«Πράσινο φως» για το ξήλωμα των εγκαταστάσεων υγραερίου

Εγκρίσεις σε δύο εταιρείες από το Τμήμα Περιβάλλοντος, οι οποίες θα εξασφαλίσουν άδειες κατεδάφισης από Πολεοδομικές Αρχές

  • Αναμένεται να προκύψουν 60tn επικίνδυνων αποβλήτων από το εργαστήριο συντήρησης φιαλών υγραερίου και μικρές ποσότητες αμιαντούχων υλικών

Του Τάσου Περδίου

Ο Δήμος Λιβαδιών, εντός του οποίου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις υγραερίου, υπέβαλε Έκθεση Πληροφοριών στην Περιβαλλοντική Αρχή τον Φεβρουάριο του 2022 για εξασφάλιση έγκρισης για το έργο «Κατεδάφιση και αποξήλωση της εγκατάστασης αποθήκευσης υγραε­ρίου Petrolina Gas».

Σύμφωνα με την αίτηση, οι εγκατα­στάσεις προς αποσυναρμολόγηση και κατεδάφιση είναι εμβαδού 23.147 τετρα­γωνικών μέτρων. Τα έργα αποξήλωσης περιλαμβάνουν τις κτιριακές εγκαταστά­σεις, επίγειο σταθμόδιανομής, αγωγούς διαμέτρου 4” για την υγρήφάση και 2” για την αέρια φάση, που συνδέουν την εγκατάσταση με το αγκυροβόλιο της εταιρείας, μια μεταλλικήδεξαμενήαπο­θήκευσης υγραερίου τύπου σφαίρας σε τσιμεντένια βάση, μια κυλινδρικήδε­ξαμενήαποθήκευσης υγραερίου, δίκτυο υπέργειων σωληνώσεων πυρόσβεσης και υγραερίου, αντλιοστάσιο συστήματος πυρόσβεσης, αντλιοστάσιο υγραερίου, μεταλλικάυπόστεγα, μονάδα εμφιάλω­σης υγραερίου σε φιάλες, μονάδα συ­ντήρησης φιαλών υγραερίου, αποθη­κευτικούς χώρους, τσιμεντένιες λεκάνες ασφαλείας περιμετρικάτων δεξαμενών, κτιστήπερίφραξη περιμετρικάτων τεμα­χίων, ά́λλες μικρότερες τσιμεντένιες και μεταλλικές κατασκευές, αντλιοστάσιο για μεταφοράπροϊόντων στα βυτιοφόρα και συστήματα πυρασφάλειας.

Κατάτις εργασίες αποξήλωσης εκτιμάται ότι θα προκύψουν 190 tn σι­δήρου απόμεταλλικές δεξαμενές και εγκαταστάσεις, 90 tn μεταλλικοίσω­λήνες και 4 tn άλλων αποβλήτων από τη βάση δεξαμενών αποθήκευσης, το δι­κτύο σωληνώσεων και το αντλιοστάσιο. Επιπλέον, αναμένεται να προκύψουν 60tn επικίνδυνων αποβλήτων απότο εργαστήριο συντήρησης φιαλών υγραε­ρίου και μικρές ποσότητες αμιαντούχων υλικών.

Στην έγκριση υπό όρους, ημερομηνί­ας 26 Μαΐου 2022, το Τμήμα Περιβάλ­λοντος σημείωσε πως δεν αναμένεται να επηρεαστούν οποιαδήποτε είδη και πληθυσμοίτης χερσαίας πανίδας και χλωρίδας απότις εργασίες αποξήλωσης, καθώς είναι ήδη υποβαθμισμένοι. Παρα­τήρησε επίσης ότι υπόκανονικές συν­θήκες και μέσες εντάσεις βροχοπτώσεων δεν αναμένεται η διαφυγήρυπασμένων υδάτων προς τη θάλασσα και η ποιότητα του παραλιακούμετώπου δεν αναμένε­ται να επηρεαστείαπότις εργασίες κα­τεδάφισης.

«Το προτεινόμενο έργο δεν θα έχει σημαντικές μη διαχειρίσιμες επιπτώσεις. Οι κυριότερες επιπτώσεις αφορούν την παραγωγήαποβλήτων ΑΕΚΚ και μετάλλων, τα οποία θα μεταφερθούν σε αδειοδοτημένους διαχειριστές. Η διαχείριση μικρών ποσοτήτων αμια­ντούχων αποβλήτων θα γίνει σύμφω­να με τις υποδείξεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Επιπλέον, θα προκύψει παροδικήοχληρία σε θόρυ­βο, σκόνη και εκπομπές αέριων ρύπων απότα μηχανήματα κατεδάφισης στο παραλιακό μέτωπο και στις γειτονικές κατοικίες», σημείωσε καταλήγοντας η Περιβαλλοντική Αρχή.

Ντίνος Λευκαρίτης: Μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 οι κατεδαφίσεις

Σε ό,τι αφορά τη μετακόμιση των τεσσάρων εταιρειών υγραερίου από τη Λάρνακα στο Βασιλικό, οι διαδικασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο, όπως δή­λωσε στη «Χ» ο εκτελεστικός διευθύνων σύμβουλος της Πετρολίνα, Ντίνος Λευ­καρίτης. «Eίμαστε στο τελικό στάδιο και θα ξεκινήσουμε δοκιμαστική λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι υποδομές για φόρτωση και εκφόρτωση των πλοίων. Αν όλα πάνε καλά, τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουμε στο Βασιλικό», ανέφερε ο κ. Λευκαρίτης, η εταιρεία του οποίου είναι μέλος της κοινοπραξίας των τεσσά­ρων εταιρειών υγραερίου που μετακομί­ζουν στο καινούργιο τερματικό στο Βασι­λικό. Με την ολοκλήρωση της περιόδου αυτής θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες κα­τεδάφισης και αποσυναρμολόγησης των εγκαταστάσεων στο δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας, που θα σημάνουν το τέλος της παρουσίας των εγκαταστάσεων πε­τρελαιοειδών στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας. Ερωτηθείς για τα χρονοδια­γράμματα, ο Ντίνος Λευκαρίτης εκτίμη­σε ότι οι υποδομές υγραερίου θα έχουν αποσυναρμολογηθεί ή κατεδαφιστεί μέ­χρι τον Ιανουάριο του 2023.

Οι εταιρείες υγραερίου θα έπρεπε, με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν με την κυβέρνηση, να πάνε στο Βασιλικό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Διάφορα προβλήματα όμως, όπως η πανδημία και η διαφωνία με την Αρχή Λιμένων για το σημείο εκφόρτω­σης των πλοίων στο Βασιλικό, έβγαλαν τη διαδικασία εκτός συμφωνηθέντων χρονικών ορίων.

Στην κοινοπραξία VLPG Ltd συμμε­τέχουν οι εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, Synergas Ltd και Intergaz Ltd. Στις δρα­στηριότητές της περιλαμβάνονται όλες οι φάσεις διακίνησης υγραερίου, περι­λαμβανομένης της διανομής μέσω βυ­τιοφόρων και της συντήρησης των φια­λών υγραερίου. Η εταιρεία έχει αναλάβει την κατασκευή της υπερσύγχρονης μο­νάδας υγραερίου στο Βασιλικό, που με την επέκτασή της προβλέπεται ότι θα διαχειρίζεται περίπου 32.000 μετρικούς τόνους χύμα υγραερίου και περίπου 24.000 μετρικούς τόνους εμφιαλωμένου υγραερίου σε ετήσια βάση.

Θα ξηλωθούν επτά μεταλλικές δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου

Άλλα 6.271 τετραγωνικά μέτρα γης καταλαμβάνουν οι υποδομές της εται­ρείας Central Gas, που ανήκει επίσης στον Όμιλο Πετρολίνα.

Τα έργα αποξή­λωσης περιλαμβάνουν επτάμεταλλι­κές δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου και την τσιμεντένια βάση τους, δίκτυο υπέργειων σωληνώσεων και αγωγών, αντλιοστάσια νερούκαι υγραερίου, κτι­ριακές εγκαταστάσεις με μεταλλικές και τσιμεντένιες κατασκευές, μεταλλικήπε­ρίφραξη περιμετρικάτου τεμαχίου και αγωγόπυρόσβεσης. Κατάτις εργασίες εκτιμάται ότι θα προκύψουν 169 tn σι­δήρου απόμεταλλικές δεξαμενές και εγκαταστάσεις, 10 tn μεταλλικοίσωλήνες και άλλες ποσότητες αποβλήτων από τη βάση δεξαμενών αποθήκευσης, το δι­κτύο σωληνώσεων και το αντλιοστάσιο. Επιπλέον, αναμένεται να προκύψουν μικρές ποσότητες αμιαντούχων υλικών, κυρίως απότις κτιριακές εγκαταστάσεις. Με γνωμάτευσή του ημερομηνίας 9 Μαΐου 2022, το Τμήμα Περιβάλλοντος παραχώρησε έγκριση υπό όρους με τις ίδιες διαπιστώσεις με τη διαδικασία που αφορά στην Petrolina Gas. Η Περιβαλ­λοντική Αρχή γνωμάτευσε ότι το προτει­νόμενο έργο δεν θα έχει σημαντικές μη διαχειρίσιμες επιπτώσεις. Οι κυριότερες επιπτώσεις αφορούν την παραγωγήαπο­βλήτων ΑΕΚΚ και μετάλλων, τα οποία θα μεταφερθούν σε αδειοδοτημένους διαχειριστές.

Η διαχείριση μικρών ποσο­τήτων αμιαντούχων αποβλήτων θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Επιπλέον, θα προκύψει παροδικήοχληρία σε θόρυβο, σκόνη και εκπομπές αέριων ρύπων απότα μηχανήματα κατεδάφισης στο παραλι­ακό μέτωπο και στις γειτονικές κατοικίες, όπως κατέληξε το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.