ÁÑÃÏËÉÄÁ-¸ñåõíåò ôïõ Ëéìåíéêïý óôçí ðáñáëßá ôçò ÍÝáò Êßïõ ãéá ôïí åíôïðéóìü ãõíáßêáò. Ç 62÷ñïíç åß÷å ðÜåé ãéá ìðÜíéï óôçí ðáñáëßá ôçò ÍÝá Êßïõ, ðåñßðïõ óôéò 10 ôï ðñùß. Óôï óçìåßï ðïõ óõíÞèùò ðçãáßíåé ãéá ìðÜíéï âñÝèçêáí ôá ñïý÷á êáé ôá ðáðïýôóéá ôçò. ¸ñåõíåò Ý÷åé îåêéíÞóåé ôï ëéìåíéêü ìå âáôñá÷áíèñþðïõò, äýï óêÜöç êáé ôçí óõíäñïìÞ áåñïóêÜöïõò.Óôçí ðåñéï÷Þ ðíÝïõí âüñåéïé Üíåìïé. Ôñßôç 25 Éïõíßïõ 2019. (EUROKINISSI/ ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)

Νεκροί εντοπίστηκαν οι δύο δύτες που αγνοούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Σώκαστρο Καρπάθου.

Συγκεκριμένα, οι δύο άνδρες, 60 και 35 ετών, υπήκοοι Τσεχίας και Ιράν επιχείρησαν κατάδυση στην περιοχή με φίλο τους σε βάθος περίπου 45 μέτρων, Ο τρίτος άνδρας έχασε τα ίχνη τους και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Από το πρωί στην περιοχή επιχειρούσαν άνδρες του Λιμενικού Σώματος, εθελοντές αλλά και μονάδα των υποβρύχιων αποστολών.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί λίγο πριν από τις 15:00