Πρέσβης Κούβας: «Ζητάμε μόνο να μας επιτραπεί να ζήσει ο κουβανικός λαός…»

Τις δραματικές επιπτώσεις του αμερικανικού αποκλεισμού στον κουβανικό λαό περιγράφει ο Κουβανός πρέσβης

«Δεν ζητάμε τίποτα, ζητάμε μόνο να μας επιτραπεί να ζήσει ο κουβανικός λαός. Του αξίζει να ζει καλύτερα χωρίς αποκλεισμό».

Αυτή ήταν η δραματική κατάληξη της δή­λωσης του πρέσβη της Κούβας στην Κύπρο, Άνχελ Γκουστάβο Σουάρε, όταν ρωτήθηκε, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Κυπρο-κουβα­νικού Συνδέσμου Φιλίας, με αφορμή την εκ­δήλωση για τα έξι χρόνια από το θάνατο του Φιντέλ Κάστρο, για τις επιπτώσεις του πολύ­χρονου αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο νησί της Καραϊβικής, την Κούβα.

Ο ίδιος σημειώνει ότι περισσότερο από το 80% του σημερινού πληθυσμού της Κούβας γεννήθηκε κάτω από την πολιορκία και τις επιπτώσεις του αποκλεισμού.

Στις 3 Νοεμβρίου, για 30κοστή φορά, η δι­εθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, είπε όχι στην απάνθρωπη, γενοκτο­νική και εγκληματική πολιτική του αποκλει­σμού των ΗΠΑ κατά της Κούβας. 185 χώρες ψήφισαν υπέρ της Κούβας απαιτώντας τον τερματισμό αυτής της μονομερούς πολιτι­κής της αμερικανικής κυβέρνησης εναντίον του λαού της Κούβας, μόνο και μόνο λόγω της επιλογής ενός διαφορετικού πολιτι­κού συστήματος. Όπως ανέφερε ο κ. Άνχελ Γκουστάβο Σουάρε, «ο αποκλεισμός είναι μια προμελετημένη πράξη οικονομικού πολέμου με σκοπό την αποτροπή του οικονομικού ει­σοδήματος στη χώρα, την καταστροφή της ικανότητας της κυβέρνησης να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού, να καταρρεύσει την οικονομία και να δημιουργήσει μια κατάστα­ση ακυβερνησίας, όπως προτάθηκε το 1960 από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Mallory, για να προκαλέσει απογοήτευση και αποθάρ­ρυνση… να μειώσει τους μισθούς… να προ­καλέσει πείνα, απόγνωση και ανατροπή της κυβέρνησης».

Το 2019 ο αποκλεισμός κλιμακώθηκε σε μια ακραία διάσταση, πιο σκληρή και απάν­θρωπη, για να προκληθεί σκόπιμα η μεγα­λύτερη δυνατή ζημιά στις κουβανικές οικο­γένειες.

Τους πρώτους 14 μήνες της διακυβέρνη­σης του Προέδρου Τζο Μπάιντεν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον αποκλεισμό έφτα­σαν τα 6.364 εκατομμύρια δολάρια, περισσό­τερα από 15 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Μεταξύ Αυγούστου 2021 και Φεβρουαρίου 2022 σημείωσαν ρεκόρ, μόνο για επτά μήνες, 3.806 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε περισσότερα από 60 χρόνια από την επιβολή του αποκλεισμού, οι συσσωρευμέ­νες ζημιές φτάνουν τα 154 δισεκατομμύρια 217 εκατομμύρια δολάρια σε τρέχουσες τιμές. Επομένως θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα ήταν η Κούβα σήμερα αν δεν υπήρχε ο αποκλεισμός. Τι φοβούνται οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ; Δεν είναι ο αποκλεισμός η μεγαλύ­τερη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμά­των που έχει υπάρξει ποτέ;

Η απάνθρωπη μεταχείριση της Κούβας εν μέσω πανδημίας

Ο Κουβανός πρέσβης περιγράφει μια ει­κόνα απάνθρωπης μεταχείρισης από μέρους των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. Ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ χορήγησε προσωρινές ανθρωπιστικές εξαιρέ­σεις σε χώρες που έπεσαν θύματα των μονο­μερών καταναγκαστικών της μέτρων και άλ­λων κυρώσεων, η Κούβα δεν ήταν σε αυτή τη λίστα. Η πανδημία χρησιμοποιήθηκε ως ερ­γαλείο πολιτικής πίεσης. «Γιατί οι Κουβανοί αποκλείστηκαν από αυτήν την προσωρινή ανθρωπιστική βοήθεια;» διερωτάται και δίνει συγκεκριμένα δείγματα αυτής της απάνθρω­πης μεταχείρισης:

– Οι δυσκολίες και οι καθυστερήσεις στην άφιξη ιατρικών προμηθειών και εξοπλισμού, που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ιδιαίτερα για την εκβιομηχά­νιση των κουβανικών εμβολίων.

– Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπόδισαν την Κούβα ακόμη και να αποκτήσει ιατρικό οξυ­γόνο σε τρίτες χώρες. Όταν ο αποκλεισμός εμπόδισε την προμήθεια πνευμονικών ανα­πνευστήρων, η Κούβα ανέπτυξε την εθνική της παραγωγή με τα δικά της πρότυπα.

Η Κούβα είναι μια χώρα αλληλεγγύης και ακόμη και στη χειρότερη στιγμή της πανδη­μίας και παρά τους περιορισμένους πόρους της, συνεργάστηκε στέλνοντας 58 ιατρικές ταξιαρχίες σε 42 χώρες και εδάφη, οι οποί­ες προστέθηκαν στους περισσότερους από 28.000 επαγγελματίες υγείας που εκείνη την ώρα παρείχαν υπηρεσίες σε 59 έθνη.

Τεράστιοι κίνδυνοι για την υγεία των παιδιών

Ο αποκλεισμός είχε επίσης άμεσες επι­πτώσεις στην εθνική παραγωγή αντιβιοτικών, αναλγητικών, υποτασικών φαρμάκων, θεραπει­ών για τον καρκίνο και τις καρδιακές παθήσεις και άλλων βασικών φαρμάκωνα που ήταν προ­ηγουμένως διαθέσιμα σε τόσο μεγάλη κλίμακα στα νοσοκομεία και τα φαρμακεία. Με αποτέλε­σμα, όπως λέει ο Κουβανός πρέσβης, «τα παιδιά των Κουβανών με παθήσεις αμφιβληστροει­δούς και γλαυκώματος να μην μπορούν να βα­σίζονται στο σύστημα λέιζερ της αμερικανικής εταιρείας IRIDEX CORPORATION για τις θερα­πείες τους. Οι περιπτώσεις που εξελίσσονται σε πιο σοβαρές μορφές διατρέχουν τον κίνδυνο να τυφλωθούν.

Τα παιδιά μας δεν μπορούν επίσης να χρη­σιμοποιήσουν βιολογικές καρδιακές βαλβίδες κατασκευής των ΗΠΑ. Κατά τη γέννηση, τα μωρά με χαμηλό βάρος γέννησης πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις ανοιχτού θώρακα, επειδή δεν υπάρχουν δι­αθέσιμοι καθετήρες χαμηλού διαμετρήματος που διατίθενται στην αγορά από εταιρείες των ΗΠΑ, όπως η BOSTON SCIENTIFIC.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κανέναν τρόπο να δικαιολογήσει, σε καμία περίπτω­ση, μια πολιτική που στερεί από τα παιδιά της Κούβας με καρκίνο να λαμβάνουν την κατάλ­ληλη χημειοθεραπεία. Το κατόρθωμα της σω­τηρίας και της διατήρησης της ζωής εν μέσω τέτοιων δύσκολων συνθηκών μπορεί να εξη­γηθεί μόνο από την κυβερνητική και συλλο­γική προσπάθεια του λαού μας εδώ και δε­καετίες να οικοδομήσει ένα ισχυρό σύστημα επιστήμης και υγείας, με βαθύ ανθρωπιστικό χαρακτήρα και υψηλή ποιότητα, προσβάσιμο σε όλους τους Κουβανούς, χωρίς κόστος».

Τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει λάβει μέτρα για να προσαρμόσει ορισμένους από τους παράλογους περιορι­σμούς στις πτήσεις των ΗΠΑ προς την Κούβα, την αποστολή εμβασμάτων και τις προξενικές διαδικασίες. Πρόκειται για θετικές ενέργειες, αλλά πολύ περιορισμένης έκτασης και εφαρ­μογής. Δεν τροποποιούν με κανέναν τρόπο την πολιτική ή τα οικονομικά, εμπορικά ή χρηματοοικονομικά μέτρα.

Ο εξαιρετικά αυστηρός αποκλεισμός εξα­κολουθεί να είναι το κεντρικό στοιχείο που καθορίζει την πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Κούβας.

«Η κουβανική κυβέρνηση είναι πρόθυμη να προχωρήσει προς μια καλύτερη κατανό­ηση με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών και να αναπτύξει πολιτισμένες και συνεργατικές σχέσεις, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και χωρίς να υπονομεύεται η κυριαρχία μας», δηλώνει ο κ. Άνχελ Γκουστάβο Σουάρε και εκφράζει την ίδια ώρα την ευγνωμοσύ­νη της χώρας του για τη διεθνή αλληλεγγύη που εκφράστηκε προς τη χώρα. Ειδικότερα, ευχαρίστησε τα μέλη του Κυπρο-κουβανικού Συνδέσμου Φιλίας που για 30 χρόνια στηρί­ζουν τον κουβανικό λαό. «Δεν ζητάμε τίποτα, ζητάμε μόνο να μας επιτραπεί να ζήσει ο λαός μας. Ο κουβανικός λαός αξίζει να ζει καλύτε­ρα χωρίς αποκλεισμό».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy