Όταν το κράτος «ευλογεί τα γένια» του Αρχιεπισκόπου

Τι σηµαίνει επιτέλους «εκκλησιαστική περιουσία»; Πού την βρήκε η Εκκλησία, µε ποιους κόπους την απέκτησε;

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.

Μέσα στην πρόσφατη περίοδο -περίοδο επετείων, προεκλογικών debates και συνεντεύξεων, εξοντωτικής ακρίβειας, αστυνοµικού εκφοβισµού και θεσµικού αυταρχισµού- η συµφωνία του κράτους µε τον Αρχιεπίσκοπο σε σχέση µε τη µεταστέγαση του Αρχιτεκτονικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κύπρου στο κτίριο των σχολείων Φανερωµένης έµεινε στο απυρόβλητο.

Πρόκειται για µια συµφωνία διάτρητη σε όλα τα επίπεδα, µία ακόµα εσπευσµένη κίνηση της κυβέρνησης να προλάβει να υλοποιήσει µία ακόµα πράξη διαπλοκής, αλλά και διασπάθισης δηµοσίου χρήµατος.

Η συµφωνία αυτή, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στη συνεδρία του στις 14/7/2022, επωάζεται στην πραγµατικότητα από τον Απρίλιο του 2021 όταν πάρθηκε, ερήµην των πολιτών, η απόφαση για κλείσιµο των σχολείων Φανερωµένης.

Το όλο ζήτηµα είναι τεράστιο, και οι αντιδράσεις πολλαπλές, και δεν θα απασχολήσουν αυτό το άρθρο, το οποίο θα επικεντρωθεί στην πρόσφατη συµφωνία. Αξίζει ωστόσο να τονιστεί ότι οι κατά καιρούς πληροφορίες για το οικονοµικό µέρος της συµφωνίας δίνονταν µε το σταγονόµετρο και, εν πολλοίς, διαστρεβλωµένες ώστε να εµφανίζονται ανώδυνες, ενώ το οικονοµικό αποτέλεσε το κύριο αίτιο για την απόφαση διάλυσης των σχολείων για τα οποία -να το θυµόµαστε- η Αρχιεπισκοπή δεν έπαιρνε ενοίκιο. Άλλωστε, κάτι που «ξέχασαν» και ο αρχιεπίσκοπος και η Πολιτεία είναι πως το κτίριο ∆ΕΝ ανήκει στην Αρχιεπισκοπή, αλλά είναι «ιδιοκτησίας της Ενορίας Παναγίας Φανερωµένης», όπως και ρητά αναφέρεται στο «Μνηµόνιο συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, του ∆ήµου Λευκωσίας, του Πανεπιστηµίου Κύπρου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου για ανάπλαση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας».

Παρατήρηση 1: Περί ενοικίου…

Η Συμφωνία προβλέπει για:

– Μακροχρόνια μίσθωση του κτιρίου για πε­ρίοδο 25 ετών με δικαίωμα τριών ανανεώσεων.

– Η Αρχιεπισκοπή θα εισπράττει από το κρά­τος ενοίκιο €160.000 το χρόνο, το οποίο θα αυ­ξάνεται κάθε δύο χρόνια κατά 5%.

– Για τα τρία πρώτα χρόνια, κατά τα οποία θα γίνεται η ανακαίνιση, η Αρχιεπισκοπή θα εισπράττει ενοίκιο €80.000 το χρόνο.

– Στο τέλος κάθε 25ετούς περιόδου μίσθω­σης και αν ανανεώνεται η μίσθωση, το ενοίκιο θα αναπροσαρμόζεται με βάση τις τιμές αγοράς.

Σχόλια:

– Η συμφωνία μάς παγιδεύει για 100 χρόνια.

– Μέχρι τον 25ο χρόνο το ενοίκιο θα έχει φτάσει στα €273.655 το χρόνο.

– Θα πληρώνουμε ενοίκιο στην Αρχιεπισκο­πή ΚΑΙ κατά την ανακαίνιση του κτιρίου.

– Με την αναζωογόνηση της εντός των τει­χών πόλης (μέρος της οποίας θα πληρώσουμε ως φορολογούμενοι) θα αυξηθούν οι τιμές, όπως συμβαίνει παγκόσμια με τον «εξευγε­νισμό», και η Αρχιεπισκοπή θα καρπωθεί την αύξηση με την αναπροσαρμογή του ενοικίου στη βάση των νέων τιμών αγοράς.

Σημειώνεται ότι το κράτος θα προκαταβάλει στην Αρχιεπισκοπή €1.119.749 ως μίσθιο για τα πρώτα 10 έτη, ενώ οι κανόνες της Δημόσιας Υπηρεσίας είναι πως πληρώνονται μόνο εργα­σίες/υπηρεσίες που έχουν ολοκληρωθεί ή/και δαπάνες που έχουν ήδη γίνει.

Το ποσό των €1.119.749 δεν αντιστοιχεί σε ενοίκια 10 ετών (€1.360.000 ή €1.438.020 με την αύξηση του 5% ανά διετία). Δεδομένου ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν θα έκανε έκπτωση (ή λά­θος), σημαίνει πως κάτι δεν είναι αλήθεια.

Παρατήρηση 2: Κόστος ανακαίνισης και ποιοι θα το πληρώσουν

Το Υπουργικό Συμβούλιο ΑΠΑΛΛΑΞΕ την Αρχιεπισκοπή από το κόστος της ανακαίνισης που υπολογίστηκε στα €6,9 εκατ., το οποίο θα καλυφθεί από τα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα εκταμιευθούν από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αναζωογόνηση της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας.

Σχόλια:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του πολυ­διαφημισμένου «Σχεδίου Αναζωογόνησης της εντός των τειχών Λευκωσίας» είναι €40 εκ., από τα οποία τα €25 εκ. (62,5%) θα προέλθουν από το Σχέδιο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας, άρα τα υπόλοιπα από τον φορολογούμενο.

Καθώς η ανακαίνιση των σχολείων είναι μέρος αυτού του Σχεδίου, είναι προφανές ότι και το κόστος της θα καλυφθεί κατά 62,5% από το Ταμείο (άρα τα 37,5% από τον φορολο­γούμενο) και όχι κατά 100%, όπως αναφέρε­ται στη δημοσίευση της συμφωνίας.

Στο Σχέδιο Αναζωογόνησης ο προϋπο­λογισμός της ανακαίνισης ήταν €6 εκ., ενώ υπήρξαν και προηγούμενα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το ποσό μπορεί να είναι και μι­κρότερο. Μέσα σε 4 μήνες, το ποσό ανέβηκε στα €6,9 εκ. (αύξηση 15%). Άρα ο φορολο­γούμενος θα πληρώσει €2,5 εκ. στα προσεχή τρία χρόνια για να ανακαινιστεί το κτίριο, του οποίου το ενοίκιο θα συνεχίσει να πληρώνει για 100 χρόνια.

Βασική ερώτηση είναι το κατά πόσον η Ε.Ε. γνωρίζει πως, είτε το 62,5% είτε το 100% αυτής της δαπάνης, θα εκταμιευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για να χρησιμοποιηθεί με έναν τέτοιον τρόπο, ο οποίος μάλιστα συνδέ­θηκε με το κλείσιμο σχολείων.

Παρατήρηση 3: Φορέας υλοποίησης και έλεγχος

Η συμφωνία καθορίζει την Αρχιεπισκοπή ως το φορέα υλοποίησης της ανακαίνισης των σχο­λείων για στέγαση του Αρχιτεκτονικού Τμήμα­τος του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σχόλια:

Μέχρι πριν μερικούς μήνες προβλεπόταν και ήταν εκ των ων ουκ άνευ ότι φορέας υλοποίη­σης θα ήταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κάποια στιγμή διαβάσαμε στον Τύπο ότι «… λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαι­τούνται στα έργα του δημοσίου τομέα κρίθηκε πιο αποδοτικό, ως προς τις διαδικασίες κατα­κύρωσής τους, να αναλάβει τη διαδικασία η Αρχιεπισκοπή». Δηλαδή, μας προετοίμαζαν ότι θα πάρει τον πλήρη έλεγχο η Αρχιεπισκοπή, με τη δικαιολογία ότι οι διαδικασίες του δημοσίου τομέα είναι «χρονοβόρες», όταν μάλιστα οι εργα­σίες θα ξεκινήσουν σε 2-3 χρόνια από το κλεί­σιμο του σχολείου!

Τώρα διαβάζουμε ότι «η ανάθεση της υλοποί­ησης του έργου στην Αρχιεπισκοπή, που είναι και ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, αποτελεί καλύτερη λύση για την άμεση προώθηση των κατασκευα­στικών εργασιών του έργου και έγκαιρη επίτευ­ξη του σχετικού στόχου του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας…» Δηλαδή και θα προπλη­ρωθεί και θα εισπράττει ενοίκια και θα την πλη­ρώσουμε για την ανακαίνιση και, τελικά, θα την κάνει όπως θέλει (και όπως της συμφέρει!).

Πριν την τελική συμφωνία είχε επίσης δημο­σιευτεί ότι: «Τις εργασίες αποκατάστασης θα πα­ρακολουθήσει ομάδα του Πανεπιστημίου και συ­γκεκριμένα πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτονας και τεχνικός». Ούτε αυτό, λοιπόν, δεν θα γίνει. Η Αρχιεπισκοπή ΔΕΝ θέλει ομάδα του Πανεπι­στημίου, αλλά μόνο δικούς της.

Σε σχέση με τα πιο πάνω, το Πανεπιστήμιο δεν είναι άμοιρο ευθυνών. Δεν έγινε ερήμην του η μεθόδευση της συμφωνίας. Δύσκολο να το κα­ταλάβει κανείς και να το δικαιολογήσει.

Και μερικές ερωτήσεις ως επίλογος:

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπ. Οικονομικών να υπογράψει εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας τη συμφωνία μίσθω­σης, προσθέτοντας μιαν «ουρά»: «επιφέροντας τυχόν αλλαγές σε αυτή που θα κριθούν σκόπιμες χωρίς την επαναφορά του θέματος στο Υπουργι­κό Συμβούλιο». Τι να σημαίνει άραγε αυτό;

Ποιος είναι τελικά ο θεσμός που οφείλει να ελέγχει τις συμφωνίες και να καταγγέλλει τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος; Τι κάνει τώρα; Διακοπές, ή ασχολείται με… «κυνήγι μα­γισσών»;

Τι σημαίνει επιτέλους «εκκλησιαστική περι­ουσία»; Πού την βρήκε η Εκκλησία, με ποιους κόπους την απέκτησε; Ποιος θα τολμήσει επιτέ­λους να αγγίξει αυτό το μέγα ζήτημα;

Μερόπη Τσιµίλλη-Μιχαήλ

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.