Στην κατηγορία των «μετρίων καινοτόμων», αλλά με βελτίωση, κατατάσσεται η Κύπρος, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων 2019 για την καινοτομία και τον πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας, που δημοσιεύθηκαν χθες από την Κομισιόν.

H επίδοση της Κύπρου ανέβηκε μάλιστα από το 80 στο 87 του σχετικού δείκτη (με ανώτατο όριο το 160) για το 2018.

Η δε Ελλάδα ανέβηκε από το 75 στο 82 για το 2018. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο για την Κύπρο αναφέρει:

«Η Κύπρος είναι μέτριος καινοτόμος. Με την πάροδο του χρόνου οι επιδόσεις παρέμειναν το ίδιο σε σχέση με εκείνες της ΕΕ το 2011. Η έντονη αύξηση το 2018 εξηγείται εν μέρει από τη βελτίωση των επιδόσεων των δεικτών που χρησιμοποιούν τα δεδομένα του CIS (country innovation scoreboard – η μεθοδολογία της εν λόγω έκθεσης). «Η Κύπρος αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εφαρμογές εμπορικών σημάτων, στον πληθυσμό με τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις διεθνείς επιστημονικές συνεκδόσεις. Η χρηματοδότηση, η υποστήριξη, η διασύνδεση είναι οι ασθενέστερες διαστάσεις της καινοτομίας. Συνολικά, οι χαμηλότερες βαθμολογίες της Κύπρου περιλαμβάνουν δείκτες ιδιωτικής συγχρηματοδότησης δημόσιων δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, τις ίδιες δαπάνες στον επιχειρηματικό τομέα και αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. «Η Κύπρος έχει πολλούς οικονομικούς δείκτες πολύ χαμηλότερους ή υψηλότερους από τον μέσο όρο της ΕΕ», αναφέρει η έκθεση. Οι δείκτες που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ΕΕ περιλαμβάνουν τη μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ, το μερίδιο απασχόλησης στις υπηρεσίες, το μερίδιο κύκλου εργασιών των ΜΜΕ και τις καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων.

Οι δείκτες που είναι πολύ χαμηλότεροι από τον μέσο όρο της ΕΕ περιλαμβάνουν τα μερίδια απασχόλησης στον τομέα της μεταποίησης και της υψηλής και μέσης παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, το μερίδιο κύκλου εργασιών μεγάλων επιχειρήσεων, το μερίδιο αξίας των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό και τις κορυφαίες επιχειρήσεις δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη ανά 10 εκατομμύρια κατοίκους. Η Ελλάδα είναι επίσης ένας μέτριος καινοτόμος.

Με την πάροδο του χρόνου, οι επιδόσεις αυξήθηκαν σε σχέση με εκείνες της ΕΕ το 2011. Η έντονη αύξηση το 2018 εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση των επιδόσεων των δεικτών που χρησιμοποιούν δεδομένα CIS.Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερα καλά σε καινοτόμες ΜΜΕ που συνεργάζονται με άλλους, ΜΜΕ που καινοτομούν εσωτερικά και ΜΜΕ με καινοτομίες μάρκετινγκ ή οργανωτικές. Τα χαμηλότερα ποσοστά δείκτη της Ελλάδας αφορούν τους ξένους φοιτητές διδακτορικών σπουδών, τις εξαγωγές προϊόντων μεσαίου και υψηλής τεχνολογίας και τις δαπάνες επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Πολλοί οικονομικοί δείκτες είναι πολύ χαμηλότεροι από τον μέσο όρο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, του μεριδίου απασχόλησης στην υψηλή και μεσαία παραγωγή υψηλής τεχνολογίας, του μεριδίου του κύκλου εργασιών μεγάλων επιχειρήσεων, του μεριδίου προστιθέμενης αξίας των ξένων ελεγχόμενων επιχειρήσεων.