Παγκύπριες Εξετάσεις: Πότε ξεκινά και πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 αρχίζει τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου και ώρα 11:00 π.μ. και ολοκληρώνεται την Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 μ.μ

Διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ 29 Μαρτίου, ώρα 11:00 π.μ., και 2 Απριλίου, ώρα 9:00 π.μ., παραχωρείται ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στους υποψηφίους για να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να δημιουργήσουν την αίτησή τους, να την επεξεργαστούν, να την τροποποιήσουν και να καταλήξουν στις καταλληλότερες για αυτούς τελικές επιλογές. Τονίζεται ότι, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν θα είναι δυνατή η οριστική υποβολή των αιτήσεων.

Η οριστική υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει την Παρασκευή, 2 Απριλίου και ώρα 9:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 μ.μ. Τονίζεται ότι, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, δεν θα επιτρέπεται καμία αλλαγή ή τροποποίηση στις επιλογές των Πλαισίων Πρόσβασης, των εξεταζόμενων μαθημάτων και των Σχολών/Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις/στα οποίες/α οι υποψήφιοι επιθυμούν εισαγωγή. Την ευθύνη για τυχόν λάθη, αβλεψίες ή παραλήψεις που αφορούν τα ανωτέρω, φέρει αποκλειστικά ο ίδιος ο υποψήφιος.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων (http://www.moec.gov.cy/ypexams) και η είσοδος σε αυτήν θα μπορεί να γίνεται από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεδομένου ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

1. Τέλη Εξετάσεων για σκοπούς πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας. Τα τέλη εξέτασης όλων των μαθημάτων Πρόσβασης καθώς και των Ειδικών Εξετάσεων ανέρχονται στα €25.00, εκτός από τα τέλη εξέτασης της Πρακτικής Δοκιμασίας τα οποία ανέρχονται στα €50.00

Από την καταβολή τελών εξαιρούνται οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς Απόλυσης. Τα παιδιά των εγκλωβισμένων απαλλάσσονται από τα εξεταστικά τέλη, αφού προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΠΑΝ (Αρ.Φακ.7.2.25.19/4, ημερομηνίας 26/2/2021, ypp11906), μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης, μετά από εισήγηση των Διευθύνσεων των σχολείων τους, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, θα διεξαχθούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων όλοι οι αναγκαίοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η περίοδος και η διαδικασία πληρωμής των εξεταστικών τελών. Η πληρωμή των εξεταστικών τελών θα γίνεται, επίσης, ηλεκτρονικά με τη χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων.

Όλοι οι υποψήφιοι που θα έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα ενημερωθούν για τις σχετικές λεπτομέρειες και τα χρονοδιαγράμματα πληρωμής των εξεταστικών τελών, μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων καθώς, και με προσωπικό μήνυμα στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου με το οποίο έκαναν την εγγραφή τους.

Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν οριστικά την αίτησή τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα έχουν δικαίωμα πληρωμής και κατά συνέπεια το μέρος της αίτησής τους που αφορά στην Πρόσβαση στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας θα ακυρωθεί αυτόματα.

Οι υποψήφιοι που δεν θα πληρώσουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας τα απαιτούμενα εξεταστικά τέλη, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ακυρωθεί αυτόματα το μέρος της αίτησής τους που αφορά στην Πρόσβαση στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας.

Διευκρινίζεται ότι, υποψήφιοι οι οποίοι, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν υποβάλουν την οριστική αίτησή τους ή δεν πληρώσουν τα απαιτούμενα  εξεταστικά τέλη, θα συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς Απόλυσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

2. Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και επιθυμούν να διεκδικήσουν οποιεσδήποτε διευκολύνσεις, θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 και ηλεκτρονική αίτηση για παροχή διευκολύνσεων.

Οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Ιδίου τύπου (Κατηγορία Α΄) οι οποίοι συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 για σκοπούς Απόλυσης ή για σκοπούς Απόλυσης και Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας, θα πρέπει να εκτυπώσουν την Αίτηση Διευκολύνσεων, να επισυνάψουν τα σχετικά δικαιολογητικά (πχ Απόφαση Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, Ιατρικά πιστοποιητικά, άλλες αξιολογήσεις κλπ) και να τα παραδώσουν στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό που έχει οριστεί από τον Συντονιστή κάθε σχολείου για την παραλαβή τους.

Στις περιπτώσεις που θα εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων η παροχή συγκεκριμένων διευκολύνσεων, ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος και λαμβάνει γνώση η αρμόδια Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου, η οποία και θα μεριμνήσει για την εφαρμογή τους.

3. Εξέταση Πρακτικής Δοκιμασίας

Οι υποψήφιοι της Εξέτασης της Πρακτικής Δοκιμασίας για σκοπούς εισδοχής στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Πλαίσιο 9), αλλά και οι υποψήφιοι που θα αιτηθούν πριμοδότηση ως διακριθέντες αθλητές, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που βρίσκονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2021 (Τόμος Α΄, σελ. 55-62) και να αποστείλουν έγκαιρα τα απαιτούμενα έγγραφα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

4. Αιτήσεις για Στρατιωτικές Σχολές

Οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Ελλάδας, αφού υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να την αποστείλουν στο Υπουργείο Άμυνας μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στους υποψήφιους για Στρατιωτικές Σχολές βρίσκονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2021, Τόμος Α΄, σελ. 101-113.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, μέχρι τις 12 Απριλίου 2021, ημερομηνία έναρξης της Υγειονομικής Εξέτασης για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, οι υποψήφιοι για τις εν λόγω Σχολές θα πρέπει να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις. Το σχετικό έντυπο των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων/γνωματεύσεων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας και πρέπει να προσκομισθεί συμπληρωμένο από τους υποψηφίους κατά την υγειονομική εξέταση, συνοδευόμενο από τις εξετάσεις/γνωματεύσεις. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει, πρόσθετα, να προσκομίσουν και το δελτίο ταυτότητάς τους.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας για ενημέρωσή τους ως προς τον χρόνο προσέλευσης στην υγειονομική εξέταση, την αθλητική και την ψυχοτεχνική δοκιμασία.

5. Τμήμα Καλών Τεχνών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και Τμήματα Καλών Τεχνών Ελλάδας

Η εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απαιτεί διαφορετικές διαδικασίες εξέτασης.

Λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και διεξαγωγής των Εξετάσεων για εισαγωγή στα πιο πάνω Τμήματα, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, γι’ αυτό και οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να παρακολουθούν για ενημέρωσή τους την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

6. Διεκδίκηση θέσης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, στην κατηγορία αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπάγονται οι απόφοιτοι σχολείων για τους  οποίους συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την Ελληνική καταγωγή,

β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια βάσει της πιο πάνω οδηγίας, μπορούν να εισαχθούν στα Ελληνικά ΑΑΕΙ μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, με την κατηγορία αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι Κυπριακών Σχολείων Ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι δενπληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, εισάγονται στα Ελληνικά ΑΑΕΙ με ξεχωριστή διαδικασία η οποία αποφασίζεται και ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

7. Υποψήφιοι οι οποίοι συμμετέχουν μόνο για σκοπούς πρόσβασης (Κατηγορία Β΄)

Α. Τελειόφοιτοι μαθητές Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, Εσπερινών Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών Σχολείων Παρομοίου ή Διαφόρου τύπου

Όλοι οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών Σχολείων Παρομοίου ή Διαφόρου τύπου, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 μόνο για σκοπούς Πρόσβασης, αφού υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να εκτυπώσουν και να αποστείλουν ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Εξετάσεων (Ταχ. Θυρίδα: 28777, 2082, Στρόβολος, Λευκωσία) τα πιο κάτω έγγραφα, μέχρι και την Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου):

α) Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης που έχουν υποβάλει για συμμετοχή στις

Παγκύπριες Εξετάσεις 2021,

β) Αντίγραφο και των δύο όψεων της Κυπριακής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,

γ) Βεβαίωση Ατομικών Στοιχείων τελειόφοιτων μαθητών Εσπερινών ΓυμνασίωνΛυκείων, Εσπερινών Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών Σχολείων Παρομοίου ή Διαφόρου τύπου (Έντυπο ΠΕ 03), την οποία θα πρέπει να προμηθευτούν πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τη Διεύθυνση του σχολείου τους,

δ) Σε περίπτωση που έχουν υποβάλει αίτηση για παροχή διευκολύνσεων, θα πρέπει να εκτυπώσουν την εν λόγω αίτηση και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά που υποστηρίζουν το αίτημά τους.

Β. Απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων

Όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 μόνο για σκοπούς Πρόσβασης, αφού υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να εκτυπώσουν και να αποστείλουν ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Εξετάσεων (Ταχ. Θυρίδα: 28777, 2082, Στρόβολος, Λευκωσία) τα πιο κάτω έγγραφα, μέχρι και την Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου):

α) Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης που έχουν υποβάλει για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021,

β) Αντίγραφο και των δύο όψεων της Κυπριακής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,

γ) Αποδεικτικό Απόλυσης ή αντίγραφο του Απολυτηρίου τους πιστοποιημένο από τον Διευθυντή του Σχολείου αποφοίτησής τους,

δ) Σε περίπτωση που έχουν υποβάλει αίτηση για παροχή διευκολύνσεων, θα πρέπει να εκτυπώσουν την εν λόγω αίτηση και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά που υποστηρίζουν το αίτημά τους.

Γ. Υποψήφιοι οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό

Υποψήφιοι, οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό και θα συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 μόνο για σκοπούς Πρόσβασης, αφού υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να εκτυπώσουν και να αποστείλουν ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Εξετάσεων (Ταχ. Θυρίδα: 28777, 2082, Στρόβολος, Λευκωσία) τα πιο κάτω έγγραφα, μέχρι και την Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου):

α) Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης που έχουν υποβάλει για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021,

β) Αντίγραφο και των δύο όψεων της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,

γ) Πιστοποιημένο αντίγραφο Απολυτηρίου ή, στην περίπτωση που είναι τελειόφοιτοι, βεβαίωση ατομικών στοιχείων από το Σχολείο τους,

δ) Σε περίπτωση που έχουν υποβάλει αίτηση για παροχή διευκολύνσεων, θα πρέπει να εκτυπώσουν την εν λόγω αίτηση και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά που υποστηρίζουν το αίτημά τους.

8. Πρόσβαση σε πληροφορίες και άλλο σχετικό υλικό

Για παροχή Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής, οι υποψήφιοι καλούνται να απευθύνονται στον καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) του Σχολείου τους, στην Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του ΥΠΠΑΝ (Τηλ. 22800931) ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021, δημοσιεύονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2021, που διατίθεται στην αποθήκη του ΥΠΠΑΝ, στα βιβλιοπωλεία και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (www.moec.gov.cy/ypexams).

Κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, καθημερινά, μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ. και 8:00 μ.μ., θα λειτουργεί στην Υπηρεσία Εξετάσεων τηλεφωνικό κέντρο (Τηλ.: 22582933 / 22582934) για υποστήριξη των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy