Πίεση στα κράτη – µέλη για να εφαρµόσουν την αναθεωρηµένη Οδηγία του 2018 για τα οπτικοακουστικά µέσα ενηµέρωσης

Στην Ολοµέλεια αυτή τα µέλη του Ευρωκοινοβουλίου υπερψήφισαν την Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της αναθεωρηµένης Οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων.

Παρότι η Οδηγία αναθεωρήθηκε το 2018, παρατηρείται απροθυµία από αρκετά κράτη – µέλη όσον αφορά τη µεταφορά της στο εθνικό δίκαιο και την αποτελεσµατική εφαρµογή της αλλά και µια αδικαιολόγητη καθυστέρηση από πλευράς της Κοµισιόν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στην εν λόγω Έκθεση, που υπερψηφίστηκε και από την Οµάδα της Αριστεράς, υπογραµµίζεται η ανάγκη λήψης συγκεκριµένων µέτρων για την προστασία των ανήλικων χρηστών των οπτικοακουστικών µέσων από παράνοµο και επιβλαβές περιεχόµενο και σηµειώνεται ότι τα µέτρα αυτά πρέπει να έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα.

Αναφέρεται επίσης στην αναγκαιότητα ανάπτυξης σχετικής εκπαίδευσης γύρω από τα µέσα επικοινωνίας, για την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, ικανής να αναλύει τη διαφορά µεταξύ γνώµης και γεγονότων.

Η έκθεση τονίζει ακόµη την ανάγκη προώθησης της ανεξαρτησίας, της λογοδοσίας και της διαφανούς λειτουργίας των μέσων ενηµέρωσης, αλλά και της καθιέρωσης ανεξάρτητων και αµερόληπτων εθνικών και περιφερειακών ρυθµιστικών αρχών.

Ανάµεσα στα µέτρα που προωθεί η Έκθεση είναι µέτρα που έχουν ως στόχο την καταπολέµηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων.

Καλεί για περισσότερη βελτίωση της προσβασιµότητας σε οπτικοακουστικά µέσα για άτοµα µε αναπηρίες. Η Έκθεση υποστηρίζει ακόµη τη γλωσσική πολυµορφία στα οπτικοακουστικά µέσα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις µειονοτικές γλώσσες. Ενθαρρύνει την πολυµορφία, την ισότητα των φύλων, αλλά και τον οικολογικό προσανατολισµό.

Γίνεται ακόµη αναφορά για την αντιπροσώπευση µεγαλύτερης ποικιλίας πολιτικών απόψεων.

Υπογραµµίζει την ανάγκη για περισσότερη ελεύθερη προσβασιµότητα των χρηστών των οπτικοακουστικών υπηρεσιών σε µείζονος σηµασίας εκδηλώσεις.

Τονίζει δε πως θα πρέπει να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Οµάδας Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (ERGA), προωθώντας παράλληλα τη δηµιουργία µίας γραµµατείας, ανεξάρτητης από την Κοµισιόν.

H Έκθεση εγκρίθηκε µε 543 ψήφους υπέρ, 40 κατά και 40 αποχές.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy