Πανίκος Χάµπας: Βρισκόµαστε στη σφαίρα της απερήµωσης

  • Ήρθε η ώρα να στραφούµε σε καλλιέργειες, οι οποίες χρειάζονται λιγότερο νερό, αλλά είναι πιο χρήσιµες
  • Η περιοχή µας φλέγεται καθηµερινώς. Εποµένως, η κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίζει στρατηγικά αποθέµατα στα σιτηρά
  • Η νέα γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς, δεν λαµβάνει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες µικρών και αποµακρυσµένων κρατών, όπως η Κύπρος
  • Το κράτος να δώσει άµεσα λύσεις και στήριξη για να µη χαθεί ο πρωτογενής τοµέας

Η χώρα µας βρίσκεται στη σφαίρα της απερήµωσης, γι’ αυτό πρέπει να στραφούµε σε καλλιέργειες, οι οποίες χρειάζονται λιγότερο νερό, αλλά είναι πιο χρήσιµες, αναφέρει στη «Χαραυγή» ο ΓΓ της ΕΚΑ, Πανίκος Χάµπας. Σηµειώνει επίσης ότι το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ δεν λαµβάνει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες µικρών και αποµακρυσµένων χωρών, όπως είναι η Κύπρος. Ακόµα υπογραµµίζει ότι ο αγροτικός τοµέας αντιµετωπίζει πολλά διαχρονικά προβλήµατα, τα οποία έχουν αυξηθεί και γίνει πιο έντονα λόγω της πανδηµίας και του πολέµου. Γι’ αυτό καλεί το κράτος να δώσει άµεσα λύσεις και περαιτέρω στήριξη, προκειµένου να µη χαθεί ο πρωτογενής τοµέας. 

 

Συνέντευξη στον Γιάννη Κακαρή

Ο πόλεµος στην Ουκρανία έχει αναδείξει το θέµα της επισιτιστικής ασφάλειας. Η ανοµβρία στη νότια Ευρώπη επίσης περιορίζει σηµαντικά τη διαθεσιµότητα νερού για γεωργική χρήση. Ως νησί που εισάγει σχεδόν το 100% των σιτηρών, µε ποιους τρόπους µπορούµε να µειώσουµε τις επιπτώσεις στη γεωργία;

Είναι γεγονός ότι οι δύο µεγαλύτεροι σιτοβολώνες βρίσκονται στη Ρωσία και την Ουκρανία, όπου αυτή τη στιγµή µαίνεται ο πόλεµος, ο οποίος συνεχίζεται µε µεγάλες επιπτώσεις στην κοινωνία -και των δυο χωρών αλλά και ευρύτερα, την οικονοµία και το περιβάλλον. Εξελίσσεται σε τέτοιο βαθµό που µε τους περιορισµούς, τις δυσκολίες που υπάρχουν στην παραγωγή και τη µόλυνση του περιβάλλοντος, επηρεάζεται η ποσοτική και ποιοτική παραγωγή σιτηρών.

Η Ευρώπη έπαιρνε πάρα πολλά σιτηρά από τη Ρωσία και την Ουκρανία, τα οποία λόγω κορονοϊού και πολέµου έχουν ακριβύνει πάρα πολύ. Όπως και η σόγια από την Αµερική. Αυτό το γεγονός δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στη γεωργία και την κτηνοτροφία, µε επακόλουθο να έχουµε πρόβληµα στην επισιτιστική ασφάλεια του πληθυσµού.

∆εν µπορούµε να σφυρίζουµε αδιάφορα όταν γίνονται καθηµερινώς πόλεµοι και όταν γνωρίζουµε ότι η Κύπρος θα κινδυνεύσει λόγω του ότι βρίσκεται στη σφαίρα της απερήµωσης. Από τη στιγµή που τα γνωρίζουµε όλα αυτά, θα πρέπει να πάρουµε συγκεκριµένα µέτρα.

Ήρθε η ώρα να δούµε και άλλες καλλιέργειες, οι οποίες χρειάζονται λιγότερο νερό, αλλά είναι πιο χρήσιµες. Όπως η παραγωγή ζωοτροφών. Πρέπει να δοθούν κίνητρα προς τους γεωργούς για να παράγουν περισσότερες ζωοτροφές αντί άλλα γεωργικά προϊόντα.

Συνάµα θα πρέπει να δούµε µε ποιον τρόπο θα εκµεταλλευτούµε όσο είναι δυνατόν καλύτερα τα νερά από τα λύµατα ώστε να παράγουµε νερό τριτοβάθµιας επεξεργασίας, που να είναι κατάλληλο για χρήση ακόµα και για τα ζώα.

Επίσης, οι αφαλατώσεις είναι ένα µέτρο. Πρέπει να βρούµε νέους σύγχρονους τρόπους αφαλατώσεων, ώστε να λειτουργούν µε νέες ανανεώσιµες µορφές ενέργειας.

Από αρνητικό µπορούµε να το µετατρέψουµε σε θετικό, αλλά για να τα κάνεις αυτά πρέπει να ξεφύγεις από τα οικονοµικά συµφέροντα και να δεις την πραγµατικότητα, καινοτοµώντας.

Είναι µε αφορµή τα προβλήµατα που ανέκυψαν που επανήλθε και το θέµα της Επιτροπής Σιτηρών και των στρατηγικών µας αποθεµάτων…

Στην Κύπρο είχε δηµιουργηθεί από τον καιρό της Αγγλοκρατίας η Επιτροπή Σιτηρών και µετέπειτα έγιναν τα σιλό στο λιµάνι Λεµεσού για να αποθηκεύονται τα στρατηγικά αποθέµατα. Ας µην ξεχνάµε ότι εκτός από την κτηνοτροφία, τις µεγάλες ανάγκες που γεννιούνται µέσα από τη δυναµική που έχει το χαλλούµι, είµαστε και µια ηµικατεχόµενη χώρα. Είµαστε αναγκασµένοι να έχουµε στρατηγικά αποθέµατα, γιατί όλα είναι πιθανά σε αυτή την περιοχή που βρισκόµαστε η οποία φλέγεται καθηµερινώς.

Εποµένως, η κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να λαµβάνει τέτοια µέτρα ώστε να υπάρχουν στρατηγικά αποθέµατα. ∆υστυχώς, η προηγούµενη κυβέρνηση διέλυσε την Επιτροπή Σιτηρών και είχαµε τα γνωστά προβλήµατα, καθώς οι έµποροι ουσιαστικά είχαν την ευκαιρία να εκµεταλλευτούν µε τον δικό τους τρόπο την κατάσταση.

Αυτή τη στιγµή, µπήκαν κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες υποχρεώνοντας τους εµπόρους να διατηρούν στρατηγικά αποθέµατα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήµατα και πρέπει να αποτελέσει πρωταρχικό θέµα της νέας κυβέρνησης.

Θεωρείτε ικανοποιητικές τις δράσεις που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης; Μπορούν να δοθούν απαντήσεις στα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα;

Ως ΕΚΑ και πριν την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ βλέπαµε τα πράγµατα αυτά µε επιφυλακτικότητα, γιατί γνωρίζαµε ότι οι Ευρωπαίοι όταν παίρνουν αποφάσεις, τις παίρνουν πάντοτε στα µέτρα τους. Ράβουν τα κουστούµια στα δικά τους µέτρα. ∆εν µπορεί η Ολλανδία, η Πολωνία και η Γαλλία µε τη Γερµανία να παίρνουν αποφάσεις από τις οποίες να εξαρτάται το µέλλον της Κύπρου. ∆εν µπορεί να παίρνουν µέτρα όσον αφορά το εµπόριο των προϊόντων τους, τα οποία διακινούνται µε τρένα και µε φορτηγά, ενώ η Κύπρος πρέπει να πληρώσει αεροπορικά ναύλα που είναι επιπρόσθετα από τα δικά τους. ∆εν µπορείς να βγάζεις το νερό από τα έγκατα της γης, ενώ αυτοί έχουν ποταµούς που τρέχουν ολόχρονα.

Εποµένως, αυτή η νέα γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εστιάζεται στην πράσινη ανάπτυξη, δεν λαµβάνει υπόψιν της, δυστυχώς, τα προβλήµατα της πανδηµίας και του πολέµου, µε επακόλουθο να εφαρµόζουν πολιτικές που αφορούν µεγάλα κράτη που έχουν µεγάλα εδάφη.

Πείτε µας κάποια παραδείγµατα…

Παραδείγµατος χάριν προωθείται η µη εντατική καλλιέργεια της γης. Για να γίνει αυτό πρέπει να αφήνεις τα χωράφια σε αγρανάπαυση για να ανανεώνονται. Αυτά γίνονται σε µεγάλες χώρες που έχουν µεγάλες εκτάσεις. Εµείς είµαστε µια ηµικατεχόµενη χώρα. Ο πληθυσµός µας έφτασε σχεδόν το 1 εκατοµµύριο και µε τον τουρισµό φτάνουµε τα 3 εκατοµµύρια. Πρέπει να ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Ποιος θα τα καλλιεργήσει όλα αυτά που χρειαζόµαστε; Εποµένως, η Κύπρος είναι σε µειονεκτική θέση αυτή τη στιγµή.

Εµείς είµαστε υπέρ του περιβάλλοντος. Οι µεγαλύτεροι περιβαλλοντιστές είναι οι αγρότες, γιατί αυτοί καλλιεργούν και φροντίζουν το περιβάλλον. Αν δεν ήταν αυτοί να καλλιεργούν στις παρυφές του Τροόδους και να το προστατεύουν, το Τρόοδος µέχρι τώρα θα είχε καεί από τις πυρκαγιές.

Θα πρέπει και τα οικονοµικά συµφέροντα που λαµβάνουν τις αποφάσεις στις Βρυξέλλες να λαµβάνουν και όλα αυτά υπόψιν.

Επίσης, προωθείται η χρήση πιστοποιηµένου σπόρου, αν και είµαστε ακόµα σε διαπραγµάτευση. ∆εν γίνεται να λες ότι ο γεωργός πρέπει να αγοράζει πιστοποιηµένο σπόρο, που ανεβάζει το κόστος, χωρίς να βλέπεις και άλλες παράµετρους. Οι παραγωγοί µας όταν θέριζαν, άφηναν δικό τους σπόρο για να σπείρουν την επόµενη χρονιά. Όταν τον καλείς τώρα εσύ να αγοράσει µόνο πιστοποιηµένο σπόρο, αυτόν που έχει θα τον πετάξει; Είναι ένα τεράστιο πρόβληµα.

Μετά και το κλείσιµο της Επιτροπής Σιτηρών, το Συµβούλιο Πατατών είναι ένας από τους λίγους οργανισµούς που κρατούν τα ηνία στο εµπόριο. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται;

∆υστυχώς, για πάνω από 12 χρόνια εκκρεµεί η αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση του Συµβουλίου Πατατών, ενός οργανισµού που λειτουργεί ως ανάχωµα στα θέλω των εµπόρων.

Όπως τον άφησαν να σµπαραλιαστεί, είναι φυσιολογικό να δηµιουργούνται πάρα πολλά και αλυσιδωτά προβλήµατα µε κίνδυνο να διαλυθεί το Συµβούλιο.

Εάν διαλυθεί, όπως έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση µε την Επιτροπή Σιτηρών, τότε µε µαθηµατική ακρίβεια η πατατοκαλλιέργεια στην Κύπρο θα κλείσει και οι πατατοπαραγωγοί θα καταλήξουν έρµαια των εµπόρων. Αυτή τη στιγµή, το Συµβούλιο λειτουργεί ως ρυθµιστής της αγοράς.

Καλούµε την κυβέρνηση να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο νωρίς τη µελέτη, ώστε να γίνει αναδιοργάνωση και στελέχωση, για να παίξει το ρόλο του και να µπορέσουν οι παραγωγοί να αναπνεύσουν.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy