Παιδιά πολιτικών δεν πάνε έφεδροί γιατί είναι δηλωμένοι «εξωτερικό/φοιτητές»

Είκοσι τέκνα πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ) δεν υπηρετούν στην εφεδρεία της Εθνικής Φρουράς είτε ως δηλωμένοι φοιτητές είτε ως διαμένοντες το εξωτερικό, ενώ εργάζονται στην Κύπρο και οκτώ περιπτώσεις Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων και των διαδόχων τους υπηρετούν στην Υπόλοιπη Δύναμη (ΥΔ) της εφεδρείας, που συνεπάγεται μειωμένες υποχρεώσεις χωρίς να έχουν καταχωρηθεί επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν αυτού του είδους την υπηρεσία.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς» διαπίστωσε ότι σε 25 περιπτώσεις αρρένων τέκνων, ατόμων που κατείχαν τα αξιώματα του Υπουργού και Βουλευτή, σε οποιανδήποτε στιγμή μεταξύ των ετών 2008–2019 ή διετέλεσαν Αρχηγοί Πολιτικών Κομμάτων κατά την περίοδο αυτή ήταν καταχωρημένα στην προσωρινά διαγραμμένη δύναμη της εφεδρείας με την ένδειξη «εξωτερικό φοιτητής» και «εξωτερικό για λόγους εργασίας», που βάσει αντιπαραβολής τους με στοιχεία του αρχείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για καταχώρισή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία της εφεδρείας, εφόσον διαφάνηκε ότι εργάζονται στην Κύπρο.

Ταυτόχρονα, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι, οι πέντε από τους πιο πάνω εφέδρους προσήλθαν αυτοβούλως στα αρμόδια ΤΕ τους για παραλαβή ΦΑΠ, ανταποκρινόμενοι σε πρόσφατη ανακοίνωση τύπου του ΥΠΑΜ, με την οποία καλούνταν όλοι οι ανυπότακτοι έφεδροι για επιστρατευτική τακτοποίηση εντός προκαθορισμένης ημερομηνίας.

Στην έκθεση αναφέρεται περαιτέρω ότι στο πλαίσιο διενέργειας συμπληρωματικών ελεγκτικών επαληθεύσεων στα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ, ημερ. 11.2.2021, που αφορούν στους εφέδρους που εμπίπτουν στην κατηγορία των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ), καθώς και των διαδόχων τους, εντοπίσθηκαν συνολικά οκτώ περιπτώσεις καταχωρίσεων στην Υπόλοιπη Δύναμη (ΥΔ) της εφεδρείας, που συνεπάγεται μειωμένες υποχρεώσεις.

Προσθέτει ότι από περαιτέρω έλεγχο διαφάνηκε ότι, οι έξι από αυτές αφορούν σε έφεδρους με σωματική ικανότητα Ι1, που βάσει της ηλικίας τους κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεν φαίνεται να αιτιολογείται η τοποθέτησή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία και οι υπόλοιπες δύο αφορούν σε εφέδρους που μετακινήθηκαν προσωρινά στο 23 Τμήμα Φοιτητών της ΥΔ, μέχρι να προσκομίσουν, εντός του ιδίου έτους, τη βεβαίωση εγγραφής τους σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρόλο ότι έχουν περάσει έκτοτε αρκετά χρόνια, εξακολουθεί να εκκρεμεί η συμμόρφωσή τους.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει όπως για τις έξι περιπτώσεις εφέδρων, διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι, κατά τον ουσιώδη χρόνο πληρούνταν τα συγκεκριμένα κριτήρια/προϋποθέσεις, που καθορίστηκαν βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διαταγών του ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ, για την τοποθέτηση/μετακίνησή τους στην κατηγορία της ΥΔ. Για τις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις εφέδρων και να προσκομισθούν συναφή στοιχεία που να καταδεικνύουν τις ενέργειες/διαβήματα των ΤΕ προς αναζήτησή τους.

Περαιτέρω η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι ζήτησε επαρκή στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι, για την κάθε περίπτωση εφέδρου που εμπίπτει στην κατηγορία των ΠΕΠ, που η Ελεγκτική Υπηρεσία κοινοποίησε στο ΓΕΕΦ, παρά τις ενέργειες/ διαβήματα των ΤΕ, καθώς και των ελέγχων που διενεργούνται από το ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ, βάσει της πρόσθετης πληροφόρησης που παρέχεται μέσω του αρχείου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισμός τους για επιστρατευτική τακτοποίηση.

Προσθέτει ότι ενημέρωση ζήτησε και σχετικά με τους λόγους για τους οποίους σε 42 περιπτώσεις, φαίνονται να εκδόθηκαν ΦΑΠ, αλλά δεν επιδόθηκαν στους αντίστοιχους αποδέκτες τους.

Ποδοσφαιριστές, εκπρόσωπος τύπου Κοινοβουλευτικού Κόμματος, επώνυμος δικηγόρος, απόγονοι/συγγενείς

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία στο μηχανογραφικό σύστημα του ΓΕΕΦ είχαν καταχωριστεί 23 περιπτώσεις εφέδρων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν ποδοσφαιριστές αθλητικών σωματείων της πρώτης κατηγορίας του κυπριακού πρωταθλήματος, εκπρόσωπος τύπου Κοινοβουλευτικού Κόμματος, επώνυμος δικηγόρος, απόγονοι/συγγενείς διατελέσαντος ανώτατου στελέχους της Αστυνομίας, Βουλευτή, λειτουργών του Υπουργείου Άμυνας και γνωστών επιχειρηματιών με την ένδειξη «εξωτερικό για λόγους εργασίας», οι οποίοι τοποθετήθηκαν στην προσωρινά διαγραμμένη δύναμη εφεδρείας, με αποτέλεσμα να μην καλούνται για εφεδρική υπηρεσία στην ΕΦ επί σειρά ετών, ωστόσο, βάσει στοιχείων του Αρχείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών στους αντίστοιχους ΦΑΕ, διαπιστώθηκε ότι δεν ικανοποιούνταν οι προϋποθέσεις για καταχώρισή τους στην πιο πάνω κατηγορία εφέδρων.

Προσθέτει ότι από τον επαναληπτικό έλεγχο που διενήργησε, διαπίστωσε ότι εντοπίστηκαν και τακτοποιήθηκαν επιστρατευτικά 11 έφεδροι (ποσοστό 48%), ωστόσο, δεν κατέστη εφικτή η εξακρίβωση της διεύθυνσης μονίμου διαμονής έξι εφέδρων (ποσοστό 26%) από τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις/Σταθμούς και ότι, σε τρείς περιπτώσεις, το ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ προέβηκε αιτιολογημένα στην ανανέωση του δικαιώματος αναβολής, λόγω συνέχισης της εργασίας στους στο εξωτερικό, ενώ σε άλλες τρείς περιπτώσεις υπήρξε οριστική αποδέσμευση των εφέδρων, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.

Σε ότι αφορά τις έξι περιπτώσεις εφέδρων, μεταξύ των οποίων γνωστό πρόσωπο από τον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και δημοφιλής ποδοσφαιριστής, που παρουσιάζονταν στο μηχανογραφικό σύστημα του ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ με την ένδειξη «εξωτερικό μόνιμος κάτοικος» , αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στους αντίστοιχους ΦΑΕ, δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για κατάταξή τους στην πιο πάνω κατηγορία εφέδρων, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι εντοπίσθηκαν και τακτοποιήθηκαν επιστρατευτικά τρείς έφεδροι (ποσοστό 50%), ωστόσο δεν κατέστη εφικτή η εξακρίβωση της παρούσας διεύθυνσης μονίμου διαμονής δύο εφέδρων (ποσοστό 33%) από τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις/Σταθμούς. Επίσης, σε μία περίπτωση το ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ προέβη στην οριστική αποδέσμευση ενός εφέδρου, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.

Σε σχέση με τρείς περιπτώσεις εφέδρων που παρουσιάζονταν για σειρά ετών στο μηχανογραφικό σύστημα του ΓΕΕΦ με την ένδειξη «άγνωστος/άγνωστη διεύθυνση», αλλά λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας/ δραστηριότητας, θα αναμενόταν να ήταν εφικτή η εξακρίβωση της διεύθυνσης διαμονής τους, για σκοπούς επιστρατευτικής τακτοποίησης, από τον επαναληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, στη μια περίπτωση εφέδρου (επώνυμος δικηγόρος), είχε επιδοθεί ΦΑΠ για επιστρατευτική τακτοποίηση σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ωστόσο παρέλειψε να παρουσιαστεί. Το αρμόδιο ΤΕ προχώρησε στη διαδικασία μήνυσής του, αλλά ο υπεύθυνος Αστυνομικός Σταθμός ισχυρίζεται ότι αδυνατεί μέχρι στιγμής να τον εντοπίσει για λήψη σχετικής κατάθεσης.

Στον άλλο έφεδρο (πρώην ποδοσφαιριστής – προπονητής) επιδόθηκε ΦΑΠ για τον ίδιο λόγο, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία κατά πόσο έχει ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη κλήση. Στον τρίτο έφεδρο (Γενικός Διευθυντής Ημικρατικού Οργανισμού) είχε επιδοθεί ΦΑΠ για επιστρατευτική τακτοποίηση σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ωστόσο και αυτός παρέλειψε να παρουσιαστεί. Ομοίως, στην περίπτωση αυτή ο υπεύθυνος Αστυνομικός Σταθμός ισχυρίζεται ότι αδυνατεί μέχρι στιγμής να τον εντοπίσει για λήψη σχετικής κατάθεσης.

Σε σχέση με τις 76 περιπτώσεις που αφορούν είτε σε εφέδρους που ανάμεσά τους συγκαταλέγονταν άτομα που διατελούσαν, κατά τον ουσιώδη χρόνο, στέλεχος τηλεοπτικού σταθμού, πρόσωπο του χώρου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ποδοσφαιριστές, διαιτητής ποδοσφαιρικών αγώνων της πρώτης κατηγορίας και γνωστοί επιχειρηματίες και άτομα που είναι απόγονοι/συγγενείς διατελέσαντος/ων στελεχών της ΕΦ και Μελών Στρατιωτικού Δικαστηρίου, ανώτερου αξιωματικού εν αποστρατεία και Διευθυντή Κυβερνητικού Τμήματος, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί/μετακινηθεί στην ΥΔ της εφεδρείας σε νεαρή σχετικά ηλικία, που σε ορισμένες περιπτώσεις ανερχόταν μόλις στα 21-23 έτη, αναφέρει ότι οι 49 (ποσοστό 64%) είχαν τοποθετηθεί στην ΥΔ χωρίς επαρκή δικαιολογητικά ή χωρίς την έκδοση καμίας σχετικής διαταγής, ότι σε 16 περιπτώσεις είχε προηγηθεί η έκδοση διαταγής τοποθέτησής τους με επαρκή δικαιολογητικά, ενώ σε άλλες τέσσερεις περιπτώσεις, ως λόγος τοποθέτησης στην ΥΔ αναφερόταν η αδυναμία εντοπισμού των εφέδρων από την Αστυνομία.

Αναφέρει ότι από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι (53 έφεδροι ή 70%) εξακολουθούν να βρίσκονται τοποθετημένοι στην ΥΔ, καθότι με τα σημερινά δεδομένα αιτιολογείται η παραμονή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία, λόγω Κλάσης. Δεκατέσσερις έφεδροι μετακινήθηκαν σε ΜΕ (ποσοστό 18%), επίσης λόγω Κλάσης, ενώ για τρείς έφεδρους δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωση της διεύθυνσης μονίμου διαμονής τους. Σε μία περίπτωση υπήρξε οριστική αποδέσμευση του εφέδρου, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας και οι υπόλοιπες πέντε περιπτώσεις αφορούν στη χορήγηση αναστολής/αναβολής, λόγω πρόσληψης στις Βρετανικές Βάσεις, καθώς και σε αποβιώσαντα.

Επίσης η Ελεγκτική Υπηρεσία παρατηρεί ότι σύμφωνα με στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ, στις 11.2.2021, το σύνολο των καταχωρισμένων εφέδρων στην προσωρινά διαγραμμένη εφεδρεία με την ένδειξη «Εξωτερικό Φοιτητής», «Εξωτερικό για λόγους Εργασίας», «Εξωτερικό για λόγους Υγείας», « Εξωτερικό Μόνιμος Κάτοικος», «Άγνωστος–Άγνωστη Διεύθυνση», «Αναστολές Υγείας» και «23ο Τμήμα Φοιτητών», ανερχόταν στις 29.699, ωστόσο, στο εν λόγω σύστημα έχουν εισαχθεί μόνο οι 8.585 περιπτώσεις (ποσοστό 29%).

Αναφέρει ακολούθως ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΕΦ, μέχρι τον Μάρτιο του 2021 υπήρχαν καταγραμμένοι συνολικά 440 ανυπότακτοι στρατεύσιμοι, για όλες τις εν ενεργεία κλάσεις της ΕΦ και επισημαίνει ότι από το σύνολο 1.054 μηνύσεων ανυποταξίας στρατευσίμων, κατά την περίοδο 2018 μέχρι 28.2.2021, μόνο οι δύο (ποσοστό 0,19%) έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για εκδίκαση από το αρμόδιο Στρατιωτικό Δικαστήριο, ενώ 678 υποθέσεις (ποσοστό 64%) εκκρεμούν στην Αστυνομία.

Σημειώνει επίσης ότι από το σύνολο των 239 υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στη Στρατιωτική Εισαγγελία, τέθηκαν στο αρχείο οι 198 (ποσοστό 83%) και πως σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΕΦ, από το σύνολο των 5.138 μηνύσεων ανυποταξίας στρατευσίμων για τα έτη 2011 – 2020, οι 2.677 (ποσοστό 52%) εκκρεμούν στην Αστυνομία.

Συνεχίζοντας την παράθεση στοιχείων η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι από το σύνολο 1.467 μηνύσεων ανυποταξίας εφέδρων, κατά την περίοδο 2018 μέχρι 28.2.2021, μόνο οι 544 (ποσοστό 37%) έχουν οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για εκδίκαση από το αρμόδιο Στρατιωτικό Δικαστήριο και πως από το σύνολο των 924 υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στην Στρατιωτική Εισαγγελία, τέθηκαν στο αρχείο οι 281 (ποσοστό 30%).

Ταυτόχρονα διαπιστώνει ότι από τον επαναληπτικό έλεγχο φάνηκε ότι το ΓΕΕΦ και το ΥΠΑΜ, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα και τις συστάσεις του προηγούμενου ελέγχου, προέβησαν στη λήψη σειράς ενεργειών, που συνέτειναν στη βελτίωση του Συστήματος Επιστράτευσης.

Αναφέρει ότι μετά τις ανακοινώσεις Τύπου που εκδόθηκαν από το ΥΠΑΜ, με τις οποίες όλοι οι ανυπότακτοι έφεδροι κλήθηκαν για επιστρατευτική τακτοποίηση εντός προκαθορισμένης ημερομηνίας παρουσιάστηκαν αυτόβουλα 2.814 έφεδροι για επιστρατευτική τακτοποίηση.

Από περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων του ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ, ημερ. 11.2.2021, προκύπτει ότι, από το σύνολο της εγγεγραμμένης/παρακολουθούμενης εφεδρείας, μόνο το 47% των εφέδρων (έναντι 46% που καταγράφηκε στην προηγούμενη έκθεσή για το έτος 2018) είναι ενταγμένοι στη Διατεθείσα Εφεδρεία για την υλοποίηση της επιστράτευσης στην ΕΦ, δηλαδή για τη συγκρότηση και οργάνωση των Επιστρατευομένων Μονάδων (ΕΜ) και Αποστολών Συμπληρώσεως (ΑΣ), καθώς επίσης των Μονάδων Εθνοφυλακής (ΜΕ).

Προσθέτει πως το υπόλοιπο 53% αφορά αφενός στην Προσωρινά Διαγραμμένη Εφεδρεία, που περιλαμβάνει άτομα τα οποία, βάσει των σχετικών διατάξεων του περί ΕΦ Νόμου 19(Ι)/2011, τυγχάνουν αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης εφεδρικής υπηρεσίας και αφετέρου στην Υπόλοιπη Δύναμη (ΥΔ) της εφεδρείας.

Αναφορικά με το αναθεωρημένο σύστημα πρόσκλησης–εκπαίδευσης της εφεδρείας-εθνοφυλακής, που προωθήθηκε από το ΥΠΑΜ–ΓΕΕΦ κατόπιν της σύστασής της και τέθηκε σε εφαρμογή για το τρέχον έτος, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε σημαντικές αλλαγές/τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν ως κύριο γνώμονα την πλήρη αξιοποίηση/εκμετάλλευση του χρόνου παρουσίασης των εφέδρων και την αποδέσμευσή τους αμέσως μόλις επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί της εκπαίδευσης, σύμφωνα πάντοτε με τις επιχειρησιακές ανάγκες της κάθε Μονάδας, ώστε να μην προκύπτουν σημαντικές διαφορές στο σύστημα παρουσιάσεων των εφέδρων διαφόρων κατηγοριών.

Στην Ειδική Έκθεση η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρεται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ) για απαλλαγή, από την πρόσκληση για κατάταξη στην ΕΦ και κατ` επέκταση από την εκπλήρωση υποχρέωσης εφεδρικής υπηρεσίας, των αλλοδαπών επιχειρηματιών/επενδυτών και των αρρένων τέκνων τους, που πολιτογραφούνται κατ` εξαίρεση ως Κύπριοι πολίτες για λόγους δημοσίου συμφέροντος και τις Υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατά διαστήματα, για ρύθμιση θεμάτων εκπλήρωσης εφεδρικής υπηρεσίας, όπως τη χορήγηση απαλλαγής στους εκλελεγμένους Δημάρχους και Κοινοτάρχες, στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) που διαμένουν στην περιοχή «Στροβίλια», καθώς επίσης την χορήγηση αναβολής σε όσους υπηρετούν ως αστυνομικοί στις Βρετανικές Βάσεις (ΒΒ) και όσους εργοδοτούνται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), τη χορήγηση αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης εφεδρικής υπηρεσίας στην ΕΦ, στους δεσμοφύλακες του Τμήματος Φυλακών (ΤΦ). Σημειώνει ότι οι σχετικές αποφάσεις του ΥΠΑΜ φαίνεται να στερούνται νομιμότητας, καθότι λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Προσθέτει επί αυτού ότι το Υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι η διαδικασία ρύθμισης των ζητημάτων αυτών με νομοσχέδιο δεν ολοκληρώθηκε, καθότι μεσολάβησε αλλαγή της ηγεσίας στο Υπουργείο και πως επιδίωξη του Υπουργείου Άμυνας είναι να προωθηθούν άμεσα οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, προκειμένου να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή τους σε Νόμο.

Σημειώνει περαιτέρω ότι σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ, ημερ. 11.2.2021 με βάση την αυτόματη ένταξη των απολυόμενων εθνοφρουρών στην εφεδρεία. που θα μεταβούν για σπουδές στο εξωτερικό, συνολικά 404 έφεδροι της εν λόγω κατηγορίας δεν είχαν τακτοποιηθεί επιστρατευτικά, κατά παράβαση των ανωτέρω διαταγών του ΓΕΕΦ και αναφέρει ότι βάσει των αντίστοιχων στοιχείων, στις 18.3.2018 ο αριθμός των υπό αναφορά εφέδρων ανερχόταν στους 669, καταδεικνύοντας μια σημαντική ποσοστιαία μείωση ύψους 40%.

Σημειώνει ακόμα ότι από το σύνολο των 404 εφέδρων, οι 139 (δηλ. το 34%) που αφορούν στην τελευταία απολυθείσα κλάση του 2019, καθώς επίσης επιπρόσθετος αριθμός εφέδρων της αμέσως προηγούμενης κλάσης (2018), οι οποίοι απολύθηκαν κατά τον Σεπτέμβριο του 2020, δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν την απαιτούμεμνη βεβαίωση εγγραφής τους ως φοιτητές, καθότι οι γραμματείες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παρέμειναν κλειστές για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας του ιού COVID-19, γεγονός αυτό συνέτεινε στην επιβράδυνση της επιστρατευτικής τακτοποίησης των συγκεκριμένων κλάσεων εφέδρων.

Παρατηρεί στη συνέχεια ότι το ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ, στην προσπάθεια απάμβλυνσης των προβλημάτων που ανέκυψαν στην εξυπηρέτηση των εφέδρων με φυσική παρουσία, συνέπεια των περιοριστικών μέτρων, δημιούργησε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία για όλα τα ΤΕ, τα οποία αξιολογώντας τους πιο πάνω δείκτες, φαίνεται να απέδωσαν στον αναμενόμενο βαθμό.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ακόμα ότι σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Στρατολογικού (ΔΣΛ) του ΓΕΕΦ, μέχρι τον Μάρτιο του 2021 υπήρχαν καταγραμμένοι συνολικά 440 ανυπότακτοι στρατεύσιμοι, για όλες τις εν ενεργεία κλάσεις της ΕΦ, και επαναλαμβάνει την εισήγηση, όπως οι Διευθύνσεις Στρατολογίας και Δικαστικού, σε συνεργασία με την Αστυνομία και τη Στρατιωτική Εισαγγελία, μελετήσουν σε βάθος την υφιστάμενη διαδικασία χειρισμού των ανυπότακτων στρατευσίμων, προκειμένου αφενός να απλοποιηθεί και αφετέρου να εντοπιστούν οι γενεσιουργές αιτίες που οδηγούν στην καταχώριση των πλείστων διώξεων στο αρχείο, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και να είναι εφικτή η προσαγωγή των ενόχων διάπραξης του αδικήματος της ανυποταξίας ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Εισηγείται επίσης να εξεταστούν οι λόγοι για τους οποίους μεγάλο ποσοστό ανυπότακτων εφέδρων που καταγγέλλονται από τη ΔΔΚ δεν οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης και αναφέρει ότι αναμένει την προώθηση διαδικασιών ποινικής δίωξης, για το αδίκημα της ανυποταξίας, όσων εφέδρων εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται.

Στις εισηγήσεις της η Ελεγκτική Υπηρεσία επαναλαμβάνει τη εισήγηση για εξέταση του ενδεχομένου επέκτασης της δυνατότητας εντοπισμού των ανέντακτων εφέδρων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Αναφέρει τέλος ότι από τον επαναληπτικό έλεγχο που διενήργησε αναφορικά με την εξέλιξη της επίλυσης και αποκατάστασης ευρημάτων του προηγούμενου ελέγχου, διαπίστωσε ότι ο έλεγχός επέφερε πολύ θετικό αντίκτυπο, είτε μέσω των διορθωτικών μέτρων που λήφθηκαν, σε σχέση με την υλοποίηση εισηγήσεών της, είτε μέσω των αντικτύπων των ευρημάτων και συμπερασμάτων του ελέγχου.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy