Νέα στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού: από τα λόγια στις πράξεις

 

Στις 11 Μαρτίου η ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε ένα σηµαντικό ψήφισµα σχετικά µε τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού. Παρόλο που η οµάδα των Συντηρητικών µαζί µε τους ακροδεξιούς επιχείρησαν να αποδυναµώσουν το κείµενο, δεν τα κατάφεραν. Με τη συµβολή και των Ευρωβουλευτών της οµάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης Αριστεράς (GUE/NGL) υιοθετήθηκε ένα ολοκληρωµένο κείµενο, το οποίο µεταξύ άλλων, επικροτεί την εκπόνηση µιας νέας ολοκληρωµένης στρατηγικής για τα δικαιώµατα του παιδιού και ζητεί να κατατεθούν κατάλληλες νοµοθετικές και µη προτάσεις, ώστε να θεσπιστούν δεσµευτικά και µη µέσα για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν τα παιδιά.

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η αναφορά της έκθεσης πως το παιδί είναι πρωτίστως παιδί, ανεξάρτητα από την εθνοτική καταγωγή, το φύλο, την ιθαγένεια, το κοινωνικό και οικονοµικό υπόβαθρο, την ικανότητά του, το καθεστώς διαµονής του ή το καθεστώς του ως µετανάστη, και ότι το υπέρτατο συµφέρον του παιδιού πρέπει να ενσωµατωθεί σε όλες τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις δράσεις της ΕΕ που αφορούν τα παιδιά.

Το κείµενο υπογραµµίζει, επίσης, πως η Στρατηγική πρέπει να καλεί τα κράτη-µέλη να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους πόρους για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Επιπλέον, καλεί τα κράτη-µέλη να αντιµετωπίσουν τις διαρθρωτικές ανισότητες, να δώσουν προτεραιότητα στις δηµόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την υγειονοµική περίθαλψη, τη στέγαση, την οικογενειακή στήριξη και τη µέριµνα για τα παιδιά και να επενδύσουν σε καθολικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που απευθύνονται σε όλα τα παιδιά. Το ψήφισµα καλεί, επίσης, τα κράτη-µέλη να διασφαλίσουν το δικαίωµα στην εκπαίδευση για κάθε παιδί, να θεσπίσουν µέτρα για καταπολέµηση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και να διασφαλίσουν ισότιµη πρόσβαση και για τα δύο φύλα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισµούς εκπαίδευση από την προσχολική ηλικία έως την εφηβεία.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.