Παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη και διαχείριση της βίας στα σχολείαΗ προαγωγή ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος και η ανταπόκριση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στις εκπαιδευτικές αλλά και συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες των μαθητών/τριών μας είναι μια πρόκληση που αφορά όλη την Πολιτεία, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας Χαμπιαούρης, μιλώντας στην σημερινή παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο.

Όπως είπε, η απόφαση για Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό γύρω από το φαινόμενο της πρόληψης και διαχείρισης της βίας στο σχολείο επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα με την οποία το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αντιμετωπίζει το δικαίωμα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας να συνυπάρχουν σε ένα ασφαλές και ειρηνικό σχολικό πλαίσιο, το οποίο προάγει τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ειρηνικές στάσεις ζωής.

Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη όπου παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο.

«Τα μέτρα και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική περνούν δυνατά το μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή και ότι το κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας, και ιδιαίτερα ο/η κάθε μαθητής/τρια, έχει δικαίωμα να νιώθει ασφάλεια στο σχολείο και να απολαμβάνει τη διαδικασία της μάθησης. Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι το φαινόμενο της βίας στο σχολείο έχει σύνθετα αίτια και σχετίζεται µε ποικίλα κοινωνικά φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί στη σύγχρονη κοινωνία, η Εθνική Στρατηγική στοχεύει σε πολύπλευρες και πολυεπίπεδες συνεργασίες και περιλαμβάνει δράσεις και μέτρα που αφορούν στο πλήρες φάσμα της πρόληψης και διαχείρισης της βίας στο σχολείο», πρόσθεσε.

Ο σχεδιασμός της, συνέχισε ο Υπουργός Παιδείας, στηρίζεται στην επιστημονική γνώση, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις κατευθυντήριες γραμμές Διεθνών Οργανισμών, την πλούσια εμπειρία όλων των συναρμόδιων Υπουργείων (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως) και άλλων κρατικών και μη κρατικών οργανισμών, φορέων, συνδέσμων, οργανωμένων συνόλων, τις απόψεις των μαθητών/τριών, γονιών και εκπαιδευτικών.

Ανέφερε, επίσης, ότι τα μέτρα και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική  οργανώνονται γύρω από έξι πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας, είπε ο κ. Χαμπιαούρης, αφορά στη δημιουργία μηχανισμών συλλογής, κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων και αναφοράς βασικών αποτελεσμάτων γύρω από το φαινόμενο της βίας στο σχολείο, σε επίπεδο σχολικών μονάδων και σε κεντρικό επίπεδο.

«Τέτοια δεδομένα είναι απαραίτητα για τη χαρτογράφηση της κατάστασης που αφορά στην έκταση και τις μορφές της βίας στο σχολείο, στον εντοπισμό των αναγκών, στον καταρτισμό σχεδίων δράσης και παρεμβάσεων και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και στον βαθμό στον οποίο αυτές συμβάλλουν στη μείωση της βίας», σημείωσε.

Όπως είπε, ο δεύτερος πυλώνας αφορά νομικά και διοικητικά μέτρα που αποβλέπουν, αφενός, στην καλύτερη προστασία των μαθητών/τριών από κάθε μορφή βίας και στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε υπηρεσίες αποκατάστασης και στήριξης, και αφετέρου, στην ενίσχυση των αναθεωρημένων Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης του 2017 και των υπό αναθεώρηση Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Η τρίτη δέσμη μέτρων, συνέχισε ο κ. Χαμπιαούρης, στοχεύει στην ενίσχυση των δομών γύρω από το φαινόμενο της πρόληψης και διαχείρισης της βίας στο σχολείο.

«Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ενδυνάμωση του πολυθεματικού μοντέλου υπηρεσιών που χρησιμοποιείται και το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, εκπαίδευσης, ψυχολογικής στήριξης και καθοδήγησης των παιδιών και των γονιών/κηδεμόνων τους», πρόσθεσε.

Ο τέταρτος πυλώνας, είπε ο Υπουργός Παιδείας, αφορά στον εμπλουτισμό των γνώσεων και στην ενίσχυση δεξιοτήτων στους/στις  μαθητές/τριες, ώστε να αναπτύξουν ειρηνικές στάσεις και συμπεριφορές.

«Συγκεκριμένα, τα μέτρα που προνοούνται ενισχύουν την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, των διδακτικών μεθόδων και του σχολικού κλίματος και παράλληλα  διασφαλίζουν την ποιότητα των Προγραμμάτων και των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που εφαρμόζονται προς την κατεύθυνση αυτή», σημείωσε.

Η πέμπτη δέσμη δράσεων, ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας, επικεντρώνεται στην προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής των ίδιων των μαθητών/τριών στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας στο σχολείο.

«Η συμμετοχή των ίδιων των παιδιών συμβάλλει στην απόκτηση προσωπικών γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων, διασφαλίζει ότι οι παρεμβάσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, συντείνει στην αποτελεσματικότητά τους και, κατά συνέπεια, βοηθάει στη μείωση των περιστατικών βίας στο σχολείο», πρόσθεσε.
Όπως είπε, ο τελευταίος πυλώνας δράσης επιδιώκει την ενδυνάμωση των γονιών/κηδεμόνων, των εκπαιδευτικών και της διευθυντικής ομάδας.

«Περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν, αφενός, στην ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και των κοινωνικών της λειτουργιών και αφετέρου στην υποστηρικτική λειτουργία που πρέπει να έχει το σχολικό πλαίσιο, ώστε να δίνει την ευκαιρία στον/στη μαθητή/τρια να ζει και να μαθαίνει μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον», συμπλήρωσε.

Ο Υπουργός Παιδείας είπε, παράλληλα, ότι για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής έχει συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης με εκπροσώπους από όλα τα Υπουργεία και πρόσθεσε ότι έχει διορίσει τον Δρ. Μάριο Αργυρίδη ως Επιστημονικό Σύμβουλο στην Εθνική Στρατηγική.

Παρουσιάζοντας την Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο, η συντονίστρια του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑΒΙΣ) Μαρία Καραγιάννη είπε ότι για πρώτη φορά επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια κεντρική τράπεζα δεδομένων για την έκταση και τις μορφές βίας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, για σκοπούς διαμόρφωσης στοχευμένης πολιτικής από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί το ζητούμενο είναι λαμβάνονται ερευνητικά, τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κα. Καραγιάννη είπε ότι παλιά δεν υπήρχε εθνική στρατηγική, υπάρχουν δράσεις, οι οποίες γίνονταν από τις διάφορες υπηρεσίες, κυρίως του Υπουργείου Παιδείας, ανάλογα με την ειδικότητα της κάθε υπηρεσίας, ενώ τώρα πλαισιώνονται όλα κάτω από ένα εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό.

Ερωτηθείσα τί προνοεί η εθνική στρατηγική για αντιμετώπιση περιστατικών βίας, η κ. Καραγιάννη είπε ότι υπάρχουν ομάδες στο Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες αναλαμβάνουν την στήριξη των σχολικών μονάδων για να διαχειριστούν αυτά τα περιστατικά και πρόσθεσε ότι με την εθνική στρατηγική έρχονται και προστίθεται καινούργιες διαδικασίες στήριξης στο σχολείο για τη διαχείριση της βίας.

«Όσα περιστατικά συμβαίνουν στο σχολείο, δεν φτάνουν κατ’ ανάγκη στο Υπουργείο. Ενδυναμώνουμε, λοιπόν, τους εκπαιδευτικούς με τις εκπαιδεύσεις, ούτως ώστε να έχουν στα χέρια τους κάποια εργαλεία, κάποιους συγκεκριμένους τρόπους διαχείρισης για να διαχειρίζονται τη βία. Παραδείγματος χάριν, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε ή θα ξεκινήσει η ενίσχυση των εκπαιδευτικών φέτος στα θέματα της σωματικής υποστηρικτικής παρέμβασης. Αυτή η εκπαίδευση έχει στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν κάποιες τεχνικές σωματικής περιοριστικής παρέμβασης την στιγμή που ένα παιδί εμπλέκεται σε περιστατικό με εξειδικευμένο τρόπο που σέβεται την αξιοπρέπεια του παιδιού και των άλλων. Μια άλλη παρέμβαση, είναι στο στήσιμο μιας ομάδας υποστήριξης από συνομήλικους», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Παιδείας, σε παρέμβαση του είπε ότι τις καταγγελίες ή τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν σημασία έχει να τα διαχειρίζονται στη σωστή τους βάση και να αλλάξει πλέον η κουλτούρα με την οποία αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα αυτά τα περιστατικά βίας, από όπου κι αν προέρχονται.

«Γι’ αυτό τον λόγο δεν έχει σημασία εάν θα επιλυθεί στην σχολική μονάδα ή αν θα φτάσει στο Υπουργείο Παιδείας κεντρικά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι πυρήνες οι οποίοι λειτουργούν στις σχολικές μονάδες και οι οποίοι έχουν επιμορφωθεί και οι οποίοι θα συνεργάζονται με τις ομάδες εδώ(στο Υπουργείο Παιδείας), να μπορέσουν να περάσουν μια άλλη κουλτούρα, στα πλαίσια της ολιστικής αυτής προσέγγισης όπως έχει παρουσιαστεί», σημείωσε.

Αναφορικά με το κόστος της υλοποίησης του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, ο κ. Χαμπιαούρης είπε ότι είναι περίπου στο μισό εκατομμύριο και πρόσθεσε ότι έχουν αποδείξει ως Υπουργείο Παιδείας ότι μπορούν να ενισχύσουν αυτές τις δράσεις οικονομικά και είναι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτούν.

«Πάνω απ’ όλα, προέχει η ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών μας. Εκεί που θα χρειαστεί να ενισχυθούν οι μονάδες αυτές είτε με περαιτέρω αποσπάσεις είτε με περαιτέρω επιμορφώσεις είτε οτιδήποτε άλλο κρίνουμε απαραίτητο για να δώσουμε κονδύλια αυτό θα το κάνουμε αμέσως», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν ανησυχεί το Υπουργείο Παιδείας από τα περιστατικά βίας, ο κ. Χαμπιαούρης είπε ότι βεβαίως και τους ανησυχούν και ανησυχούν τον κάθε πολίτη αυτό του τόπου, είτε αυτός είναι μαθητής είτε είναι γονιός είτε είναι εκπαιδευτικός είτε είναι οποιοσδήποτε άλλος φορέας.