Με ληγμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας είναι 21.139 οχήματα, όλων των κατηγοριών, των οποίων η άδεια κυκλοφορίας τους ισχύει τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.
 
Το ΤΟΜ υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμο του 2007, απαγορεύεται η οδική χρήση οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταλληλότητας. Η άδεια κυκλοφορίας οχήματος χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας λογίζεται ανασταλείσα μέχρις ότου ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή αυτός που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του οχήματος εφοδιαστεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Αρχείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, υπάρχουν 21.139 οχήματα, όλων των κατηγοριών, των οποίων η άδεια κυκλοφορίας τους ισχύει τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, ενώ το πιστοποιητικό καταλληλότητας τους έχει λήξει.

Η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού καταλληλότητας αναφέρεται στο έντυπο που εκδίδεται από τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) και είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη ή αυτού που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του οχήματος να παρουσιάσει το όχημα πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τη διενέργεια του νενομισμένου περιοδικού τεχνικού ελέγχου για σκοπούς καταλληλότητας, τονίζει το Τμήμα.

Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι δεν αποστέλλονται προσωπικές επιστολές/κλήσεις για την παρουσίαση των οχημάτων για επιθεώρηση πέραν της πρώτης προσωπικής κλήσης μετά την εγγραφή καινούργιου οχήματος στο Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων. Επίσης, υπενθυμίσεις για την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού καταλληλότητας οχημάτων αποστέλλονται με τηλεφωνικά μηνύματα (SMS), σε όσους ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν εγγραφεί στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/rtd ή σε όσους έχουν κάνει τη σχετική δήλωση κατά την εγγραφή του οχήματος τους.