Ορκίστηκαν σήμερα οι Επίτροποι της ΕΕ

Όρκο επίσημης ανάληψης των καθηκόντων της, έδωσε σήμερα η Κύπρια Επίτροπος κ. Στέλλα Κυριακίδου, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Σώματος των Επιτρόπων, στο Λουξεμβούργο.

Η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων, των Ευρωπαίων Επίτροπων, πραγματοποιήθηκε στην παρουσία τόσο της πολιτικής ηγεσίας όσο και της Α.Μ. του Μέγα Δούκα και της Μεγάλης Δούκισσας της χώρας.

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έδωσαν όρκο δέσμευσης, στην μητρική τους γλώσσα, όπως, μεταξύ άλλων, τηρούν τις Συνθήκες και τον Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης και να ενεργούν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και σύμφωνα με το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών.

Ο όρκος που έδωσε η Κύπρια Επίτροπος κα Στέλλα Κυριακίδου, Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει του άρθρου 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 245 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως ακολούθως:

«Διοριζόμενη ως Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατόπιν της ψήφου εγκρίσεως εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναλαμβάνω επισήμως την υποχρέωση:

να τηρώ τις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μου·
να ασκώ τα καθήκοντά μου με πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης·
κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, να μην επιζητώ και να μη δέχομαι υποδείξεις από κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα ή οργανισμούς·
να απέχω από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά μου ή την εκτέλεση του έργου μου.
Τελώ εν γνώσει της υποχρεώσεως που υπέχει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβεται τη φύση των καθηκόντων αυτών και να μην επιδιώκει να επηρεάζει τα μέλη της Επιτροπής κατά την εκτέλεση του έργου τους.

Επιπλέον, αναλαμβάνω τη δέσμευση να τηρώ, κατά τη διάρκεια της θητείας μου και μετά τη λήξη της, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση μου, ιδίως τις υποχρεώσεις εντιμότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, μετά τη λήξη της θητείας μου, ορισμένων θέσεων ή ορισμένων πλεονεκτημάτων».

Μετά την τέλεση της ορκωμοσίας τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρεβρέθηκαν σε δεξίωση που διοργανώθηκε από την πολιτική ηγεσία του Λουξεμβούργου. Στη συνέχεια αναχώρησαν για το Στρασβούργο, όπου θα πραγματοποιήσoυν την επόμενη τους Συνεδρία.