Οι Κύπριοι εργάζονται περισσότερα χρόνια-Καταρρίπτοναι μύθοι της Δεξιάς για το 67ο έτος

Με βάση τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας στην Κύπρο, η αναμενόμενη διάρκεια του επαγγελματικού βίου είναι 37,1 έτη, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 35,7 έτη.

Οι Κύπριοι εργάζονται περισσότερα χρόνια από τον μέσο όρο στην ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Η έκθεση έρχεται εν μέσω της συζήτησης την οποία επιχείρησε να ανοίξει η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στο 67ο έτος, καταρρί­πτοντας μύθους τους οποίους καλλιεργεί εδώ και χρόνια η Δεξιά.

Συγκεκριμένα, με βάση τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας στην Κύπρο ένα πρόσωπο το οποίο σήμερα είναι 15 ετών ανα­μένεται ότι θα έχει επαγγελματικό βίο διάρκειας 37,1 έτη.

Ο μέσος όρος στην ΕΕ -με βάση τους ίδιους υπολογισμούς- είναι 35,7 έτη.

Δηλαδή οι Κύπριοι ήδη εργάζονται τουλά­χιστον 1,4 έτη περισσότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας βασίζεται σε στοιχεία του 2020. Επι­σημαίνεται επίσης ότι σε ανάλογη έκθεση η οποία πραγματοποιήθηκε με έτος αναφοράς το 2019, η αναμενόμενη διάρκεια του επαγγελ­ματικού βίου στην Κύπρο ανήλθε στα 37,4 έτη, ενώ στην ΕΕ στα 35,9 έτη. Δηλαδή σημειώθηκε οριακή μείωση τόσο στην Κύπρο όσο και στην ΕΕ.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση της Ευρω­παϊκής Υπηρεσίας, η πιο πάνω μείωση σχετίζε­ται με τις επιπτώσεις της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού. Και αυτό, όπως αναφέρεται, επειδή ορισμένα πρόσωπα τα οποία θα μπορού­σαν να ήταν διαθέσιμα για εργασία σταμάτησαν να αναζητούν δουλειά, λόγω των χαμηλών προσδοκιών που διαμορφώθηκαν στην αγορά (σ.σ.: κυρίως λόγω της μείωσης των θέσεων ερ­γασίας). Ως εκ τούτου, προστίθεται, τα πιο πάνω πρόσωπα πέρασαν εκτός του εργατικού δυναμι­κού με αποτέλεσμα να μειωθεί η αναμενόμενη διάρκεια του επαγγελματικού βίου.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, σε τρία κράτη-μέλη της ΕΕ η αναμε­νόμενη διάρκεια του επαγγελματικού βίου, είναι πέραν των 40 ετών (Σουηδία 42 έτη, Ολλανδία 41 έτη και Δανία 40 έτη). Επίσης, σε υψηλό επί­πεδο βρίσκονται η Εσθονία (39,2 έτη), η Γερμα­νία (39,1 έτη) και η Φινλανδία (38,8 έτη).

Αντίθετα, οι χώρες με τη χαμηλότερη αναμε­νόμενη διάρκεια επαγγελματικού βίου είναι η Ιταλία (31,2 έτη), η Ελλάδα και η Κροατία (και οι δύο 32,8 έτη), το Βέλγιο (33,4 έτη) και η Βουλ­γαρία (33,5 έτη).

Σημειώνεται ότι μετά τις αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων η Υπουργός Ερ­γασίας επιχείρησε να ανασκευάσει τις αναφο­ρές της για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στο 67ο έτος. Επίσης, συγκάλεσε συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τις 22 Ιουλίου, με θέμα τη μεταρρύθμιση του Συνταξι­οδοτικού Συστήματος και το αίτημα της κοινω­νίας για κατάργηση του πέναλτι 12%.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.