«Νέες Τεχνολογίες για πιο Πράσινη Ναυτιλία» το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας

Ôï Êõðñéáêü Íáõôéëéáêü ÅðéìåëçôÞñéï ìáæß ìå ôç ÄéåèíÞ ÍáõôéëéáêÞ Êïéíüôçôá, ãéüñôáóå öÝôïò óôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2022, ôçí «Ðáãêüóìéá ÇìÝñá Íáõôéëßáò», ç ïðïßá Ý÷åé êáèéåñùèåß áðü ôïí ÄéåèíÞ Íáõôéëéáêü Ïñãáíéóìü (International Maritime Organisation - IMO), ðñïùèþíôáò ôç óõìâïëÞ ôçò ÍáõôéëéáêÞò Âéïìç÷áíßáò ðñïò ôçí ðáãêüóìéá åõçìåñßá.

“Νέες Τεχνολογίες για πιο Πράσινη Ναυτιλία” είναι το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας, η οποία γιορτάστηκε χθες 29 Σεπτεμβρίου από το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, η 29 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η “Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας” από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organisation – IMO), προωθώντας τη συμβολή της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας προς την παγκόσμια ευημερία καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ναυτιλία όλα αυτά τα χρόνια, σε θέματα ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το θέμα της φετινής χρονιάς είναι “Νέες Τεχνολογίες για πιο Πράσινη Ναυτιλία”, και έχει ως στόχο να υπογραμμιστεί η ανάγκη υποστήριξης της Ναυτιλίας στην πράσινη μετάβαση της, για ένα βιώσιμο μέλλον.

Το θέμα εστιάζει μεταξύ άλλων, στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας αλλά και πέραν αυτής, την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και κυρίως ενός κοινού οράματος για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τη Ναυτιλία κατά τη διάρκεια της πράσινης μετάβασής της.

DOC.20220930.3906080.Photo3 scaled
Ôï Êõðñéáêü Íáõôéëéáêü ÅðéìåëçôÞñéï ìáæß ìå ôç ÄéåèíÞ ÍáõôéëéáêÞ Êïéíüôçôá, ãéüñôáóå öÝôïò óôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2022, ôçí «Ðáãêüóìéá ÇìÝñá Íáõôéëßáò», ç ïðïßá Ý÷åé êáèéåñùèåß áðü ôïí ÄéåèíÞ Íáõôéëéáêü Ïñãáíéóìü (International Maritime Organisation – IMO), ðñïùèþíôáò ôç óõìâïëÞ ôçò ÍáõôéëéáêÞò Âéïìç÷áíßáò ðñïò ôçí ðáãêüóìéá åõçìåñßá.

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, διοργάνωσε τη Μηνιαία Συνάντηση των Μελών του με σχετική παρουσίαση από τον Αντώνη Τρακάκη, Τεχνικό Διευθυντή του τμήματος Ναυτιλίας του RINA Ελλάδος, με θέμα “EU & IMO Fuel Transformation Regime – Hydrogen as Fuel Solution for meeting IMO 2050”.

Ο κ. Τρακάκης παρουσίασε ένα νέο τρόπο παραγωγής υδρογόνου εν πλω ως καύσιμο του πλοίου για να μπορέσουν οι πλοιοκτήτες να εναρμονιστούν με τους στόχους για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας που θα θέσει ο ΙΜΟ.

DOC.20220930.3906079.Photo2 scaled
Ôï Êõðñéáêü Íáõôéëéáêü ÅðéìåëçôÞñéï ìáæß ìå ôç ÄéåèíÞ ÍáõôéëéáêÞ Êïéíüôçôá, ãéüñôáóå öÝôïò óôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2022, ôçí «Ðáãêüóìéá ÇìÝñá Íáõôéëßáò», ç ïðïßá Ý÷åé êáèéåñùèåß áðü ôïí ÄéåèíÞ Íáõôéëéáêü Ïñãáíéóìü (International Maritime Organisation – IMO), ðñïùèþíôáò ôç óõìâïëÞ ôçò ÍáõôéëéáêÞò Âéïìç÷áíßáò ðñïò ôçí ðáãêüóìéá åõçìåñßá.
Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy