Ολοκληρωµένη στρατηγική καταπολέµησης του καρκίνου

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. 1,3 εκατ. συνάνθρωποί µας χάνουν τη µάχη κάθε χρόνο. Εξ αυτών, 6.000 είναι παιδιά. Και όµως, το 40% των καρκίνων µπορεί να προληφθεί και µε έγκαιρη θεραπεία ο καρκίνος µπορεί να ιαθεί. Γι’ αυτό το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε τη δηµιουργία µιας ειδικής επιτροπής, BEating CAncer, η οποία επιφορτίστηκε µε την αξιολόγηση της δράσης της Ε.Ε. και την ευθύνη να προτείνει µέτρα που να συµβάλουν στην πρόληψη και καταπολέµηση του καρκίνου.

Στις 16 Φεβρουαρίου η ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου υπερψήφισε την έκθεση που ετοίµασε η Επιτροπή, µε θέµα την ενδυνάµωση της Ευρώπης στην καταπολέµηση του καρκίνου µέσα από µια ολοκληρωµένη και συντονισµένη ευρωπαϊκή στρατηγική.

Η έκθεση είναι πολύ σηµαντική, καθώς προωθεί συγκεκριµένες προτάσεις για την καταπολέµηση των ανισοτήτων και τη διασφάλιση ισότιµης πρόσβασης στην ενηµέρωση, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τις θεραπείες και τα φάρµακα για τον καρκίνο.

Ιδιαίτερα θετική είναι η υιοθέτηση των τροπολογιών που κατέθεσε το ΑΚΕΛ µέσω του ευρωβουλευτή Γιώργου Γεωργίου, ο οποίος ήταν ο σκιώδης εισηγητής της έκθεσης εκ µέρους της Οµάδας της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο (GUE/NGL), οι οποίες κάλυψαν σηµαντικά κενά στο προσχέδιο της έκθεσης.

Συγκεκριµένα, οι προτάσεις του ΑΚΕΛ ζητούν, µεταξύ άλλων, τα εξής:

– Να επενδύσουµε στον δηµόσιο τοµέα υγείας, ως το κύριο δίδαγµα που αντλήσαµε από την πανδηµία.

– Ενίσχυση των δηµοσίων υγειονοµικών υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών πτυχών, των υποδοµών και των παραµέτρων που αφορούν τους επαγγελµατίες στον τοµέα της υγείας) για επιτάχυνση της πρόληψης, του ελέγχου και της διάγνωσης του καρκίνου.

– ∆ηµιουργία υψηλής ποιότητας τµηµάτων ακτινοθεραπείας και σύγχρονων ογκολογικών κέντρων στα δηµόσια νοσοκοµεία.

– Αύξηση της χρηµατοδότησης προς τα κράτη-µέλη, ώστε να επεκτείνουν τις υποδοµές ακτινοθεραπείας τους και να διασφαλίσουν ισότιµη πρόσβαση στην ποιοτική ακτινοθεραπεία.

– ∆ιασφάλιση της εξωνοσοκοµειακής αντικαρκινικής αγωγής και περίθαλψης.

– ∆ωρεάν πρόσβαση σε θεραπευτικές αγωγές και φάρµακα, µέσω των δηµοσίων υγειονοµικών υπηρεσιών και προώθηση πολιτικών για δωρεάν πρόσβαση σε φάρµακα για χρήστες άνω των 65 ετών, χρόνιους ασθενείς και οικογένειες µε οικονοµικά προβλήµατα.

– Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

– Ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

– Ενίσχυση του δικαιώµατος στη διασυνοριακή περίθαλψη.

– Προώθηση της ανάπτυξης νέων παιδιατρικών αντικαρκινικών φαρµάκων.

– Αύξηση της χρηµατοδότησης για τον παιδιατρικό καρκίνο και άλλες σπάνιες µορφές καρκίνου.

– Παροχή οικονοµικής στήριξης στους γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό για θεραπεία.

– Προώθηση στοχευµένου προσυµπτωµατικού ελέγχου για οµάδες υψηλού κινδύνου.

– Ανάπτυξη διεπιστηµονικών οµάδων θεραπευτικής αντιµετώπισης που να στηρίζουν τους καρκινοπαθείς καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής τους πορείας.

– Αύξηση της χρηµατοδότησης και προώθηση νοµοθετικών µέτρων από την Κοµισιόν, ώστε να αντιµετωπιστούν οι ανισότητες και να εξασφαλιστούν ίσα δικαιώµατα για όλα τα παιδιά στην Ε.Ε. Εκτιµάται ότι υπάρχει διαφορά έως και 20% στα ποσοστά επιβίωσης παιδιών µε καρκίνο µεταξύ των κρατών-µελών.

Όλες αυτές οι προτάσεις περιλαµβάνονται, πλέον, στην επίσηµη έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, καθιστώντας την ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στο χέρια µας. Αυτό που επιβάλλεται, τώρα, είναι να βρει η έκθεση ευήκοα ώτα, τόσο στην Κοµισιόν όσο και στα κράτη-µέλη, και να υπάρξει έµπρακτη πολιτική βούληση, ώστε οι προτάσεις να µετουσιωθούν σε πράξεις.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy