Ο αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών στη φορολογία: κρυπτονοµίσµατα και blockchain

Υιοθετήθηκε την προηγούµενη Τρίτη έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών στη φορολογία και συγκεκριµένα των κρυπτονοµισµάτων και blockchain.

Η ανάπτυξη τεχνολογιών όπως η τεχνολογία κατανεµηµένης λογιστικής (blockchain) και τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία θέτουν νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για τις φορολογικές διοικήσεις και τη φορολογική πολιτική. Η παγκόσµια αγορά κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων αυξάνεται ραγδαία. Πριν από το πρόσφατο κραχ, έφτασε σε συνολική αξία σχεδόν 3 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων ΗΠΑ το Νοέµβριο του 2021.

Η έκθεση καλεί την Επιτροπή και τα κράτη-µέλη να βελτιώσουν τις τεχνικές δυνατότητες των φορολογικών αρχών επενδύοντας στην ψηφιακή µετάβαση και να συµπεριλάβουν τα κρυπτοστοιχεία στη φορολογική πολιτική τους.

Την ίδια ώρα καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου -που θα περιλαµβάνει για παράδειγµα τον ορισµό των κρυπτοστοιχείων ο οποίος πρέπει να είναι οµοιόµορφος στην Ε.Ε.- και το οποίο θα πρέπει να εναρµονίζεται µε τις εισηγήσεις του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και άλλα διεθνή πρότυπα.

Καλεί επίσης την Επιτροπή να δηµιουργήσει τις απαραίτητες δοµές για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών αλλά και µιας ευρωπαϊκής υποδοµής υπηρεσιών blockchain, να αξιολογήσει την ευκαιρία ενσωµάτωσης λύσεων στη βάση αυτών των τεχνολογιών, να δηµιουργήσει ένα πρότυπο σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για το διασυνοριακό εµπόριο, να διενεργήσει εκτίµηση επιπτώσεων για να εξετάσει το ρόλο των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και αν τα κρυπτοστοιχεία εντάσσονται στο υφιστάµενο φορολογικό πλαίσιο κ.λπ.

Το όλο κείµενο έχει στο επίκεντρο του τις εταιρείες και πώς διασφαλίζεται ένα φιλικό προς την καινοτοµία περιβάλλον, την απρόσκοπτη λειτουργία τους χωρίς περαιτέρω εµπόδια και κόστη ενώ την ίδια ώρα αναφέρεται σε διάφορα κίνητρα και φοροαπαλλαγές που µπορούν να δοθούν στις εταιρείες αυτές. Καλεί τα κράτη-µέλη να λάβουν υπόψη τους στόχους πολιτικής της Ε.Ε. και «ιδίως τους στόχους για µιαν άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονοµία της αγοράς» ενώ τονίζει και την ανάγκη µιας πλήρους ολοκληρωµένης ενωσιακής ενιαίας αγοράς, προϋπόθεση της οποίας αποτελεί και µια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων.

Η έκθεση ενώ ορθά αναγνωρίζει κάποια από τα εν δυνάµει πλεονεκτήµατα αυτών των τεχνολογιών και προκλήσεων, εξαντλείται στην ανάγκη προστασίας και προώθησης της ενιαίας αγοράς και της απρόσκοπτης λειτουργίας των εταιρειών. Υιοθετεί εκ των προτέρων µια θετική αντίληψη για αυτές τις τεχνολογίες χωρίς να υπάρχει διάθεση για κριτική προσέγγιση ενώ την ίδια ώρα κάποια ήδη γνωστά και υπαρκτά προβλήµατα δεν αναφέρονται καν. Αυτό οδηγεί και στη µη-συµπερίληψη µέτρων που θα µπορούσαν να µετριάσουν τα αρνητικά αυτά όπως, για παράδειγµα, την τεράστια χρήση ενέργειας που χρειάζονται αυτές οι αποκεντρωµένες τεχνολογίες για να λειτουργήσουν αλλά και τη µεγάλη µεταβλητότητα και κερδοσκοπία των κρυπτονοµισµάτων.

Το γεγονός ότι ζητά από την Επιτροπή να καθορίσει ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενωσιακές δοµές κ.λπ. έµµεσα οδηγεί και στη µετατόπιση της άσκησης της φορολογικής πολιτικής σε ενωσιακό επίπεδο, κάτι το οποίο είναι ενάντια στη θέση µας ότι τα κράτη-µέλη πρέπει να διατηρήσουν την ικανότητά τους να ασκούν τη δική τους φορολογική πολιτική. ∆εν σκιαγραφείται ουσιαστικά η κατεύθυνση της φορολογικής πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθείται και εκεί και όπου αναφέρονται κάποια σηµεία αυτά είναι υπέρ του Κεφαλαίου.

Στη βάση των πιο πάνω, της έλλειψης κριτικής προσέγγισης αυτών των τεχνολογιών και µέτρων που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στο µετριασµό πιθανών αρνητικών σηµείων, της προσέγγισης υπέρ των επιχειρήσεων και τον κίνδυνο συγκεντροποίησης στην άσκηση της φορολογικής πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε., ως ΑΚΕΛ καταψηφίσαµε την έκθεση.

Αυτό δεν συνεπάγεται ότι είµαστε ενάντια σε αυτές τις τεχνολογίες, αλλά -όπως και κάθε άλλη τεχνολογία- θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι να εργαλειοποιείται υπέρ του Κεφαλαίου.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.