Πράσινη χρηµατοδότηση και βιώσιµη ανάπτυξη

Της Νικόλ Κ. Φινοπούλου*

Η Βιωσιµότητα και η Αειφόρος Ανάπτυξη, µαζί, είναι ολοένα και πιο σηµαντικός παράγοντας για τους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, τους επενδυτές και τα ενδιαφερόµενα µέρη στο σύνολό τους. […] Ως αποτέλεσµα, τα έργα που µπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στους παράγοντες Περιβάλλον, Κοινωνία και ∆ιακυβέρνηση (ESG) είναι πιο πιθανό να προσελκύσουν επενδύσεις και ευνοϊκή χρηµατοδότηση.

Αυτό περιλαµβάνει έργα που προωθούν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τη βελτιωµένη ενεργειακή απόδοση, τις βιώσιµες µεταφορές και άλλες φιλικές προς το περιβάλλον πρωτοβουλίες. Τέτοια έργα συµβάλλουν στο µετριασµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας και να τονώσουν την οικονοµική ανάπτυξη.

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι υπάρχει µια διαδικασία πιστοποίησης εάν ένα έργο θεωρείται «πράσινο» µακροπρόθεσµα, έτσι ώστε να µη θεωρηθεί ότι επιδιώκει το λεγόµενο «πράσινο ξέπλυµα» (greenwashing). Ενδεικτικά, ένα έργο θα πρέπει να λαµβάνει υπόψιν τουλάχιστον τα διεθνώς αναγνωρισµένα «πράσινα» πρότυπα χρηµατοδότησης που έχουν καθοριστεί από τα Ηνωµένα Έθνη, την Παγκόσµια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονός ότι πρόκειται για εθελοντικά πλαίσια. […]

Η πράσινη χρηµατοδότηση είναι ένα εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (SDGs) µε την υποστήριξη έργων βιώσιµης ανάπτυξης που αντιµετωπίζουν πολλαπλούς SDGs στόχους ταυτόχρονα, όπως:

– SDG 7 (Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια): Η επένδυση σε ΑΠΕ και µέτρα ενεργειακής απόδοσης µπορεί να συµβάλει στην αύξηση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτή και καθαρή ενέργεια.

– SDG 9 (Βιοµηχανία, Καινοτοµία και Υποδοµές): Η επένδυση σε βιώσιµες υποδοµές µεταφορών µπορεί να συµβάλει στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας.

– SDG 11 (Βιώσιµες πόλεις και κοινότητες): Η επένδυση σε βιώσιµες υποδοµές µπορεί να βοηθήσει στη δηµιουργία πιο βιώσιµων και ανθεκτικών πόλεων, βελτιώνοντας τη ζωή των κατοίκων τους.

– SDG 13 (Κλιµατική δράση): Η επένδυση σε πράσινες υποδοµές είναι ζωτικής σηµασίας για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και το µετριασµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής.

Η σύνδεση του πιστωτικού περιθωρίου µε την απόδοση αναγνωρισµένων αξιολογήσεων ESG µπορεί να είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για να δοθούν κίνητρα σε εταιρείες και οργανισµούς να υιοθετήσουν πρακτικές βιώσιµης αειφόρου επιχειρηµατικής ανάπτυξης. Με τη σύνδεση αυτή, οι εταιρείες και οι οργανισµοί που έχουν ισχυρές επιδόσεις ESG αποκτούν πλεονέκτηµα, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις για χαµηλότερα επιτόκια δανείων και άλλες µορφές χρηµατοδότησης χρέους, καθιστώντας πιο προσιτές γι’ αυτούς τις επενδύσεις σε βιώσιµα έργα και πρωτοβουλίες. […]

Αυτός ο τύπος «πράσινης τιµολόγησης» µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη βιώσιµων οικονοµικών πρακτικών και να ενθαρρύνει περισσότερες εταιρείες και οργανισµούς να υιοθετήσουν βιώσιµες πρακτικές. Ωστόσο, στην εξίσωση, θα πρέπει να συµµετέχουν και ειδικοί του κλάδου. ∆εν πρέπει ποτέ να ξεχνάµε ότι η διαδικασία σύνδεσης του πιστωτικού περιθωρίου µε την απόδοση ορισµένων αξιολογήσεων ESG είναι πολύπλοκη και απαιτεί λεπτοµερή αξιολόγηση της απόδοσης της εταιρείας ή του έργου που περιλαµβάνει ανάµεσα σ’ άλλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις εργασιακές πρακτικές και την εταιρική διακυβέρνηση.

Η βιώσιµη χρηµατοδότηση δεν τελειώνει µε τη διάθεση των σχετικών κεφαλαίων και πόρων. Αντίθετα, οι χρηµατοδότες πρέπει να αξιολογούν συνεχώς τα εµπλεκόµενα έργα, η δε σωστή διαχείριση των κινδύνων βιωσιµότητας απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση από κάθε εµπλεκόµενο φορέα.

*∆ικηγόρος, Banking, Corporate Commercial & Financial Services, LL.B (Hons), LL.M(UCL), LPC, CISL, University of Cambridge

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy