Οδηγούνται στο «θάνατο» πεύκα της Κυριάκου Μάτση

Στο «θάνατο» οδηγούνται 30 περίπου δέντρα της Κυριάκου Μάτση που θυσιάζονται στο βωμό των έργων ανάπλασης της Λεωφόρου. Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Δασών διαπιστώνεται ότι για τις ανάγκες των έργων ανάπλασης απαιτείται εκσκαφή βάθους ενός μέτρου και σε απόσταση μικρότερου του ενός μέτρου, κάτι το οποίο επηρεάζει το ριζικό σύστημα των δέντρων και έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη πιθανότητα ξήρανσής τους στο εγγύς μέλλον.

Όπως επισημαίνει το Τμήμα Δασών τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφάλειας καθώς θα αποκοπεί πέραν του 60% του ριζικού συστήματος των δέντρων, γεγονός που οδηγεί στην ανεπαρκή μηχανική στήριξή τους. Εκτιμά ότι θα επηρεαστούν περίπου 30 δέντρα με διάμετρο 30-50 εκ. και ύψος από 12-22 μ.

Το Τμήμα Δασών υπογραμμίζει ότι για την πιο πάνω κατάσταση δεν έχει περιληφθεί οποιαδήποτε πρόνοια στη σχετική Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) και θεωρεί ότι το νέο αυτό δεδομένο που προκύπτει θα πρέπει να αξιολογηθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Παρόλα αυτά και παρόλο το φωτογραφικό υλικό στο οποίο φαίνεται η μικρή απόσταση εκσκαφών, ο Δήμος Λευκωσίας υποστηρίζει ότι αποφεύγονται οι εκσκαφές πλησίον του ριζικού συστήματος των μεγάλων δέντρων σε ακτίνα δύο μέτρων. Όπως παραδέχεται σε επιστολή του ο Δήμος Λευκωσίας, σε μεμονωμένες περιπτώσεις οι εκσκαφές πλησίασαν σε μικρότερη απόσταση, είτε για αφαίρεση υφιστάμενης υπηρεσίας π.χ. ηλεκτροφόρα καλώδια ΑΗΚ που καταργούνται, είτε για εγκατάσταση νέας υπόγειας υπηρεσίας όταν έχει εξαντληθεί άλλη λύση.

Επιπρόσθετα ο δήμος υποστηρίζει ότι με οδηγίες του ο εργολάβος έχει τοποθετήσει φυτόχωμα στις ρίζες των δέντρων, αλλά και προστατευτικό υλικό με φωσφορίζουσα ταινία στους κορμούς σε ύψος ενός μέτρου από το έδαφος για προστασία και αποφυγή κτυπημάτων και εκδορών κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών.

Ο Δήμος Λευκωσίας, επισημαίνει επίσης ότι οι όροι του Τμήματος Δασών περιλήφθηκαν στα έγγραφα του κατασκευαστικού συμβολαίου

Το θέμα διερεύνησε το Κίνημα Οικολόγων, που μετά την επιστολή του Τμήματος Δασών για τον κίνδυνο ξήρανσης των δέντρων στο εγγύς μέλλον, απευθύνθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος ζητώντας άμεση απάντηση.

Άννα Μισιαούλη