Οι ενδιάμεσες εξετάσεις τετραμήνων απέτυχαν, λέει η Ομοσπονδία Γονέων Μέσης και Τεχνικής Λάρνακας

ÌáèçôÝò óõììåôÝ÷ïõí óôéò Ðáãêýðñéåò ÅîåôÜóåéò óôï Ëýêåéï Áêñüðïëçò, ÐáñáóêåõÞ 21 ÌáÀïõ 2021. Ìå ôï ìÜèçìá ôçò Âéïëïãßá áíïßãåé óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ, ç áõëáßá ôùí Ðáãêýðñéùí ÅîåôÜóåùí 2021 ãéá ôïõò õðïøçößïõò ãéá ôçí åéóáãùãÞ óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Οι ενδιάμεσες εξετάσεις των τετράμηνων  “απέτυχαν παταγωδώς, γι αυτό και το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να αναγνωρίσει επιτέλους την τραγική κατάσταση και χωρίς άλλη χρονοτριβή να προχωρήσει στη λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν ότι κανένας μαθητής θα θυματοποιηθεί”, αναφέρει η Ομοσπονδία Γονέων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Λάρνακας.

Οι Γονείς αναφέρουν ότι στηρίζουν την προειδοποιητική αποχή από τα μαθήματα την Παρασκευή 25/2, κατά την 3η και 4η Περίοδο, που εξήγγειλε η ΠΣΕΜ.

Σε ανακοίνωση η Ομοσπονδία Γονέων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Λάρνακας αναφέρει πως  την 23η Φεβρουαρίου 2022, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας με κύριο θέμα την αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού των τετραμήνων και αφού εξέτασε όλες τις παραμέτρους, κατέληξε ομόφωνα στις ακόλουθες αποφάσεις, οι οποίες κινούνται σε επτά άξονες.

Άμεση Πραγματοποίηση Δημοσιογραφικής Διάσκεψης για πλήρη παρουσίαση των θέσεων της Συνομοσπονδίας, είναι ο ένας άξονας.

Από τη στιγμή, προσθέτει, που το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), αποφάσισε να πραγματοποιήσει εξετάσεις με διαδικασίες Παγκυπρίων Εξετάσεων Πρόσβασης όφειλε όπως προχωρήσει και στην αντίστοιχη διαδικασία της αναγωγής των αποτελεσμάτων. Από τη στιγμή που δε, θα ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία διόρθωσης, το ΥΠΠΑΝ οφείλει να προχωρήσει στην πλήρη ακύρωση των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης.

Ζητά, επίσης, να γίνει αναστολή της εφαρμογής των εξετάσεων του Β΄ Τετραμήνου για όλες τις τάξεις, εφόσον παραμένουν άλυτα θέματα όπως τα πλαίσια μάθησης, τα πολλά διαγωνίσματα, το ζήτημα με τις ελλείψεις σε αντικαταστάτες, η έξαρση της πανδημίας και η απουσία της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Εξάλλου, ζητά έναρξη διαλόγου για ριζικές και ουσιαστικές αλλαγές επί της υφιστάμενης νομοθεσίας και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Συνομοσπονδία δε θα έχει άλλη επιλογή από το να ζητήσει την πλήρη κατάργηση του θεσμού

Αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού από ανεξάρτητη εξωτερική επιτροπή, είναι ακόμα ένα αίτημά της.

Τέλος, ζητά επιστημονική τεκμηρίωση μέσω έρευνας για τις ψυχοσυναισθηματικές συνέπειες της πανδημίας στα παιδιά μας και στις επιπτώσεις τους στη διαδικασία της μάθησης

Σε περίπτωση που το ΥΠΠΑΝ συνεχίσει να αγνοεί τις θέσεις της Συνομοσπονδίας, τότε θα προχωρήσουν σε δυναμικά μέτρα, καταλήγει στην ανακοίνωση η Ομοσπονδία Γονέων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Λάρνακας.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.