Πράσινος ∆ήµος και στα… Πράσινα Σηµεία! 

Του

Ανδρέα Παπαχαραλάµπους*

Ο ∆ήµος Στροβόλου εγκαινίασε το πρώτο Πράσινο Σηµείο που θα λειτουργήσει εντός των ορίων του για την εξυπηρέτηση των συνδηµοτών µας, µία πρωτοβουλία η οποία µε κάνει ιδιαίτερα περήφανο και χαρούµενο ως δήµαρχο, καθώς έρχεται να λύσει ένα µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε µε την ανεξέλεγκτη και παράνοµη ρίψη οικιακών αποβλήτων στη φύση. 

Τα Πράσινα Σηµεία είναι οργανωµένοι χώροι, στους οποίους οι πολίτες µπορούν να αφήνουν ειδικά απόβλητα οικιακής προέλευσης από τηλεοράσεις και άλλο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό, µέχρι στρώµατα, έπιπλα, κλαδέµατα ή άλλα ογκώδη αντικείµενα εντελώς δωρεάν. Τα Πράσινα Σηµεία είναι προορισµός µόνο για τα απόβλητα οικιακής χρήσης των πολιτών και σε καµία περίπτωση για απόβλητα από εµπορικές δραστηριότητες, γεωργικές δραστηριότητες, εργολήπτες, βιοµηχανίες ή άλλους επαγγελµατικούς φορείς.


Έτσι, µειώνεται η παράνοµη και ανεξέλεγκτη ρίψη τέτοιων αποβλήτων στη φύση, ένα πρόβληµα που γίνεται ολοένα και µεγαλύτερο τα τελευταία χρόνια, όχι µόνο για τους ∆ήµους, αλλά και για όλους τους Κύπριους πολίτες και για το περιβάλλον. Η λειτουργία των Πράσινων Σηµείων έχει ως αποτέλεσµα να µειώνεται η ανεξέλεγκτη και παράνοµη διάθεση αποβλήτων, να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον και η δηµόσια υγεία, να εφαρµόζεται ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων και να εξοικονοµούνται φυσικοί πόροι για τις µελλοντικές γενιές. 

Ο ∆ήµος Στροβόλου βραβεύτηκε από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας ως «Πράσινη Πόλη της Κύπρου» ως αναγνώριση των συνεχών προσπαθειών µας για να καταστεί ο Στρόβολος µια πράσινη πόλη, πρότυπο για κάθε άλλο οργανισµό ή άτοµο. Με την υιοθέτηση σειράς πρωτοβουλιών και δράσεων δηµιουργούµε περιβαλλοντική κουλτούρα σε επίπεδο πόλης και γι’ αυτό αγκαλιάσαµε και στηρίζουµε πρωτοβουλίες όπως τα Πράσινα Σηµεία. 

Στον ∆ήµο µας, το Πράσινο Σηµείο βρίσκεται στον Ανατολικό Στρόβολο, κοντά στον κυκλικό κόµβο του Γενικού Νοσοκοµείου και θα εξυπηρετεί όλους τους δηµότες του Στροβόλου και όχι µόνο. To ωράριο λειτουργίας του Πράσινου Σηµείου του Στροβόλου είναι από ∆ευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί µέχρι τις 8 το βράδυ και την Κυριακή από τις 9 το πρωί µέχρι τις 2 το µεσηµέρι. 

Για όλους µας στον ∆ήµο Στροβόλου και για µένα προσωπικά, η περιβαλλοντική πολιτική θα είναι πάντοτε στο προσκήνιο και οι προσπάθειές µας για να αναβαθµίσουµε τον ∆ήµο µας και να προστατέψουµε το περιβάλλον µας δεν θα σταµατήσουν ποτέ. 

*∆ήµαρχος Στροβόλου