ΠΑΣΙΝ: «Δεν φτάνει ο προϋπολογισμός για εκσυγχρονισμό ιατρικού εξοπλισμού»

Τη δυσαρέσκειά του εκφράζει ο Παγκυπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) για το γεγονός ότι ως άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν καλέστηκαν για να ενημερωθούν εκ των προτέρων σε σχέση το σχέδιο χορηγιών για αγορά ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με αποτέλεσμα ήδη αριθμός νοσηλευτηρίων να έχουν προχωρήσει από μόνα τους στην αγορά του εξοπλισμού.

Όπως επισημαίνει ο ΠΑΣΙΝ σε επιστολή προς το αρμόδιο υπουργείο, χαιρετίζει μεν την προκήρυξη του σχεδίου χορηγιών μέ σω του Μηχανισμού Ανά καμψης και Ανθεκτικό τητας της Ε.Ε., όμως, όπως προσθέτει, ως συλλογικό ς φορέ ας εκπροσώπησης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων δεν έλαβαν πρό σκληση από το Υπουργείο Υγείας για συμμετοχή σε δημό σια διαβούλευση, ό πως οφείλει να πρά ττει με τους ενδιαφερομέ νους / επηρεαζό μενους κά θε αρμό δια κρατική υπηρεσία πριν από την εφαρμογή νέ ων μέ τρων/νομοθεσιών/πολιτικών.

«Ενημερωθήκαμε για το σχέ διο χορηγιών μό λις πριν από 20 μέ ρες περίπου, ό ταν λά βαμε πρό σκληση για την ημερίδα παρουσίασής του στις 24/5/2023. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό στελέ χους του Υπουργείου Υγείας που ανέ φερε στην ημερίδα ό τι πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με τον ΠΑΣΙΝ. Από ό ,τι λέ χθηκε στην ημερίδα, το συγκεκριμέ νο σχέ διο συμπεριλήφθηκε στις δρά σεις του Εθνικού Σχεδίου “Η Κύπρος το Αύριο”, έτσι συμπεραίνεται ό τι η ετοιμασία του ά ρχισε το 2021 και για δύο χρό νια δεν τύχαμε καμίας ενημέ ρωσης. Ως συνεπακό λουθο της μη ενημέ ρωσής μας για το συγκεκριμέ νο σχέ διο, αριθμό ς ιδιωτικών νοσηλευτηρίων ήδη προέ βηκε σε επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό , με αποτέ λεσμα να μη δικαιούνται να συμμετά σχουν στο σχέ διο και να επωφεληθούν από την κρατική χορηγία».

Επίσης, όπως σημειώνει ο ΠΑΣΙΝ, ο συνολικό ς προϋπολογισμό ς του σχεδίου ύψους €5 εκ. είναι ανεπαρκής για να καλύψει τις ανά γκες των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων για αναβά θμιση, αφού αναλογούν περίπου €50.000 για κά θε ιδιωτικό νοσηλευτήριο. «Ενδεικτικά , αναφέ ρουμε ό τι έ νας μαγνητικό ς τομογρά φος νέ ας τεχνολογίας στοιχίζει περίπου €2 εκ. και έ νας αξονικό ς τομογρά φος περίπου €1 εκ. Σημειώνουμε ό τι για τα δημό σια νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ παραχωρήθηκαν από το Ταμείο Ανά καμψης και Ανθεκτικό τητας €100 εκ., κά τι που αποτελεί ά νιση και ετεροβαρή μεταχείριση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων».
Ακόμη, ο ΠΑΣΙΝ κάνει λόγο και για στενά περιθώρια σε ό,τι αφορά την υποβολή αιτήσεων και καλεί το Υπουργείο Υγείας να εξετά σει το ενδεχό μενο 2ης πρό σκλησης υποβολής αιτήσεων με επιπρό σθετο κονδύλι από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πό ρους.

[yarpp]

Ελένη Κωνσταντίνου

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy