«Ναι» για ξενοδοχείο στην περιοχή Αλυκής Λάρνακας µε ειδικούς όρους

  • Θετική γνωµάτευση του Τµήµατος Περιβάλλοντος για ανάπτυξη κοντά στις µικρές λίµνες
  • Εντοπίζεται αυξηµένος κίνδυνος όχλησης των πουλιών, ρύπανσης των νερών, αύξησης της κυκλοφορίας και άλλες επιπτώσεις

Το προτεινόµενο έργο αφορά αίτηση για την ανέγερση ξενοδοχειακής µονάδας δυναµικότητας 72 κλινών στα τεµάχια 26 και 40, Φ/Σχ.50/40, που χωροθετείται στην τοποθεσία «Παραγιάλια» εντός των ορίων ∆ήµου ∆ροµολαξιάς-Μενεού, περίπου τρία χιλιόµετρα νοτιοδυτικά του αεροδροµίου Λάρνακας, πολύ κοντά στις µικρές λίµνες του συµπλέγµατος των Αλυκών.

Πιο συγκεκριµένα, θα αποτελείται από ισόγειο χώρο, µεσοπάτωµα, τρεις ορόφους και roof garden. Θα έχει δυναµικότητα 36 δωµάτια / 72 κλίνες και θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων χώρο υποδοχής, εσωτερικό και εξωτερικό µπαρ, εστιατόρια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, κουζίνες, γραφεία, κολυµβητική δεξαµενή εξωτερικού χώρου, jacuzzi, ισόγειο χώρο στάθµευσης 14 θέσεων εκ των οποίων δύο (2) για ΑµεΑ και άλλους βοηθητικούς χώρους.

Τα τεµάχια χωροθέτησης της προτεινόµενης ανάπτυξης εµπίπτουν σε τουριστική ζώνη Τ3β, η οποία εφάπτεται των ορίων της προστατευόµενης περιοχής και στην οποία εντοπίζονται κυρίως παραθεριστικές κατοικίες.

∆υνητικές επιπτώσεις

Οι κυριότερες δυνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, σύµφωνα µε την Περιβαλλοντική Αρχή, είναι:

Α) Προσωρινή διατάραξη ειδών πτηνοπανίδας της περιοχής µελέτης, συµπεριλαµβανοµένου ειδών χαρακτηρισµού της ΖΕΠ Αλυκές Λάρνακας, λόγω κυρίως θορύβου κατά το στάδιο κατασκευής του προτεινόµενου έργου.

Β) Όχληση των ειδών πτηνοπανίδας, συµπεριλαµβανοµένου ειδών χαρακτηρισµού της ΖΕΠ Αλυκές Λάρνακας, λόγω της αυξηµένης ανθρώπινης παρουσίας κατά τη λειτουργία του έργου αλλά και ως αποτέλεσµα της αύξησης των επιπέδων φωτισµού (φωτορύπανση).

Γ) Κίνδυνος ρύπανσης υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και κατά συνέπεια της λίµνης Σορός και του οικοτόπου προτεραιότητας 1150* από τυχόν διαρροές των στεγανοποιηµένων δεξαµενών προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων.

∆) Όξυνση του προβλήµατος µε τη διαχείριση των χειρονόµων και κουνουπιών, αφού οποιαδήποτε συγκέντρωση νερού µπορεί να αποτελέσει εστία ανάπτυξης προνυµφών και να οδηγήσει σε πιέσεις για αυξηµένη χρήση σκευασµάτων για την αντιµετώπιση έξαρσης πληθυσµών κουνουπιών και χειρονόµων, η οποία αναπόφευκτα θα επηρεάσει την ποιότητα των νερών της λίµνης Σορός.

Συµπεράσµατα και όροι

Κατά τη διάρκεια της ολοκληρωµένης εξέτασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στην περιοχή του ∆ικτύου Natura 2000 ΕΖ∆ και ΖΕΠ «Αλυκές Λάρνακας», στα αντικείµενα προστασίας της (οικότοποι και είδη άγριας ζωής), στους στόχους διατήρησής της (ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης) καθώς και στα είδη χαρακτηρισµού της ΖΕΠ, η Περιβαλλοντική Αρχή έλαβε υπόψη: (α) τη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης στην περιοχή του ∆ικτύου Natura 2000, (β) τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια της περιοχής Natura 2000 που έχουν εκπονηθεί για την υπό αναφορά περιοχή, (γ) τη σχετική νοµοθεσία και τα στοιχεία και (δ) τις ίδιες επιστηµονικές γνώσεις των ειδικών της Ad hoc Επιτροπής.

Η προτεινόµενη ανάπτυξη µπορεί να προχωρήσει, αφού µε την ενσωµάτωση των πιο κάτω µέτρων κρίνεται ότι οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν θα είναι σηµαντικές, όπως κατέληξε η Περιβαλλοντική Αρχή:

1) Σύνδεση του έργου µε το αποχετευτικό σύστηµα Λάρνακας.

2) Ο φωτισµός που θα εγκατασταθεί στους εξωτερικούς χώρους να λειτουργεί µε αισθητήρες, να είναι χαµηλής έντασης και να είναι στραµµένος προς το έδαφος ή και να χωροθετηθεί στο έδαφος, ώστε να αποφεύγεται κατά το µέγιστο δυνατό ο επηρεασµός και η φωτορύπανση εκτός των χώρων της ανάπτυξης. ∆εν θα πρέπει να γίνει χρήση φωτισµού LED σε εξωτερικούς χώρους.

3) Εντός των τεµαχίων χωροθέτησης του έργου και κατά µήκος του δρόµου θα πρέπει να γίνει δενδροφύτευση (φυτοφράχτες) µε τη χρήση ιθαγενών ειδών (π.χ. Tamarix smyrnensis, Tamarix tetragyna, Tamatix tetrandra).

4) Η τοπιοτέχνιση της ανάπτυξης θα πρέπει να χωροθετηθεί στα όρια (δρόµος) της προστατευόµενης περιοχής, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί φυσικός φραγµός. Προτείνεται όπως αφαιρεθούν οι ακακίες από τα τεµάχια της προτεινόµενης ανάπτυξης και αντικατασταθούν µε ιθαγενή είδη βλάστησης.

5) Να καταρτιστεί και να εφαρµοστεί ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης των κουνουπιών εντός της ανάπτυξης. Αυτό να περιλαµβάνει µέτρα άµβλυνσης του προβλήµατος (µείωση εστιών αναπαραγωγής εντός της ανάπτυξης, τοποθέτηση σίτων σε όλα τα παράθυρα, σωστή ενηµέρωση του κοινού και συστάσεις για αποφυγή όχλησης / ατοµική προστασία).

6) Αποφυγή κατασκευαστικών εργασιών την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου.

Στις 22 Αυγούστου το Τµήµα Περιβάλλοντος εξέδωσε θετική γνωµάτευση (Αιτιολογηµένη ∆ιαπίστωση), σηµειώνοντας ότι παρόλο που η περιοχή µελέτης εφάπτεται της προστατευόµενης περιοχής του ∆ικτύου NATURA 2000 -Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης (ΕΖ∆) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Αλυκές Λάρνακας CY6000002»- το έργο θα µπορούσε να λειτουργήσει χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις στην προστατευόµενη περιοχή, εφόσον θα τηρούνται τα µέτρα που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα όρων της Αιτιολογηµένης ∆ιαπίστωσης και της Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που είναι δεσµευτικά για τον κύριο του έργου.

Σύµφωνα µε την Περιβαλλοντική Αρχή, πέραν από τις ενδεχόµενες επιπτώσεις που εντοπίστηκαν από τη μελέτη, ενδεχόµενες επιπτώσεις είναι επίσης η παραγωγή αποβλήτων, θορύβου και σκόνης, ιδιαίτερα κατά τις κατασκευαστικές εργασίες, καθώς και αύξηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων, ιδιαίτερα νερού και ενέργειας κατά τη λειτουργία του έργου. Επίσης αναµένεται αύξηση της κυκλοφορίας στην περιοχή, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω οχληρία στα είδη που διαβιούν στην προστατευόµενη περιοχή.

Alikilarnakas2

Θετική η άποψη του Τµήµατος Περιβάλλοντος

Η ανάπτυξη φέρει το όνοµα της Αλυκής, καθώς ονοµάζεται «Salt Lake Boutique» και αδειοδοτείται µε ειδικούς όρους από την Περιβαλλοντική Αρχή, ακριβώς επειδή µέρος της εφάπτεται της προστατευόµενης περιοχής Νατούρα του συµπλέγµατος των Αλυκών Λάρνακας.

Για το λόγο αυτό διενεργήθηκε και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης Επιπτώσεων σε προστατευόµενες περιοχές, οι όροι της οποίας ενσωµατώθηκαν στην τελική γνωµάτευση.
Το έργο χωροθετείται στα όρια της προστατευόµενης περιοχής Αλυκές Λάρνακας, στην παρεµβολή της οδού Φάρου και της λίµνης Σορός.

Τάσος Περδίος

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.