Του Χρίστου Μέση*

Πάνω από 23 χιλιάδες οικογένειες στην Κύπρο είναι μονογονεϊκές και από αυτές σχεδόν το 90% έχουν ως αρχηγό γυναίκα. Οι μονογονιοί επωμίζονται το μεγαλύτερο αποκλειστικά βάρος ευθυνών όσον αφορά το σπίτι και τα παιδιά. Ακόμη όσον αφορά την ανεργία οι μονογονιοί πλήττονται διπλά, αφού στην περίπτωση που ο γονέας είναι άνεργος δεν υπάρχει κανένα εισόδημα στο σπίτι πέρα από τα επιδόματα. Πρόκειται για μια κοινωνική ομάδα που στην πλειοψηφία της αντιμετωπίζει οξυμένα προβλήματα, τα οποία έχουν οικονομικές, κοινωνικές και νομικές πτυχές.


Δυστυχώς στη χώρα μας οι πολιτικές για τις μονογονεϊκές οικογένειες είναι ανεπαρκείς. Πέρα από ορισμένες περιορισμένες παροχές υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα ο εκσυγχρονισμός του Οικογενειακού Δικαίου, θέμα για το οποίο -αν και επείγει- ο απερχόμενος Υπουργός Δικαιοσύνης έμεινε μόνο στις εξαγγελίες και τις μελέτες.

Για αυτό και η διακυβέρνηση Σταύρου Μαλά θα εργαστεί σκληρά για την επίλυση των προβλημάτων αυτών πάνω σε δύο άξονες: αφενός λαμβάνοντας μέτρα κοινωνικής στήριξης και αφετέρου προωθώντας έναν προοδευτικό εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα θα προχωρήσει:

Πρώτον, ο εκσυγχρονισμός του οικογενειακού δικαίου που περιλαμβάνει:

• Ενσωμάτωση της αρχής της έμφυλης ισότητας.

• Ενοποίηση διαδικασιών.

• Δημιουργία ειδικού μηχανισμού για την είσπραξη των διατροφών αλλά και θεσμοθέτηση, όπως ισχύει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, της κάλυψης από το κράτος των διατροφών που ο υπόχρεος αποδεδειγμένα δεν μπορεί να πληρώσει και ακολούθως το κράτος να αναλαμβάνει την είσπραξή τους όταν ο γονέας έχει πλέον εισοδήματα.

• Ενίσχυση της Νομικής Αρωγής σε οικογενειακές υποθέσεις ώστε να μπορούν οι μητέρες να αποτείνονται στα δικαστήρια για την εξασφάλιση των απαιτούμενων διαταγμάτων, και όχι να μένουν εγκλωβισμένες λόγω οικονομικής αδυναμίας.

• Θεσμοθέτηση αρμοδιότητας διαμοιρασμού χρεών και δικαστικής προστασίας μονογονιού από εκποιήσεις κύριας κατοικίας.

Δεύτερον, η άμεση αναγνώριση της εν διαστάσει μονογονεϊκής οικογένειας και διαγραφή της αναχρονιστικής προϋπόθεσης της μη συμβίωσης με άλλο άτομο για την ιδιότητα του μονογονιού.

Τρίτον, η αναθεώρηση του ΕΕΕ ώστε να λαμβάνει υπόψιν τις πραγματικές ανάγκες των μονογονεϊκών οικογενειών και να μην αφαιρεί επιδόματα, διατροφές και καταθέσεις ανηλίκων.

Τέταρτον, έμφαση σε προγράμματα εκπαίδευσης και ένταξης των μονογονιών στην εργασία, ώστε να ενδυναμώνουμε πραγματικά τη μονογονεϊκή οικογένεια.

Πέμπτον, η ενίσχυση με συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής στήριξης τόσο των μονογονιών όσο και των παιδιών τους, και της πρόσβασής τους σε δομές φροντίδας με δωρεάν ή μειωμένα τροφεία.

Έκτον, η υιοθέτηση των συστάσεων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε σχέση με τις προϋποθέσεις για πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα Κύπριων παιδιών με γονείς υπηκόους τρίτων χωρών.

Έβδομον, η στήριξη στη δράση του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, ιδιαίτερα ως προς την ενημέρωση των μονογονιών για τα δικαιώματά τους.

Μέσα από τα πιο πάνω μέτρα και όχι μόνο, που εντάσσονται σε μια ευρύτερη κοινωνική πολιτική προσέγγιση, θα επιδιώξει ο Σταύρος Μαλάς να στηρίξει την ευημερία χιλιάδων παιδιών του τόπου μας. Έτσι θα στηρίξει τη σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα και την υπόθεση της ισότητας των φύλων. Με αυτό το πρόγραμμα, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου και συγκεκριμένου οράματος διακυβέρνησης, ο Σταύρος Μαλάς προσδοκά να οδηγήσει τη χώρα μας στην Κύπρο του αύριο.

 

*Επικεφαλής Επιτελείου Σταύρου Μαλά