Παρατηρήσεις Ελ. Υπηρεσίας για σύμβαση έργου και προσλήψεις στον ΟΧΣ

Σε παρατηρήσεις σχετικά με τη σύμβαση και την πορεία εκτέλεσης του έργου για την υλοποίηση νέου ολοκληρωμένου τραπεζικού συστήματος του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης, καθώς και σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων στον Οργανισμό προχώρησε η Ελεγκτική Υπηρεσία, μετά από σχετικό έλεγχο που διενήργησε, για το έτος που έληξε στις 31/12/2020.

Στην έκθεση που παρουσιάζει η Ελεγκτική Υπηρεσία, σημειώνονται οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις, τόσο της ίδιας της Υπηρεσίας, όσο και των ιδιωτών ελεγκτών που διενήργησαν ελέγχους στο πλαίσιο της ετοιμασίας της έκθεσης.

Οι παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη σύμβαση για το νέο τραπεζικό σύστημα του Οργανισμού. Αναφέρεται ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην πρόοδο της υλοποίησης του έργου και ότι έγιναν εισηγήσεις όπως ληφθούν διορθωτικά μέτρα το συντομότερο, για αντιμετώπιση των παρατηρούμενων καθυστερήσεων και να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημιώσεων από τον Ανάδοχο.

Αναφέρεται, ακόμα, ότι μέχρι και τις 30.9.2020, οι συνολικές πληρωμές που έγιναν προς τον Ανάδοχο ανέρχονταν στο ποσό των €3.634.432. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως, πριν την εκτέλεση οποιωνδήποτε πληρωμών του Έργου, γίνεται έλεγχος και επιβεβαίωση των παραδοτέων από ανεξάρτητο άτομο, όπως την Εσωτερική Ελέγκτρια ή τη Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

Σημειώνεται, δε, ότι οι πρόσθετες απαιτήσεις της σύμβασης δεν αξιολογούνται από τον Εξωτερικό Σύμβουλο του Οργανισμού, πριν να παρουσιαστούν στο Διοικητικό Συμβούλιο για εξέταση και έγκριση, κάτι που επισημάνθηκε ότι πρέπει να αλλάξει. Επιπρόσθετα, η Ελεγκτική Υπηρεσία συνέστησε ότι θα πρέπει να ετοιμάζονται και να υποβάλλονται μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου στη Διεύθυνση/Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού από τον Συντονιστή της Σύμβασης, που να παρουσιάζουν ολοκληρωμένη εικόνα για το στάδιο που βρίσκεται το Έργο και να περιλαμβάνουν σημαντική πληροφόρηση, αναφορικά με τον Προϋπολογισμό του έργου, την ανάλυση των πληρωμών και τα αναμενόμενα κόστη μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Όσον αφορά τη διερεύνηση καταγγελίας, για εμπλοκή λειτουργού του Οργανισμού στη διαδικασία για πλήρωση ανώτερης θέσης στον Οργανισμό, ενώ ήταν και ο ίδιος υποψήφιος για τη θέση, η Ελεγκτική Υπηρεσία επεσήμανε στον Οργανισμό ότι η διαδικασία ενδέχετο να πάσχει και εισηγήθηκε συμβουλή από τους νομικούς του συμβούλους για καθοδήγηση για τους περαιτέρω χειρισμούς για την πλήρωση της θέσης.

Επίσης, η Υπηρεσία διερεύνησε καταγγελία, αναφορικά με την καταλληλότητα του υποψηφίου που επιλέγηκε για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή στον Οργανισμό, καθώς και για τη σύσταση της Επιτροπής που τον αξιολόγησε. Στην έκθεση αναφέρει ότι ενημέρωσε τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ως αρμόδια Αρχή για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα, εφιστώντας του την προσοχή σε αρνητικές αναφορές στο πρόσωπο του εν λόγω υποψηφίου στην Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος της Κύπρου.

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις από ιδιώτες ελεγκτές, η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι αυτοί συνέστησαν στον Οργανισμό να διενεργούνται οι αναγκαίοι έλεγχοι και επισκοπήσεις για το άνοιγμα λογαριασμών και να τεκμηριώνεται η διενέργειά τους, να νισχυθεί η παρακολούθηση των δανείων, όπως επίσης να καταγραφούν και εγκριθούν όλες οι απαιτούμενες πολιτικές και διαδικασίες, αναφορικά με τροποποιήσεις στα δάνεια.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.