ΟΕΒ: Οι επιχειρηματίες θέλουν διασφαλίσεις οτι δεν θα ξανακλεισουν από μέτρα της κυβέρνησης

Ðïëßôåò êÜíïõí âüëôá óôï êÝíôñï ôçò ó÷åäüí Üäåéáò Ëåõêùóßáò, 14 Éáíïõáñßïõ 2021. Óå éó÷ý ôÝèçêå áðü ôçí ÊõñéáêÞ ôï ãåíéêü áðáãïñåõôéêü óôéò ìåôáêéíÞóåéò ðïëéôþí ðëçí ïñéóìÝíùí åîáéñÝóåùí, ìå óôü÷ï ôç ìåßùóç ôçò äéáóðïñÜò ôïõ êïñùíïúïý óôçí Êýðñï. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Είναι δύσκολη η αντιμετώπιση του θέματος επανανοίγματος των χώρων εστίασης, δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου.

Μιλώντας στην Πρωινή Έκδοση του Άστρα είπε ότι οι επιχειρηματίες θέλουν να επιστρέψουν στις δουλειές του, αλλά πρέπει να υπάρξει διασφάλιση ότι δεν θα χρειαστεί να ξανακλείσουν οι χώροι αυτοί. Γι’ αυτό, πρόσθεσε, πρέπει να γνωρίζουν τι ακριβώς θα εφαρμοστεί. Ο μεγαλύτερος εχθρός του «επιχειρείν» σημείωσε, είναι η αβεβαιότητα και για το λόγο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένοι και σαφείς στόχοι που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή.

Υπάρχουν σκέψεις και εισηγήσεις, πρόσθεσε ο κ. Αντωνίου, οι οποίες συζητούνται με τον υπουργό Υγείας αλλά δεν πρόκειται να πούνε οτιδήποτε αν δεν ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Εκτίμησε παράλληλα ότι οι χώροι εστίασης και άλλες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επαναρχίσουν τις δραστηριότητες τους πριν από τις 15 Μαρτίου.

Πρέπει επίσης να καθοριστεί επακριβώς πότε ανοίγει και ο τουριστικός τομέας σημείωσε ο γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ.

 

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.