1%).

Σε ανακοίνωση της η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι «η καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων οφείλεται σε αναδιαρθρώσεις που ολοκληρώνονται με επιτυχία με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης και επανεντάσσονται στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, αποπληρωμές, διευθετήσεις χρέους μέσω ανταλλαγής με ακίνητη περιουσία που αναμένεται να οδηγηθεί προς πώληση με σκοπό την ταχύτερη είσπραξη εσόδων καθώς και διαγραφές».
Όπως αναφέρεται, «από την ανάλυση των πρόσθετων στοιχείων που συλλέγει η ΚΤ όσον αφορά τα δάνεια τακτής λήξης, προκύπτει ότι βελτιώνονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, π.χ. τα ποσά που μεταφέρονται στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις λόγω επιτυχούς ολοκλήρωσης των αναδιαρθρώσεων με τη λήξη της περιόδου παρακολούθησης και τις εισπράξεις έναντι αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων».

Σύμφωνα με την ΚΤ «στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν και οι αυξημένες διαγραφές χορηγήσεων, οι οποίες γίνονται στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πραγματοποιούνται, ωστόσο, και μη συμβατικές ή “λογιστικές” διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων.

«Σε σχέση με τις αποπληρωμές μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μέσω διακανονισμού που αφορούν ή περιλαμβάνουν απόκτηση ακίνητης περιουσίας/μετοχών έναντι χρεών από τα πιστωτικά ιδρύματα, παρατηρείται ότι οι διευθετήσεις αυτές εφαρμόζονται κυρίως στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου