Οι νέοι κανονισµοί ενεργειακής απόδοσης το νέο «Make or Break» του κλάδου των ακινήτων

Του Παύλου Λοΐζου*

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα ένα νέο νοµοσχέδιο που στοχεύει στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε τη µείωση των εκποµπών άνθρακα. […]

Εάν και όταν γίνει η ενσωµάτωση στην τοπική νοµοθεσία, αυτοί οι νέοι κανονισµοί θα απαιτήσουν όλα τα νέα κτίρια να έχουν µηδενικές εκποµπές από το 2028, µε προθεσµία για τα νέα κτίρια που κατοικούνται, λειτουργούν ή ανήκουν σε δηµόσιες Αρχές το 2026. Όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να εξοπλιστούν µε φωτοβολταϊκά έως το 2028, όπου είναι τεχνικά κατάλληλο και οικονοµικά εφικτό, ενώ τα κτίρια κατοικιών που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση έχουν προθεσµία έως το 2032.

Η πιο σηµαντική παράµετρος είναι ότι τα κτίρια κατοικιών θα πρέπει να επιτύχουν, τουλάχιστον, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης E έως το 2030 και D έως το 2033 -σε κλίµακα από το Α έως το G, µε το τελευταίο να αντιστοιχεί στο 15% των κτιρίων µε τη χειρότερη απόδοση στο εθνικό απόθεµα κτιρίων ενός κράτους-µέλους. Εάν ένα κτίριο δεν πληροί αυτά τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, τότε δεν θα είναι δυνατή η υποθήκη του ή η µεταβίβαση της κυριότητάς του (δηλαδή η πώλησή του).

Η Κύπρος και η Ελλάδα διαθέτουν µεγάλο απόθεµα παλαιών κτιρίων που δεν πληρούν τα νέα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κύπρο, για παράδειγµα, περίπου το 70% των κτιρίων κατασκευάστηκε πριν από τη δεκαετία του 1980, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό είναι γύρω στο 55%.

Αυτά τα παλιά κτίρια απαιτούν σηµαντικές αναβαθµίσεις για να πληρούν τα νέα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και αναµένεται να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στις τοπικές αγορές ακινήτων. Τα νέα πρότυπα θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος για τους ιδιοκτήτες κατοικιών και τους ιδιοκτήτες µεγάλων εκτάσεων γης, καθώς και για τους αγοραστές και τους ενοικιαστές που αναζητούν πιο ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα. Το κόστος ανακαίνισης ενός κτιρίου ώστε να πληροί τα νέα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης µπορεί να είναι σηµαντικό και κυµαίνεται από αρκετές χιλιάδες ευρώ έως δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ανάλογα µε το µέγεθος του ακινήτου και την έκταση της απαιτούµενης ανακαίνισης.

Για παράδειγµα, στην Κύπρο το κόστος ανακαίνισης ενός κτιρίου ώστε να πληροί τα νέα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης µπορεί να κυµαίνεται από 7.500 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα µε το µέγεθος του ακινήτου και την έκταση της απαιτούµενης ανακαίνισης. Επιπλέον, οι νέοι κανονισµοί θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε µείωση της αξίας των ακινήτων που δεν πληρούν τα νέα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.

Επίσης, οι νέοι κανονισµοί θα µπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση για παλαιότερα κτίρια που δεν πληρούν τα νέα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης. Αυτό θα µπορούσε να έχει σηµαντικό αντίκτυπο στις τοπικές αγορές ακινήτων, καθώς πολλά από αυτά τα παλαιότερα κτίρια βρίσκονται σε δηµοφιλείς τουριστικούς προορισµούς και αποτελούν σηµαντικό µέρος της τοπικής οικονοµίας.

Οι νέοι κανονισµοί θα µπορούσαν επίσης να έχουν επιπτώσεις στον κατασκευαστικό κλάδο. Με βάση τους νέους κανονισµούς, οι κατασκευαστικές εταιρείες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην κατασκευή πιο ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, κάτι που θα µπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος. Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε πτώση του κλάδου, εάν οι κατασκευαστές είναι απρόθυµοι να επενδύσουν σε πιο ακριβά αναπτυξιακά έργα.

Από την άλλη πλευρά, οι νέοι κανονισµοί δηµιουργούν ευκαιρίες σε διάφορους ενδιαφερόµενους στην αγορά ακινήτων να αναλάβουν δράση για τη συµµόρφωση και τη βιωσιµότητα. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων και µεγάλων εκτάσεων γης µπορούν να επωφεληθούν από οικονοµικά κίνητρα για να επενδύσουν σε ενεργειακά αποδοτικές αναβαθµίσεις και ανακαινίσεις των ακινήτων τους. Οι τράπεζες και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να δηµιουργήσουν επιλογές χρηµατοδότησης και προϊόντα που υποστηρίζουν αυτές τις επενδύσεις (Sustainable Finance), όπως πράσινα στεγαστικά δάνεια ή δάνεια που προσφέρουν µειωµένα επιτόκια για ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα. Οι κατασκευαστές ακινήτων και οι κατασκευαστικές εταιρείες µπορούν να ενσωµατώσουν βιώσιµες οικοδοµικές πρακτικές στα έργα τους, κάτι που θα τους δώσει συγκριτικό πλεονέκτηµα, καθώς η ζήτηση για τέτοια κτίρια αυξάνεται. Επιπλέον, οι κτηµατοµεσίτες µπορούν να ενηµερώνουν τους πελάτες τους για τα οφέλη των ενεργειακά αποδοτικών ακινήτων και να τους καθοδηγούν προς τη λήψη βιώσιµων επιλογών. Αγκαλιάζοντας αυτές τις ευκαιρίες, οι ενδιαφερόµενοι όχι µόνο θα συµµορφώνονται µε τους νέους κανονισµούς, αλλά θα ενισχύσουν τη φήµη και την αξία της επωνυµίας τους, θα αυξήσουν την αξία των ακινήτων τους και θα συµβάλουν σε ένα πιο βιώσιµο µέλλον.

Η Ask Wire µπορεί να βοηθήσει τα ενδιαφερόµενα µέρη του κλάδου µε τρεις τρόπους: Πρώτον, χαρτογραφώντας πού βρίσκονται αυτά τα ακίνητα ανάλογα µε την ηλικία τους. ∆εύτερον, σε συνεργασία µε το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα καινοτόµο µοντέλο που αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση των οικιστικών κτιρίων. Τρίτον, µέχρι το τέλος του έτους η Ask Wire θα λανσάρει το δικό της πλαίσιο αξιολόγησης ESG, που θα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ακινήτων να διαχειρίζονται τα κτίριά τους σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητά τους, βοηθώντας το περιβάλλον και προσθέτοντας αξία στους ενοικιαστές και το χαρτοφυλάκιό τους.

* CEO της Ask WiRE

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy