Πέντε επιστολές αιτιολογημένης γνώμης, δηλαδή το 2ο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει αποστέλλει σήμερα η Κομισιόν προς τις κυπριακές αρχές, σε σχέση με τη νομοθεσία εμπορίας γαλακτοκομικών, τη νομοθεσία για τις αγωγές αποζημίωσης δια μέσω της αντιμονοπωλιακής πολιτικής, τους κανόνες για τον ραδιοεξοπλισμό, τη φορολογία  και την οδηγία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Επιπλέον, αποστέλλει μια προειδοποιητική επιστολή για την επεξεργασία των υγρών λυμάτων.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να μεταφέρει στην εθνική της νομοθεσία τα μέτρα σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, επειδή δεν της κοινοποίησε τα μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο των κανόνων σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, ήτοι τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα [οδηγία (EΕ) 2015/2203].

Οι κανόνες περί επισήμανσης που καθορίζονται στην ανωτέρω οδηγία αποσκοπούν στην παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα με τα διεθνή πρότυπα και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εν λόγω προϊόντων από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων. Η Κύπρος έπρεπε να μεταφέρει την οδηγία στην εθνική της νομοθεσία και να ενημερώσει σχετικά την Κομισιόν μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2016.

Οι καζεΐνες, που υπάρχουν στο γάλα και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα σε πολλές βιομηχανίες ως συνδετικό μέσο, έχουν ευρύ φάσμα χρήσεων, από το να αποτελούν σημαντικό συστατικό του τυριού, ως το να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετο τροφίμων.

Τα καζεϊνικά άλατα διαθέτουν σημαντικές διατροφικές ιδιότητες, περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα και χρησιμοποιούνται κυρίως στην παρασκευή τυριών, σε πρωτεϊνούχα συμπληρώματα και σε σκόνες κρέμας για καφέ.

Επιπλέον η Κομισιόν ζητά  την Κύπρο να εφαρμόσει την οδηγία σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας(οδηγία 2014/104/ΕΕ).

Η εν λόγω οδηγία βοηθάει τους πολίτες και τις εταιρείες να αξιώσουν αποζημίωση εάν είναι θύματα παραβάσεων των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, όπως των κανόνων για τις συμπράξεις και των κανόνων για τις καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Μεταξύ άλλων, παρέχει στα θύματα ευκολότερη πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται για την απόδειξη της ζημίας που υπέστησαν και περισσότερο χρόνο για να υποβάλουν τις αξιώσεις τους.

Επομένως, η οδηγία σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την επιβολή του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ. Τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 27 Δεκεμβρίου 2016.

Σε σχέση με τον Ραδιοεξοπλισμό, η  καλεί την Κύπρο να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους κανόνες για την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Η οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό καθορίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος, και παρέχει τη βάση για περαιτέρω ρύθμιση των ζητημάτων των κλήσεων έκτακτης ανάγκης, της διαλειτουργικότητας και της διασφάλισης της προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, καθορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται και τις υποχρεώσεις που πρέπει να πληρούνται πριν από τη διάθεση ραδιοεξοπλισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, και ενισχύει την εποπτεία της αγοράς. Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 12 Ιουνίου 2016.

Σε ότι αφορά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμός η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (οδηγία 2014/89/ΕΕ). Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να έχουν ανακοινώσει στην Κομισιόν τα σχετικά μέτρα μεταφοράς έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016.

Ο ανταγωνισμός για θαλάσσιο χώρο —για την εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τουριστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες εξόρυξης πρώτων υλών, δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών και άλλες χρήσεις— έχει αναδείξει την ανάγκη συνεκτικότερης διαχείρισης των ευρωπαϊκών υδάτων.

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός λειτουργεί διασυνοριακά και διατομεακά, με στόχο να διασφαλίζεται ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα λαμβάνουν χώρα κατά τρόπο αποδοτικό, ασφαλή και βιώσιμο, και να προάγεται η επίτευξη διάφορων οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων.

Η οδηγία θεσπίζει μία κοινή προσέγγιση των χωρών της ΕΕ, καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό των θαλάσσιων περιοχών. Τα ανωτέρω κράτη μέλη έχουν δύο μήνες στη διάθεσή τους για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος σε σχέση με τη φορολογία η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους νέους κανόνες διαφάνειας για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», καθώς δεν της έχει  κοινοποιήσει τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των νέων μέτρων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών  [οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου].

Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο τα εν λόγω μέτρα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Οι νέοι κανόνες έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην πάταξη της διασυνοριακής φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού, η δε πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των φορολογικών αρχών της ΕΕ σχεδιάζεται να λάβει χώρα έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών να απαντήσει στις πέντε επιστολές, διότι διαφορετικά θα παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την μοναδική προειδοποιητική επιστολή για τη διαχείριση υγρών λυμάτων η Κομισιόν προτρέπει την Κύπρο να βελτιώσει τη συλλογή και την επεξεργασία των λυμάτων, εξασφαλίζοντας ότι τα αστικά λύματα συλλέγονται και επεξεργάζονται επαρκώς σε 41 συγκεκριμένους οικισμούς. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ (οδηγία 91/271 / ΕΟΚ), οι πόλεις καλούνται να δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή για τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων τους. Τα μη επεξεργασμένα λύματα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να μολύνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος και τα παράκτια και υπόγεια ύδατα. Μέχρι σήμερα, δεδομένου  η Κύπρος δεν εφαρμόζει σωστά ορισμένες βασικές διατάξεις των κανόνων επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, η Κομισιόν αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή.