Πρόγραμμα εξετάσεων τετραμήνων: Έβαλαν τρία μαθήματα την ίδια μέρα και ώρα!

ÌáèçôÝò óõììåôÝ÷ïõí óôéò Ðáãêýðñéåò ÅîåôÜóåéò óôï Ëýêåéï Áêñüðïëçò, ÐáñáóêåõÞ 21 ÌáÀïõ 2021. Ìå ôï ìÜèçìá ôçò Âéïëïãßá áíïßãåé óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ, ç áõëáßá ôùí Ðáãêýðñéùí ÅîåôÜóåùí 2021 ãéá ôïõò õðïøçößïõò ãéá ôçí åéóáãùãÞ óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Σε μπάχαλο οδηγούν για άλλη μια φορά οι σχεδιασμοί του Υπ. Παιδείας, προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Το νέο «κατόρθωμα» του υπουργείου αφορά τις εξετάσεις 4μήνων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές Γυμνασίου της Β’ και Γ’ τάξης θα κληθούν να εξεταστούν σε τρία μαθήματα (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) την ίδια μέρα και ώρα!

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Φυσικής ΟΕΛΜΕΚ σε ανακοίνωσή του εκφράζει έκπληξη για την πιο πάνω απόφαση, επισημαίνοντας ότι «παρά το γεγονός ότι ο τελικός βαθμός για τα τρία μαθήματα αναγράφεται στα ενδεικτικά δελτία ως Φυσικά και υπολογίζεται μέσα από έναν στατιστικό μέσο όρο, πρόκειται για τρία διακριτά και ξεχωριστά μαθήματα με διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα και συγκεκριμένες δεξιότητες και απαιτήσεις». Υποβάλλει επίσης το ερώτημα «πώς μπορεί να δικαιολογηθεί το γεγονός ότι απαγορεύεται από τους κανονισμούς η διεξαγωγή δύο διαγωνισμάτων την ίδια ημέρα ή περισσότερων από τρία διαγωνίσματα την εβδομάδα, αλλά οι μαθητές θα καλεστούν να δώσουν τρεις εξετάσεις σε ολόκληρη την ύλη του τετραμήνου, σε αυτά τα μαθήματα, την ίδια ημέρα». Τονίζουν επίσης ότι «ο ορισμός είναι αντιπαιδαγωγικός και θα θυματοποιήσει πρώτα και κύρια τους μαθητές μας», καθώς και ότι «προκύπτουν διάφορες δυσκολίες στη διεξαγωγή της εξέτασης, ιδιαίτερα των μαθητών της ειδικής αγωγής που δικαιούνται διευκολύνσεις».

Ο Σύνδεσμος προειδοποιεί: «Έχουμε επανειλημμένα και με πολλούς τρόπους εκφράσει τις ανησυχίες μας για σειρά ζητημάτων που άπτονται των εξετάσεων τετραμήνων […] Δεν θα αποδεχτούμε να καταλογιστούν οι οποιεσδήποτε ευθύνες του αυξημένου ποσοστού της προδιαγραφόμενης αποτυχίας στους συνάδελφους διδάσκοντες καθηγητές, που πραγματικά υπερβάλουν εαυτόν καθημερινά στα σχολεία για την ορθή κάλυψη της ύλης, που είναι δυσανάλογη του πραγματικού διαθέσιμου διδακτικού χρόνου». Καλούν επίσης τους αρμόδιους «να αφουγκραστούν τις ανησυχίες και την κραυγή αγωνίας των μάχιμων εκπαιδευτικών και να μας καλέσουν, έστω και την υστάτη, για να συζητήσουμε αλλά και να μας λάβουν υπόψη για όλα τα θέματα που αφορούν τη διδακτική διαδικασία, μέρος της οποίας αποτελούν πλέον και οι εξετάσεις αυτές».

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.