Μνημόνιο συναντίληψης για ενίσχυση συνεργασίας αμυντικών βιομηχανιών Ελλάδας και Κύπρου

Ìíçìüíéï Óõíáíôßëçøçò (MoU) ìåôáîý ôïõ Êõðñéáêïý ÓõíäÝóìïõ Åðé÷åéñÞóåùí ¸ñåõíáò êáé Êáéíïôïìßáò (Ê.Ó.Å.Å.Ê - CARIE) êáé ôçò ¸íùóçò Åëëçíéêþí Åôáéñåéþí ÁåñïäéáóôçìéêÞò, ÁóöÜëåéáò êáé ¢ìõíáò (Å.ÅË.Å.Á.Á - HASDIG) ðïõ õðïãñÜöôçêå ôç ÄåõôÝñá 23 Éáíïõáñßïõ 2023 óôç Ëåìåóü, óôçí ðáñïõóßá ôïõ Õðïõñãïý ¢ìõíáò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò êõñßïõ ×áñÜëáìðïõ Ðåôñßäç êáé ôïõ ÐñÝóâç ôçò ÅëëÜäáò óôçí Êýðñï êõñßïõ ÉùÜííç Ðáðáìåëåôßïõ.

Στην εδραίωση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών της Ελλάδας και της Κύπρου, τόσο σε διμερές, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στοχεύει το μνημόνιο συναντίληψης που υπέγραψαν, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ – CARIE) και η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α – HASDIG).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ, το μνημόνιο συναντίληψης, που υπογράφτηκε κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου BATTLEFIELD ReDEFiNED 2023, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη, στη Λεμεσό, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στην συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών των δυο χωρών.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ Δρ. Τάσος Κουνούδης και ο Πρόεδρος της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α κύριος Νικόλαος Παπάτσας, παρουσία του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Χαράλαμπου Πετρίδη και του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο Ιωάννη Παπαμελετίου.

«Στόχος του μνημονίου είναι η εδραίωση και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών της Ελλάδας και της Κύπρου, τόσο σε διμερές, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αφού οι εταιρείες των δύο χωρών συμμετέχουν ήδη σε κοινά Ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης αμυντικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας», προστίθεται.

Η υπογραφή του μνημονίου, συνεχίζει η ανακοίνωση, αποτελεί τη βάση μιας νέας εποχής στενής συνεργασίας της Ελλάδας και της Κύπρου, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, την ανάπτυξη νέων καινοτόμων συστημάτων και την εμπορική τους προώθηση στις διεθνείς αγορές.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy