Πολλά τα προβλήματα από το λαθρεμπόριο διαμέσου της γραμμής αντιπαράταξης

Του Μιχάλη Μιχαήλ


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΟ Κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή τέ­θηκε σε εφαρμογή με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. το 2004 και προνοεί τη διέλευση συ­γκεκριμένων εμπορευμάτων και αγαθών από τη διαχωριστική γραμμή.

Ο Κανονισμός ορίζει ότι η διέλευση των προϊόντων και αγαθών γί­νεται μόνο από τα αναγνωρισμένα σημεία διέ­λευσης και όχι από οποιοδήποτε άλλο σημείο της γραμμής.

Σύμφωνα επίσης με τον Κανο­νισμό, στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία επιτρέπεται να εισέρχονται εμπο­ρεύματα «υπό την προϋπόθεση ότι παράγο­νται εξ ολοκλήρου στις ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυβέρνη­σης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή ότι έχουν υποστεί την τελευταία, ουσιαστική, οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση ή επεξεργασία σε επιχείρηση εξοπλισμένη για το σκοπό αυτό σε περιοχές ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσμα­τικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, «τα εμπο­ρεύματα αυτά δεν υπόκεινται σε δασμούς ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος ούτε απαιτείται τελωνειακή διασαφήνιση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι επιλέξιμα για επι­στροφές κατά την εξαγωγή ή για μέτρα πα­ρέμβασης». Προνοείται επίσης ο έλεγχος των εμπορευμάτων, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, και αυτά συνοδεύονται από έγ­γραφο που εκδίδεται από το τουρκοκυπριακό εμπορικό επιμελητήριο.

Αναφέρεται επίσης ότι τα εμπορεύματα που περνούν στο έδαφος που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θεωρούνται ως εμπορεύματα εισαγωγής.

ΟΕΒ: Ανάγκη πιο αυστηρών ελέγχων

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων εκφράζει έντονη ανησυχία για τις στρεβλώσεις που παρατηρούνται στην αγορά λόγω του Κα­νονισμού για το εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής, ζητώντας παράλληλα αυστηρότε­ρους ελέγχους για προϊόντα που διακινούνται από τα κατεχόμενα. Η ανησυχία από τις επι­πτώσεις αφορά κυρίως τη βιομηχανία τού­βλων, στρωμάτων, πλαστικών και μωσαϊκών, λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού από τουρ­κοκυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποι­ούνται στα κατεχόμενα και διαθέτουν τα εμπο­ρεύματα τους στις ελεύθερες περιοχές.

Η ΟΕΒ κατέθεσε τις θέσεις της και ενώπι­ον της Επιτροπής Εμπορίου, με τον γενικό διευθυντή Μιχάλη Αντωνίου να δηλώνει στη «Χαραυγή» ότι η Οργάνωση κατανοεί και σέ­βεται τον Κανονισμό, όπως κατανοεί πλήρως και την πολιτική διάσταση του θέματος. Ταυ­τόχρονα, όμως, θεωρεί ότι το κράτος πρέπει να διασφαλίσει συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού και να μεριμνήσει κατά τρόπο ομοιόμορφο για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών και την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Κυπριακής Δημοκρατίας που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης της Ε.Ε. για το 2020, πρόσθεσε ο κ. Αντωνίου, η συνολι­κή αξία των εμπορευμάτων που διήλθαν από την Πράσινη Γραμμή στις ελεύθερες περιοχές ήταν €4,6 εκ. έναντι €5,4 εκ. κατά την προη­γούμενη περίοδο, σημειώνοντας μείωση κατά 14%. Οι εμπορικές συναλλαγές από τις ελεγ­χόμενες από την Κ.Δ. περιοχές προς το κατε­χόμενο τμήμα της Κύπρου κατά το 2020 ήταν €748.000 σε σύγκριση με €694.000 το 2019, σημειώνοντας μείωση 7%.

Οι εμπορικές συναλλαγές από τις ελεγ­χόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές προς τα κατεχόμενα αντιπροσωπεύουν μόνο το 14,8% (13,7% το 2019) των συνολικών εμπορικών συναλλαγών από και προς τα κατεχόμενα. Η μείωση στην αξία των συναλλαγών αποδίδε­ται κυρίως στο κλείσιμο σημείων διέλευσης, στα πλαίσια των μέτρων για περιορισμό της πανδημίας.

ΚΕΒΕ: Πολλές εισηγήσεις προκαλούν, άθελα, ζημιά

Για το ΚΕΒΕ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, δήλωσε στη «Χαραυγή» ο αναπληρωτής Γενι­κός Γραμματέας του Επιμελητηρίου, Λεωνί­δας Πασχαλίδης: το θέμα είναι εξόχως πολι­τικό και μετά οτιδήποτε άλλο. Υπενθύμισε ότι για να ψηφιστεί αυτός ο Κανονισμός το 2004 απαιτείτο απόλυτη ομοφωνία στην Ευρωπαϊ­κή Επιτροπή και αυτή η ομοφωνία αφορού­σε και την Κύπρο. Υπέδειξε πως η Κυπριακή Δημοκρατία έδωσε τη συγκατάθεσή της, διότι αν δεν την έδινε υπήρχε ο κίνδυνος για απευ­θείας εμπόριο.

Ο κ. Πασχαλίδης τόνισε ότι το ΚΕΒΕ από την αρχή της εφαρμογής του Κανονισμού ήταν ο μόνος εμπλεκόμενος Οργανισμός, γι’ αυτό γνωρίζει και τα προβλήματα που προέ­κυψαν. Στο πλαίσιο αυτό είχε επαφές και με το Τ/κυπριακό Επιμελητήριο, το οποίο επέλεξε η κυπριακή Κυβέρνηση ως τον Οργανισμό που θα έδινε τα συνοδευτικά έγγραφα για τα προϊ­όντα που θα έρχονταν στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα. Όλοι όσοι, σήμερα, στέλ­νουν επιστολές και υπομνήματα, πρόσθεσε, δεν είναι γνώστες της κατάστασης, με αποτέ­λεσμα να λένε ό,τι θέλουν και «άθελά» τους να κάνουν και ζημιά με όσα εισηγούνται.

Ο κ. Πασχαλίδης τόνισε ότι πρέπει να γί­νεται ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ του εμπορίου που προνοεί ο Κανονισμός και του λαθρεμπορίου, σημειώνοντας ότι το παράνομο εμπόριο (λαθρεμπόριο) γίνεται συνήθως νύ­χτα στη γραμμή αντιπαράταξης και είναι πολύ μεγάλο. Μεταξύ άλλων, πρόσθεσε, από το λα­θρεμπόριο περνάνε στις ελεύθερες περιοχές και απαγορευμένα φυτοφάρμακα.

Υπεύθυνοι για να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα, υπέδειξε, είναι οι Αρχές ασφαλείας, που πιθανότατα γνωρίζουν πως λαθρεμπόριο δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπους μόνο της μιας πλευράς. Στη βάση αυτού, διερωτήθηκε γιατί αυτοί που λένε ότι γνωρίζουν δεν καταγγέλ­λουν στις αρμόδιες υπηρεσίες αυτά τα φαι­νόμενα που αφορούν τουλάχιστον τους Ε/κυ­πρίους. Διευκρίνισε επίσης πως κατά καιρούς έφτασαν στο ΚΕΒΕ καταγγελίες που αφορού­σαν παρατυπίες για το νόμιμο εμπόριο, έγιναν έρευνες και όπου διαπιστωνόταν ότι ήταν ορ­θές, έγινε αντιμετώπισή τους από τις Αρχές. Επίσης, πρόσθεσε, έγιναν και καταγγελίες οι οποίες δεν ευσταθούσαν.

Το ΚΕΒΕ διαφωνεί και με την εισήγηση για επιβολή ΦΠΑ στα εμπορεύματα που διέρχο­νται από τα σημεία διέλευσης, ξεκαθαρίζοντας ότι ΦΠΑ επιβάλλεται όταν γίνεται εισαγωγή από τρίτες χώρες. Κάλεσε δε όσους επιμένουν να γίνει κάτι τέτοιο να εισηγηθούν και τρό­πους εφαρμογής της εισήγησής τους.

Όσον αφορά τα εμπορεύματα που έρχονται από τα κατεχόμενα, ο αναπληρωτής Γ.Γ. του ΚΕΒΕ είπε ότι αντιπροσωπεύουν το 0,1% των ετήσιων εισαγωγών της Κύπρου. Κι αυτό διότι οι Ε/κύπριοι επιχειρηματίες προτιμούν να κά­νουν ελεύθερο εμπόριο με χώρες της Ε.Ε. κι άλλες χώρες, για τις οποίες δεν χρειάζεται να εκδίδουν σωρεία εγγράφων όπως συμβαίνει με τις συναλλαγές από τα κατεχόμενα. Όσον αφορά τα καύσιμα, εκεί που διαφαίνεται ότι όντως γίνεται χρήση από τα κατεχόμενα, τότε πρέπει να ελέγχονται.

Κατέληξε, λέγοντας ότι όσοι επιθυμούν να σταματήσει αυτή η ανωμαλία, πρέπει να εργα­στούν για τη λύση του Κυπριακού.

ΠΟΒΕΚ: Πλήττονται πολλοί εμπορικοί κλάδοι

Το λαθρεμπόριο και οι ελλιπείς έλεγχοι στη γραμμή αντιπαράταξης προκαλούν μεγάλο πρόβλημα σε μια σειρά από εμπορικούς κλά­δους, επεσήμανε στη Χαραυγή ο Γ.Γ. της ΠΟ­ΒΕΚ, Στέφανος Κουρσάρης. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει κλάδος που να μην επηρεάζεται, είτε αυτός αφορά κομμωτήρια, αλλαγές ελα­στικών αυτοκινήτων, αγορά εξαρτημάτων, αλουμινίων, οδοντιατρικές υπηρεσίες, όσο και την αγορά καυσίμων.

Η ΠΟΒΕΚ θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικοί έλεγχοι και να γίνεται πι­στή εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής. Ξεκαθάρισε ότι η ΠΟΒΕΚ δεν θέτει θέμα αλλαγής του καταλόγου, ο οποίος προνο­εί αγορά προϊόντων που κατασκευάζονται στα κατεχόμενα και δεν ξεπερνούν αγορές €260 για τα φυσικά πρόσωπα, ενώ για τις εμπορικές πράξεις υπογράμμισε ότι πρέπει να καλύπτο­νται από τον Κανονισμό και από τους Κανο­νισμούς που συμφωνήθηκαν με το Τ/κυπρια­κό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Ο Γ.Γ. της ΠΟΒΕΚ υπογράμμισε ότι η Ορ­γάνωση δεν υπεισέρχεται στην πολιτική πτυ­χή του θέματος, ούτε θεωρεί πως μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με το κλεί­σιμο των οδοφραγμάτων.

Κατέληξε λέγοντας ότι διαχρονικά, από την εποχή που εφαρμόστηκε ο Κανονισμός, υπήρχαν προβλήματα, αλλά χρόνο με το χρό­νο τα προβλήματα αυτά εντείνονται, γι’ αυτό και θα πρέπει το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί δραστικά. Σε ό,τι αφορά την επιβολή ΦΠΑ στα προϊόντα που έρχονται από τα κατεχόμενα, ο Στ. Κουρσάρης διερωτήθηκε πώς μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.