Ο Δήμαρχος Λευκωσίας συμμετέχει σε αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ΗΠΑ

Ï ÄÞìáñ÷ïò Ëåõêùóßáò Êùíóôáíôßíïò ÃéùñêÜôæçò, ýóôåñá áðü ðñüóêëçóç ðïõ Ýëáâå áðü ôçí Åõñùðáßá Åðßôñïðï ãéá ôçí Êáéíïôïìßá, ¸ñåõíá, Ðïëéôéóìü, Åêðáßäåõóç êáé Íåïëáßá êõñßá Ìáñßãéá ÃêÜìðñéåë, óõììåôÝ÷åé óôï ðñüãñáììá «ÅõñùðáúêÝò ÌÝñåò Êáéíïôïìßáò» ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï Silicon Valley óôçí ÁìåñéêÞ óôéò 21 êáé 22 Ìáñôßïõ 2023.

Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ύστερα από πρόσκληση που έλαβε από την Ευρωπαία Επίτροπο για την Καινοτομία, Έρευνα, Πολιτισμό, Εκπαίδευση και Νεολαία Μαρίγια Γκάμπριελ, για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Μέρες Καινοτομίας», που πραγματοποιείται στο Silicon Valley.

Στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο έχει την προώθηση του Ευρωπαϊκού Οικοσυστήματος Καινοτομίας συμμετέχουν 50 προσωπικότητες περιλαμβανομένου επενδυτές, δήμαρχοι, πρυτάνεις πανεπιστημίων, επιχειρηματίες, παράγοντες καινοτομίας.

Η συμμετοχή του Δημάρχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού συμβάλλει στην προώθηση της Λευκωσίας και της Κύπρου ως κόμβου Ερευνάς, Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Doc.20230322.4719091.Dimarxos Leukosias Ee1

Οι «Ευρωπαϊκές Μέρες Καινοτομίας» είναι ένα διήμερο πρόγραμμα που άρχισε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα και περιλαμβάνει διαδραστικές συζητήσεις με την κοινότητα καινοτομίας της Αμερικής και αποτελεί την πρώτη από σειρά τέτοιων εκδηλώσεων, που αφορούν στην προβολή και την εφαρμογή της Νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Καινοτομία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, συνεδρίες και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, με στόχο να δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα των ευκαιριών που προσφέρει το ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας, δημιουργώντας γέφυρες, ξεκινώντας συνομιλίες και ανοίγοντας παράθυρα για μελλοντική συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και της κοινότητας ταλέντων και επιχειρήσεων της Silicon Valley.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας θα συμμετέχει σε εκδήλωση με τίτλο «Europe is Calling Innovators» για προσέλκυση ταλέντων στην Ευρώπη στην οποία θα συμμετέχουν πέραν των 300 ατόμων – ταλέντων από το Silicon Valley.

Επιπλέον, θα λάβει μέρος σε συζήτηση με θέμα «Ευθυγραμμίζοντας τα οικοσυστήματα καινοτομίας της Αμερικής και της Ευρώπης. Πώς η Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική Καινοτομίας δημιουργεί ένα αποτελεσματικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ευρώπη;», με συνομιλητές τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας Καθηγητή Mark Ferguson, την Nora Khaldi Μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Ιρλανδίας, του Προέδρου της Περιφέρειας Castilla Leon της Ισπανίας και άλλους.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy