Πράσινο φως για µονάδα παραγωγής λιπάσµατος από το αποχετευτικό Παραλιµνίου – Αγίας Νάπας

  • Το έργο όχι µόνο δεν είναι περιβαλλοντικά επιβλαβές, αλλά η λειτουργία του συνεισφέρει στην ορθολογική διαχείριση αποβλήτων
  • Επεξεργασία 9 χιλιάδων τόνων λάσπης ετησίως για λίπασµα αλλά και πολλές άλλες χρήσεις

 

Του  Τάσου Περδίου

Ενδεικτικές της σηµασίας που έχει το συγκεκριµένο εργοστάσιο είναι οι ποσότητες της λάσπης που παράγονται σήµερα και η οποία, χωρίς υποδοµές επεξεργασίας, καταλήγει στα χωράφια, στις περιοχές Αθηένου και Κόσιης κυρίως.

Οι ποσότητες της αφυδατωµένης λάσπης από τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων Παραλιµνίου – Αγίας Νάπας ανήλθαν σε 6.000 τόνους το 2019, ενώ µε την υπό κατασκευή επέκταση του εργοστασίου, όπου προβλέπεται αύξηση της δυναµικότητας κατά 50%, οι ποσότητες της αφυδατωµένης λάσπης αναµένεται να φτάσουν τους 9.000 τόνους εντός της επόµενης πενταετίας. Με βάση αυτή την εκτίµηση, καθορίστηκε και η δυναµικότητα του εργοστασίου κοµποστοποίησης – λιπασµατοποίησης στους 10 χιλιάδες τόνους ετησίως, ώστε να µπορεί να διαχειριστεί όλες τις ποσότητες.

Επιπλέον, προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η διεργασία κοµποστοποίησης, προβλέπεται η ανάµιξη της λάσπης µε πράσινα απόβλητα/κλαδέµατα. Η ποσότητα των τεµαχισµένων πράσινων/κλαδιών, τα οποία θα χρησιµοποιούνται ως διογκωτικά υλικά, εκτιµάται σε 13.200 m3/έτος.

Θα επεξεργάζεται και οργανικά υπολείµµατα ξενοδοχείων

Η µέση εβδοµαδιαία δυναµικότητα του εργοστασίου θα ανέρχεται στους 200 τόνους αφυδατωµένης λάσπης, που θα µπορεί να αυξάνεται έως 300 τόνους κατά τους καλοκαιρινούς µήνες αιχµής. Το εργοστάσιο θα λειτουργεί σε 6ήµερη βάση, που θα µπορεί να γίνει και 7ήµερη κατά τους µήνες αιχµής.

Επιπλέον, το εργοστάσιο κοµποστοποίησης-λιπασµατοποίησης κατά τη θερινή περίοδο θα µπορεί να επεξεργάζεται και 20-25 τόνους την ηµέρα οργανικών υπολειµµάτων από τα ξενοδοχεία-εστιατόρια της περιοχής. Για τη βελτιστοποίηση της διεργασίας κοµποστοποίησης των οργανικών υπολειµµάτων προβλέπεται επίσης η ανάµιξή τους µε ποσότητα 20-25 τόνων/ηµέρα πράσινων αποβλήτων/κλαδεµάτων ως διογκωτικό υλικό.

Η διεργασία κοµποστοποίησης-λιπασµατοποίησης της αφυδατωµένης λάσπης θα λαµβάνει χώρα στο Κτίριο Α, ενώ η διεργασία κοµποστοποίησης-λιπασµατοποίησης των οργανικών υπολειµµάτων θα λαµβάνει χώρα στο Κτίριο Β.

Στο στάδιο της κοµποστοποίησης θα εισέρχονται 10.000 τόνοι/έτος βιολογική λάσπη µαζί µε 6.600 τόνους/έτος διογκωτικό υλικό (κλαδέµατα και κλαδιά) και περίπου 1.400 τόνους/έτος διαχωριζόµενα ευµεγέθη στερεά από τον εσχαρισµό. Στο στάδιο αυτό θα εισέρχονται επίσης περίπου 1.520 τόνοι/έτος ανακυκλωµένα στραγγίσµατα από τις δύο φάσεις /στάδια. Από αυτά υπολογίζεται ότι θα παράγεται κοµποστοποιηµένο υλικό 8.026 τόνων ανά έτος, το οποίο µετά την εξάτµιση νερού και την αποσύνθεση στερεών υλικών θα µειώνεται περίπου στους 6.930 τόνους ανά έτος.

Περιγραφή και χωροθέτηση του έργου

Όπως προαναφέραµε, το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Κοµποστοποίησης – Λιπασµατοποίησης της αφυδατωµένης λάσπης της Μονάδας Επεξεργασίας Λυµάτων Παραλιµνίου – Αγ. Νάπας και προ-διαλεγµένων οργανικών υπολειµµάτων ξενοδοχείων – εστιατορίων στην επαρχία Αµµοχώστου.

Το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί νότια της Μονάδας Επεξεργασίας Λυµάτων Παραλιµνίου – Αγίας Νάπας, εντός των τεµαχίων αρ. 39 (9,38%) και 405 (0,77%) των Φ/Σχ. 0/2-295-373 (Τµήµα 20) και 0/2-294-373 (Τµήµα 7), αντίστοιχα, εντός των διοικητικών ορίων των ∆ήµων Παραλιµνίου και Αγίας Νάπας.

Ο χώρος κατασκευής της προτεινόµενης µονάδας βρίσκεται εντός της περιοχής που εκµισθώθηκε για τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων Παραλιµνίου – Αγίας Νάπας και συγκεκριµένα οι εγκαταστάσεις χωροθετούνται στο νοτιοανατολικό σύνορο των εν λόγω τεµαχίων. Η περιοχή µελέτης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6 χλµ νοτιοανατολικά της οικιστικής ζώνης του ∆ήµου Παραλιµνίου, 2 χλµ ανατολικά της οικιστικής ζώνης του ∆ήµου Αγίας Νάπας, 3 χλµ βορειοδυτικά της περιοχής του Ακρωτηρίου Κάβο Γκρέκο και 2 χλµ νοτιοδυτικά της παραλιακής περιοχής/ακτογραµµής Πρωταρά και βόρεια της παραλιακής περιοχής/ακτογραµµής Αγίας Νάπας.

Η περιοχή µελέτης γειτνιάζει µε το ∆άσος Αγίας Νάπας στα νότια, ενώ βρίσκεται σε µικρή απόσταση (250 µ.) από το ∆άσος Αγίου Ιωάννη στα βόρεια. Επίσης, από νότια, δυτικά και βόρεια η Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων Παραλιµνίου – Αγίας Νάπας συνορεύει µε την περιοχή του δικτύου Natura 2000 Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο (CY3000005), που αποτελεί Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης (ΕΖ∆) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Η περιοχή χωροθέτησης του έργου χαρακτηρίζεται από φυσική και ηµιφυσική θαµνώδη βλάστηση και συµπεριλαµβάνει εκτάσεις Μεσογειακών Εποχιακών Λιµνίων (Οικότοπος Προτεραιότητας 3170*) και ∆ενδρώδων θαµνώνων µε Juniperus phoenicea (Οικότοπος Προτεραιότητας 5210(5212)).

Οι επιπτώσεις είναι ελάχιστες αν ληφθούν υπόψη τα οφέλη

Εγκρίνοντας το έργο, το Τµήµα Περιβάλλοντος τόνισε ότι όχι µόνο δεν είναι περιβαλλοντικά επιβλαβές, αλλά η λειτουργία του συνεισφέρει στην ορθολογική διαχείριση αποβλήτων στη βάση της κυκλικής οικονοµίας.

«Το προτεινόµενο έργο δεν θα έχει σηµαντικές µη διαχειρίσιµες επιπτώσεις στο έδαφος, στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, σε εκποµπές αέριων ρύπων και στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων. Οι κυριότερες επιπτώσεις, που αφορούν τις εκποµπές σκόνης και θορύβου κατά το στάδιο κατασκευής, καθώς επίσης την εκποµπή οσµών και την ατυχηµατική διαρροή υγρών αποβλήτων κατά το στάδιο λειτουργίας, είναι διαχειρίσιµες µε την εφαρµογή των όρων», τόνισε η Περιβαλλοντική Αρχή, ανοίγοντας το δρόµο για την υλοποίηση ενός έργου πρωταρχικής σηµασίας στον τοµέα της ανακύκλωσης.

Τριτοβάθµια επεξεργασία λυµάτων

Πράσινο φως για κατασκευή µεγάλης µονάδας κοµποστοποίησης και λιπασµατοποίησης της αφυδατωµένης λάσπης που παράγεται από το σταθµό επεξεργασίας λυµάτων του αποχετευτικού συστήµατος Παραλιµνίου και Αγίας Νάπας άναψε το Τµήµα Περιβάλλοντος.
Το Τµήµα Περιβάλλοντος παραχώρησε στις 12 Απριλίου 2022 περιβαλλοντική έγκριση υπό όρους στο έργο «Κατασκευή και λειτουργία µονάδας κοµποστοποίησης – λιπασµατοποίησης της αφυδατωµένης λάσπης της µονάδας επεξεργασίας λυµάτων Παραλιµνίου – Αγίας Νάπας και προδιαλεγµένων οργανικών υπολειµµάτων των ξενοδοχείων και εστιατορίων στην επαρχία Αµµοχώστου». Η έγκριση δόθηκε στη βάση Έκθεσης Πληροφοριών που υπέβαλε το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως τον περασµένο Σεπτέµβριο και ανοίγει το δρόµο για ένα έργο που στοχεύει στην επεξεργασία, ανακύκλωση και αξιοποίηση της αποξηραµένης λάσπης που προκύπτει από την τριτοβάθµια επεξεργασία των λυµάτων της κύριας τουριστικής περιοχής της Κύπρου.

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.