Προαπαιτούμενα για την εκλογή νέου Προέδρου

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Του
Ανδρέα Γρ. Ορφανίδη*

 

Είναι κοινή πλέον η διαπίστωση ότι το κυπριακό κράτος από της ιδρύσεώς του λειτουργεί αρκετές φορές µε µη ορθολογικούς και µη αποτελεσµατικούς τρόπους, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται στρεβλώσεις και να καλλιεργούνται νοοτροπίες που αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στον περαιτέρω  εκσυγχρονισµό του. […] Επιπλέον, η σηµερινή οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, σε συνδυασµό µε την κρίση στον τοµέα της υγείας που προκάλεσε η πανδηµία του κορονοϊού, µαζί µε την ηθική, πολιτική και κοινωνική κρίση, έχει θέσει νέες προκλήσεις που απαιτούν πολιτική και κοινωνική αναδιάρθρωση.

Είναι επιτακτικής και ζωτικής σηµασίας, ο/η νέος/α Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να διαθέτει πρωτίστως πείρα και βαθιά γνώση του κυπριακού προβλήµατος. Εξίσου, να διαθέτει οξυδέρκεια, τιµιότητα, ευθυκρισία, αποφασιστικότητα, ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες, διπλωµατικότητα, επιµονή στην αξιοκρατία και εκσυγχρονισµό του κράτους και πάνω απ’ όλα ανθρωπιά. […] Nοοτροπίες και πρακτικές που έχουν φτιάξει κατεστηµένα, που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην περαιτέρω κοινωνική ανάπτυξη, πρέπει να αντικατασταθούν µε νέες ιδέες, πολιτικές, στρατηγικές και πρακτικές. Εδώ ακριβώς η ακαδηµαϊκή κοινότητα της Κύπρου µπορεί και πρέπει να συµβάλει και να διαδραµατίσει σηµαντικό και ουσιαστικό ρόλο.

Η ακαδηµαϊκή κοινότητα της Κύπρου τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει µια κρίσιµη µάζα, αλλά µόνο πρόσφατα άρχισε να παρεµβαίνει στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να γίνεται αποδεκτή ως πηγή πληροφόρησης και καθοδήγησης για διαµόρφωση πολιτικής και στρατηγικής. Εντούτοις, και σ’ αυτή την περίπτωση, οι ακαδηµαϊκοί που τους ανατίθενται σηµαντικοί ρόλοι ή τοποθετούνται σε κρίσιµες θέσεις, τις περισσότερες φορές δεν επιλέγονται µετά από αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων τους, αλλά µε κοµµατικά και πολιτικά υστερόβουλα κριτήρια ή λόγω κοινωνικών ή οικονοµικών διασυνδέσεων. Έτσι και εδώ εφαρµόζεται ο αναχρονιστικός και επιβλαβής κανόνας να επιλέγονται ή και να εκλέγονται όχι τα πλέον ικανά άτοµα, αλλά µετριότητες. Που δυστυχώς σ’ αυτές τις µετριότητες εναποθέτει τις τύχες και προσδοκίες του ένας ολόκληρος λαός! Πέραν τούτου, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουµε γίνει µάρτυρες του γεγονότος ότι η επιστηµονική γνώση που παράγεται δεν βρίσκει πάντοτε «ευήκοον ους». […]

Είναι επιτακτική η ανάγκη καλλιέργειας της ηθικής σε όλα τα επίπεδα άσκησης εξουσίας. Αυτό είναι το δυσκολότερο να επιτευχθεί, γιατί δεν µπορεί να επέλθει µόνο µε εισαγωγή νοµοθεσιών ή κανονιστικών πλαισίων. Αποτελεί προϊόν παιδείας και κουλτούρας. Εδώ η ανώτατη εκπαίδευση µπορεί να λειτουργήσει αποφασιστικά ως κοµµάτι του εκπαιδευτικού συστήµατος που πρέπει να διέπεται από ανθρωπιστικά ιδεώδη και να αποτελεί, πέραν της συµβολής της στο οικονοµικό σύστηµα και στην αγορά εργασίας, ένα χώρο παραγωγής νέων ιδεών, καινοτοµιών, στάσεων και πολιτισµού, που να συµβάλλουν ουσιαστικά στην καλλιέργεια και διαµόρφωση σωστών και υπεύθυνων πολιτών µε αυξηµένο το αίσθηµα της ευσυνειδησίας, του επαγγελµατισµού και της κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης.

Εκτός από τη σωστή αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης που παράγεται κυρίως στα πανεπιστήµια, είναι και ένα άλλο ζήτηµα εκσυγχρονισµού, που αποτελεί πλέον απαίτηση των ευρύτερων στρωµάτων του λαού. Πρόκειται για την εµπέδωση της πλήρους εφαρµογής της αξιοκρατίας σε όλα τα επίπεδα της δηµόσιας ζωής. […] Συνεπακόλουθο, είναι και η ανάγκη συνεχούς ανανέωσης προσώπων σε θέσεις κλειδιά, που αποτελεί σωστή αξιοποίηση της πλέον πολύτιµης µορφής κεφαλαίου κάθε κοινωνίας, του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Συνοψίζω το βασικό µου µήνυµα ως εξής: Εκλογή νέου Προέδρου της Κ.∆. που να µην έχει βαθιά γνώση και εµπειρία στο Κυπριακό για προάσπιση και εξυπηρέτηση των καλώς νοούµενων συµφερόντων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του συνόλου του λαού της και να µη διασφαλίζει και να µην υλοποιεί στην πράξη τον απαιτούµενο εκσυγχρονισµό του κράτους, απλά θα φέρει τα όσα υπονοεί το σοφό λαϊκό γνωµικό «τα ίδια Παντελάκη µου, τα ίδια Παντελή µου». Και πιστεύω ότι οι πάντες αντιλαµβάνονται σε µια τέτοια περίπτωση την τραγική κατάσταση που θα περιέλθουν η παρούσα και µέλλουσες γενεές στον τόπο µας.

* Καθηγητής και αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Philips University, πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.